جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر سید مهدی طباطبایی ریاست مرکز بهداشت استان 33438801 178 معاونت بهداشتی
خانم سيما عنایت اول مسئول دفتر معاون بهداشت 33438801 178 معاونت بهداشتی
دکتر زنگنه معاونت اجرایی 33438802 - 33438809 111 معاونت بهداشتی
دکتر شیخ زاده معاونت فنی 33438802 - 33438809 111 معاونت بهداشتی
آقای صوفی مسئول دفتر معاون فنی و اجرایی 33438802 - 33438809 111 معاونت بهداشتی
جواد علی احمد روابط عمومی 33438817 112 معاونت بهداشتی
مهندس عباس عرب امور عمومی 33438826 184 معاونت بهداشتی
آقای رمرودی- آقای دانش زایی- خانم نجاری حراست 33438810 131 معاونت بهداشتی
آقای محمود شهرکی- آقای مهدی سالار خدمات و نقلیه 33438816 168 معاونت بهداشتی
آقای دکتر موسوی مدیر گروه گسترش 33438806 162 معاونت بهداشتی
آقای طبسی- آقای کیخا- آقای شاهی ساختار شبکه 33438798 160 معاونت بهداشتی
خانم فنودی – خانم طریقت میری نیروی انسانی 33429450 163 معاونت بهداشتی
دکتر مشهدی- محسن غلامی- راحله رنجبر بیمه روستایی 33426235 161 معاونت بهداشتی
خانم خدیجه یزدان پرست- طاهره مختاری رابطین 33438794 159 معاونت بهداشتی

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط