معرفی

شرح وظایف معاونت بهداشتی

 

 شرح وظایف

 

- تعیین و برنامه ریزی اولویتها و سیاستهای بهداشتی استان و منطقه براساس شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی و منابع و مسائل و مشکلات بهداشتی مربوط به سلامت جامعه

- برنامه ریزی و اجرای برنامه های بهداشتی برای حل مسائل و مشکلات عمده در چهارچوب سیاستها و استراتژیهای اعلام شده کشوری با درنظر گرفتن شرایط خاص استان و منطقه

- تدوین و تنظیم برنامه های توسعه امکانات بهداشتی با همکاری معاونان بهداشتی شهرستانها

- پیش بینی و پیشنهاد منابع مورد نیاز و تنظیم بودجه عملیاتی براساس برنامه های استان یا منطقه

- نظارت برخدمات انجام شده و تامین میزان اثر بخشی آنها در سطح استان و منطقه و سنجش کیفیت آنها

- تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و کارگاهی برای معاونان بهداشتی شهرستان برحسب ضرورت

- شرکت در جلسات و سمینارها و کنفرانسهای علمی بهداشتی جهت پیشبرد برنامه های جاری بهداشتی در استان

- برقراری ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی و تشکیل کمیته های علمی و آموزشی و فنی جهت پیشبرد برنامه های بهداشتی

- برقراری ارتباط با سازمانها و مراجع ذیربط جهت استفاده از تجربیات آنان در زمینه های بهداشتی

- برقراری ارتباط با مراکز همگانی و رسانه های گروهی جهت ارائه برنامه آموزشی بهداشتی جهت افزایش آگاهی جامعه

- نظارت براجرای دستورالعملها و قوانین و مقررات و مصوبات ابلاغی در سطح استان و شهرستانها

- تهیه و ارائه گزارش عملکرد ، مشکلات و نارسائیها به مقام مسئول

- انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

 

 


معاونت بهداشتی

محتوای مرتبط