شرح وظایف


شرح وظایف :

  • سازماندهی واحد های ذیربط و هماهنگی با کارشناسان مسئول مربوط بر اساس اهداف و ضوابط
  •  جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارش های واصله و مطالعه وضعیت بیماری های واگیر دار جهت پیش بینی راهکار مناسب
  •  تعیین میزان بروز بیماری های مسری در منطقه
  •  پیش بینی  عملیات لازم جهت رسیدن به اهداف تعیین شده با محاسبه شاخص های اپیدمیولوژیک
  •  پیش بینی بروز اپیدمی و برنامه ریزی جهت پیشگیری از وقوع کاهش موارد بروز
  •  تعیین میزان های  وفور و ابتلا از طریق اجرای مراقبت های اکتیو و سر کشی و نظارت مداوم
  •  تهیه و تدوین مقالات علمی مختلف و همچنین تدوین دستورالعمل های اجرایی مناسب جهت اجرای طرح ها
  •  پایش و ارزشیابی و نظارت بر عملیات تعقیب و مراقبت بیماری ها
  •  تشکیل کار گاه های آموزشی و باز آموزی و تشکیل کمیته های علمی ،اجرایی،آموزش برای کارکنان بهداشتی در سطح مختلف
  •  تهیه و تنظیم متون آموزشی جهت گروه های مختلف