امور اداری

نام و نام خانوادگی : محمود شهرکی

سمت : رئیس اداره خدمات اداری

مدرک تحصیلی : دیپلم

شماره تلفن : 05433438826

 

 

 

 

             

             

                       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            


 


حوزه اجرایی

محتوای مرتبط