گروه دهان و دندان

 

 

معرفی واحد سلامت دهان و دندان-حوزه معاونت بهداشتی

شرح وظایف واحد سلامت دهان و دندان:

1-همکاری وهماهنگی درون بخشی وبرون بخشی درجهت ارتقا فرهنگ بهداشت دهان ودندان واجرای برنامه ها وطرحهای واحد

2- تهيه محتواي آموزشی

3-نظارت بر عملکرد دندانپزشکان در سامانه سیب

4-تدوین برنامه عملیاتی بهداشت دهان ودندان
5-پایش وارزشیابی برنامه عملیاتی بهداشت دهان ودندان شبکه های تابعه
6-تنظیم و اجرای برنامه باز آموزی پرسنل مرتبط
7- برآورد ودرخواست به موقع مواد وتجهیزات ولوازم مورد نیاز وپیگیری جهت تامین آنها
8- کنترل منظم مواد ولوازم موجود در انبار از نظر کمی و کیفی
9-برنامه ریزی جهت نگهداری و سرویس تجهیزات دندانپزشکی
10-مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی کشوری و استانی
۱1-دریافت و تحلیل گزارشات فعالیتها در شهرستانهای تابعه از سامانه سیب وارسال پسخوراند

 ۱2-نظارت وبازدید از واحدهای دهان ودندان شبکه های تابعه و ارسال پسخوراند
۱3-برنامه ریزی وهماهنگی ونظارت بر اجرای طرح کشوری پیشگیری از پوسیدگی دندانی دانش اموزان ۶تا ۱۴ ساله از طریق وارنیش فلوراید تراپی

14-برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح کشوری دهان و دندان هاری از پوسیدگی در دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی

 

دستورالعمل سامانه سیب ویژه دندانپزشکان