معرفی مراکز 16 ساعته کرونا

مراکز ۱۶ ساعته منتخب ارائه دهنده خدمات کووید ۱۹ تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مراکز ۱۶ ساعته منتخب ارائه دهنده خدمات کووید ۱۹ تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان