مدیریت سلامت محیط و حرفه ای

نام و نام خانوادگی : قمر شهریاری

سمت : مدیر سلامت محیط و حرفه ای

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

ایمیل : sshahriari@ymail.com

شماره تلفن : 05433438828

 

 


حوزه فنی

محتوای مرتبط