گروه آموزش و ارتقای سلامت

 

 

سرپرست  آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان


دکتر افروزه کاظمی

تلفن:33438785-054  

 

 

 

اقدامات در حیطه آموزش و فرهنگ سازی:

 

هر بحران، فرصتی است برای کمک به یادگیری، تمرین مهارت، افزایش تاب‌آوری و در نهایت ساختن جامعه‌ای امن‌تر و سالم تر. داشتن اطلاعات درست درباره بیماری کرونا به از بین بردن ترس و نگرانی‌ نسبت به بیماری کمک می‌کند و جامعه را برای مقابله با هرگونه پیامد ثانویه بیماری بر زندگی‌ آماده می‌سازد. در موارد اپیدمی پیشرونده ی بیماری های واگیر تنها تغییرات رفتاری است که می تواند روند گسترش بیماری را متوقف کند. این رفتارهای پیشگیرانه شامل رعایت پروتکل های حفاظت فردی برای جلوگیری از تماس با عامل بیماری زا و واکسیناسیون گسترده می باشد. 

از ابتدای اپیدمی تاکنون، آموزش در حیطه های زیر بصورت مستمر ادامه دارد:
• روش های پیشگیری (شامل نحوه شستشوی دست ها، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، اجتناب از تردد، استفاده از ماسک، رعایت قرنطینه معکوس، برقراری تهویه مناسب)
• درخصوص ماهیت بیماری و ایجاد حساسیت در مردم
• مزایای واکسیناسیون و سبک زندگی پس از آن
• اطلاع رسانی فعالیت ها و مکان های استقرار مراکز منتخب
• آموزش سبک زندگی در دوران کرونا
• فرهنگ سازی برای استفاده از خدمات مراکز منتخب در گام نخست
• فرهنگ سازی برای مشارکت و بهره گیری از خدمات سلامت محله محور
• فرهنگ سازی مشارکت فعال در غربالگری
• آموزش به سفیران و رابطان سلامت

برای نیل به اهداف آموزشی، برنامه عملیاتی تدوین گشت و سپس بر این اساس ساختار آموزش به شرح زیر ایجاد شد:
• تشکیل کمیته آموزش، اطلاع رسانی و مستندسازی ستاد بحران
• تشکیل کمیته آموزش به بیمار با همکاری معاونت درمان
• تشکیل کمیته مدیریت،پیشگیری و کنترل کووید19
• تشکیل کمیته واکسیناسیون کووید19
• ویدیو کنفرانس هفتگی با شهرستان ها
تشکیل تیم سه نفره آموزش در شهرستان ها متشکل از کارشناس آموزش، کارشناس امور بهورزی و مسئول مشارکت مردمی
• تعیین مسئول آموزش جهت مراکزخدمات جامع سلامت، پایگاه سلامت و خانه بهداشت
گروه هدف آموزش شامل پرسنل بهداشت و درمان، مردم، سفیران و رابطان سلامت خانوار و افراد و سازمان های ذینفع می باشند و از روش های زیر جهت آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی استفاده می شود:
• آموزش چهره به چهره
• صدا و سیما
• فضای مجازی
• تبلیغات محیطی
• مشارکت های مردمی
• اجرای کمپین و ایستگاه های آموزش


آموزش چهره به چهره:


آموزش از طریق صدا و سیما:

 

آموزش از طریق فضای مجازی:

 

آموزش از طریق تبلیغات محیطی:

 

آموزش از طریق مشارکت های مردمی:


اقدامات جهت مستندسازی:


اقدامات در خصوص واکسسیناسیون:

 

شرح وظايف واحد آموزش سلامت

1. اجرای سياست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت

2. برنامه ريزی برای نيازسنجی آموزشی براساس اولويت های سلامت منطقه

3. طراحی برنامه های آموزشی براساس نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در منطقه

4. جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه

5. طراحی و مشارکت در اجرای برنامه های جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی منطقه برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

6. همکاری با صدا و سيما و ساير رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه

7. مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت (از جمله جوامع ايمن، مدارس مروج سلامت، بيمارستان های مروج سلامت) در منطقه

8. ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه دانشگاه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه

9. مشارکت در شناسايي و تحليل تعيين کننده های اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

10. سازماندهی و نظارت بر توزيع نيروی انسانی آموزش سلامت در سطح دانشگاه

11. ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت منطقه

12. تامين و توزيع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزينه کرد آنها

13. آموزش کارشناسان حوزه های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در حوزه های آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

14. توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ايفای وظيفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

15. طراحی و مشارکت در اجرای برنامه های ترويج سبک زندگی سالم در منطقه با استفاده از رويکردهای مناسب

16. توسعه برنامه های مشارکتی و تقويت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه

17. کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس، محيط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی با استفاده از الگوهای مناسب ترويجی (مانند بازاريابي اجتماعي و انتشار نوآوری ها)

18. همكاري با ساير واحدهاي حوزه معاونت بهداشتي در طراحی و اجرای مداخلات سلامت منطقه

19. طراحی و مشارکت در اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح منطقه

20. کمک به ترويج رويکردهای نوين مناسب در نظام سلامت منطقه

21. حمايت از ايجاد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه

22. مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

23. همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجويان رشته های علوم پزشکی و معرفی رويکردها و برنامه های جديد

24. شناسايي و حمايت ايده های نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

25. جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه