مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر

نام و نام خانوادگی : محمد ساکنی

سمت : رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

ایمیل : mohamad.sakeni@yahoo.com

شماره تلفن : 05433438804

   


حوزه فنی

محتوای مرتبط