معرفی روبط عمومی

 

روابط عمومی

 

 

جواد علی احمد

نام ونام خانوادگی :جواد علی احمد

مدرک تحصیلی : کارشناسی روابط عمومی

پست الکترونیکی :javadaliahmadi@gmail.com 

 آدرس: زاهدان بلوار بهداشت، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان   

 تلفن مستقیم: 33438817-054

فاکس :  33438800-0541 

 

 
روابط عمومی

محتوای مرتبط