شرح وظايف


شرح وظايف

شرح وظايف واحد سلامت جوانان، نوجوانان ومدارس ستاد معاونت بهداشتي

 

 • جمع آوري ،جمع بندي وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به دفترسلامت جوانان مدارس وزارت بهداشت
 • بررسي وشناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها و اولويت ها
 • همكاري درانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس
 • تشكيل وشركت دركميته علمي وفني استاني بمنظور بهره گيري تجارب
 • برگزاري كارگاه وسمينار وكنفرانس علمي و...
 • تهيه متون وتدوين وارائه رسانه و مدول هاي علمي وآموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )
 • آموزش تكنولوژي جديد خدمات بهداشت مدارس ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه اجرايي آموزشي
 • اجراي ضوابط ، استانداردها ودستورالعمل هاي ابلاغي
 • بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها
 • پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات وملزومات
 • انجام هماهنگي هاي درون بخش
 • هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت مدارس ونوجوانان
 • هماهنگي وهمكاري با ادارات كل آموزش وپرورش
 • فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس
 • همكاري با دفترسلامت جوانان نوجوانان ومدارس دربرنامه ريزي تفضيلي
 • همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانها
 • نظارت،پايش، ارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي مدارس درمراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه
 • تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد
 • تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمنطقه تحت پوشش

 

شرح وظيفه كارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس در ستاد معاونت بهداشتي

 

-     تهيه وبررسي وبازنگري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، استانداردها ، تشكيلات و پيشنهاد اصلاحات به رئيس گروه تخصصي

-          نظارت براجراي ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي

-          بازنگري و طراحي توسعه وگسترش خدمات (‌ اعم ازبخش دولتي وخصوصي )

-     جمع بندي ، پيشنهاد و پيگيري ونظارت برتامين وتوزيع ونحوه استفاده ازمنابع مالي ، نيروي انساني ، ملزومات تجهيزات وفضاي فيزيكي مورد نياز

-          نظارت برحسن جمع آوري داده ها - آناليز اطلاعات وارائه نتايج و شاخصها به رئيس گروه

-          تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان پوياسازي

-          رسيدگي به شكايات ومشكلات كاركنان وتلاش درجهت حل مشكلات ايشان

-          ارزشيابي مستمركاركنان ذيربط

-          تعيين اولويتها ، اهداف و استراتژيها و ارائه به رئيس گروه

-          تدوين برنامه جامع عملياتي

-          همكاري وهماهنگي درون وبرون بخش وجلب مشاركت مردمي تحت نظر رئيس گروه

-          مشاركت برنظارت ، پايش وارزشيابي برنامه هاي جاري

-          جمع بندي ، تنظيم وتدوين نهائي گزارشات ادواري حاصل ازپايش وارزشيابي به انضمام تحليل و پيشنهادات و ارائه به رئيس گروه

-          تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ها و مدولهاي علمي آموزشي

-          نظارت ، طراحي ومشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي

-          مشاركت ونظارت برحسن برگزاري سمينارها ، كارگاهها و برنامه هاي آموزشي

-          تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

-     مشاركت دربرنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي معاينات ادواري - برنامه هاي ايمنسازي - وضعيت ايمني و بهداشت محيط مدارس و سايربرنامه هاي مرتبط با سلامت دانش آموزان

 

 • شرح وظيفه كارشناس بهداشت جوانان درستاد معاونت بهداشتي

 

 • همكاري درتهيه وجمع آوري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها ، استانداردهاي گروه جوانان
 • بررسي وشناخت وضعيت موجود گروه جوانان به منظور تعيين نيازها و اولويت ها
 • انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان
 • تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني واستاني بمنظور بهره گيري از تجارب
 • برگزاري وشركت درسمينارها ، كارگاهها و كنفرانس هاي علمي مربوط به گروه جوانان
 • تهيه وتدوين متون آموزشي ، در زمينه سلامت جوانان
 • آموزش تكنولوژي جديد خدمات سلامت جوانان ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه هاي اجرايي آموزشي
 • تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه
 • بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها
 • پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات و ملزومات
 • انجام هماهنگي هاي درون بخش
 • همكاري وهماهنگي با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت جوانان
 • هماهنگي وهمكاري با سايردانشگاهها ، دانشكده ها و سازمان ملي جوانان
 • فراهم نمودن زمينه مشاركت جوانان در ارتقاء سلامت جوانان
 • همكاري با دفترسلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس معاونت سلامت دربرنامه هاي تفضيلي
 • همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانهاي تابعه
 • نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم از فعاليتهاي سلامت جوانان درمراكزتابعه
 • اجراي ضوابط واستانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي
 • تلاش درجهت پوياسازي وارتقاءسيستم
 • جمع آوري داده ها،آناليز اطلاعات وارائه نتايج وشاخصها

 

 

شرح وظايف كارشناس بهداشت مدارس درستاد معاونت

 

-          تهيه وجمع آوري آئين نامه ها ، بخشنامه ، دستورالعمل ها ، استانداردها

-          اجراي ضوابط ، دستورالعمل هاي ابلاغي

-          بررسي و پيشنهاد توسعه و گسترش خدمات

-          بررسي نحوه ارائه خدمات ( اعم اربخش دولتي وخصوصي ) وارائه راهكارهاي مناسب جهت توسعه و گسترش خدمات

-          بررسي وضعيت موجود و برآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، ملزومات ، تجهيزات فضاي فيزيكي موردنياز

-          جمع آوري داده ها ، آناليز اطلاعات وارائه نتايج و شاخصها به كارشناس مسئول

-          تلاش درجهت پوياسازي وارتقاء‌سيستم

-          بررسي وشناخت وضع موجود به منظور مشاركت درتبيين اولويتها ، اهداف و استراتژيها وارائه آن

-          تهيه پيش نويس برنامه هاي عملياتي وارائه به كارشناس مسئول

-          همكاري وهماهنگي درون وبرون بخش

-          جلب مشاركت مردمي دربرنامه هاي ارتقاي سلامت درمدارس

-          نظارت ، پايش وارزشيابي مستمرازنحوه ارائه خدمات

-          تهيه وتنظيم وارائه گزارش تحليلي وپيشنهادات حاصل ازپايش و ارزشيابي

-          بررسي وتعيين اولويتها ونيازهاي آموزشي گروه هدف و كاركنان مرتبط

-          طراحي ومشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي

-          برگزاري ومشاركت سمينارها ، كارگاهها و برنامه هاي آموزشي

-          تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

-          شركت دركارگاهها و سمينارها و دوره هاي آموزشي مرتبط با برنامه هاي سلامت

-          برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي مراقبتهاي بهداشتي دانش آموزان براساس دستورالعمل هاي ابلاغي

-          برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي واكسيناسيون توام در دانش آموزان پايه اول متوسطه

-          هماهنگي با واحد بهداشت محيط درحسن اجراي بررسي وضعيت ايمني وبهداشت محيط مدارس

-          برنامه ريزي وظارت برحسن اجراي برنامه هاي بهبود تغذيه درمدارس ( ازقبيل شيرمدارس - آهن ياري        پايش يدادرار و... )

-          انجام سايروظائف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي ازسوي مقام مافوق ارجاع مي شود .

 

 • شرح وظايف واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس ستاد شهرستانها

 

 • جمع آوري وجمع بندي آناليزاطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به واحدسلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس معاونت بهداشتي
 • بررسي وشناخت وضع موجود به منظورتعيين نيازها و اولويت ها
 • همكاري وانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس
 • تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني شهرستانها بمنظور بهره گيري تجارب
 • شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...
 • تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ومدول هاي علمي آموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين ، پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )
 • اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي
 • بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي و اقدام درجهت رفع آنها
 • انجام هماهنگي هاي درون بخش
 • تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي
 • تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پويا سازي وارتقاء سيستم
 • بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، ملزومات ، تجهيزات وفضاي فيزيكي
 • هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس
 • هماهنگي وهمكاري با اداره آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش
 • فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس ، والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس
 • همكاري با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتي در برنامه ريزي هاي تفضيلي
 • نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم و فعاليتهاي بهداشت مدارس درمراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه
 • تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت
 • تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش

 

 

 • شرح وظائف كارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس درستاد مركزبهداشت شهرستانها

 

 • نظارت برجمع آوري وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به ستاد معاونت بهداشتي
 • بررسي وشناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و اولويتها
 • انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس
 • تشكيل وشركت دركميته هاي علمي وفني مراكزبهداشت ستاد به منظور بهره گيري تجارب
 • شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...
 • تهيه وتدون وارائه متون رسانه و مدول هاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروه هدف بهداشت مدارس ( دانش آموز - والدين - كاركنان ومعلمين )
 • اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي
 • بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي وخانه هاي بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها
 • انجام هماهنگي هاي درون بخش
 • تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش علمي فني فردي
 • تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پوياسازي و ارتقاء سيستم
 • بررسي وضعيت موجود برآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، تجهيزات وملزومات وفضاي فيزيكي)
 • هماهنگي وهمكاري بين واحدسلامت مدارس با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس
 • هماهنگي وهمكاري با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش
 • فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس و والدين وساير افراد درارتقاي بهداشت مدارس
 • همكاري با واحدسلامت جوانان ونوجوانان مدارس معاونت بهداشتي دربرنامه ريزي هاي تفضيلي
 • نظارت ، پايش وارزشيابي مستمرومداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز وخانه هاي بهداشت تابعه
 • تهيه وتدوين برنامه عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت بهداشتي
 • تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

 

 

 • شرح وظايف كارشناس بهداشت مدارس درمركزبهداشت شهرستانها
 • جمع آوري وجمع بندي اطلاعات وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به كارشناس مسئول
 • نظارت وبررسي فرمهاي آماري و گزارش دهي ماهانه مراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه
 • بررسي وشناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و اولويتهاي آموزشي و...
 • انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس
 • شركت دركميته هاي علمي وفني ستاد مراكزبهداشت وآموزش وپرورش به منظور بهره گيري تجارب
 • شركت دركارگاهها وكلاسهاي آموزشي وهمكاري دربرگزاري آن
 • تهيه وتدوين وارائه متون و رسانه ومدولهاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف
 • اجراي ضوابط استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي
 • همكاري دربررسي شناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي وخانه هاي بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها
 • انجام هماهنگي هاي درون بخش و برون بخش
 • تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش علمي فني فردي
 • تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان مراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه
 • همكاري بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ونيروي انساني تجهيزات ، ملزومات
 • هماهنگي و همكاري بين واحدبهداشت مدارس وسايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه هاي مدارس
 • هماهنگي وهمكاري با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش
 • همكاري با واحد سلامت جوانان ،‌نوجوانان ومدارس معاونت دربرنامه ريزي هاي تفضيلي
 • نظارت ، پايش وارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز وخانه هاي بهداشت تابعه
 • همكاري درتهيه وتدوين برنامه عملياتي واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت
 • تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش
  • 20-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي مراقبتهاي بهداشتي دانش آموزان براساس دستورالعمل هاي ابلاغي
 • 21-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي واكسيناسيون توام در دانش آموزان پايه اول متوسطه
 • 22-هماهنگي با واحد بهداشت محيط درحسن اجراي بررسي وضعيت ايمني وبهداشت محيط مدارس
 • 23-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي برنامه هاي بهبود تغذيه درمدارس ( ازقبيل شيرمدارس - آهن ياري،پايش يدادرار و... )
 • 24-انجام سايروظائف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي ازسوي مقام مافوق ارجاع ميشود.
 • کلیات واحد
 • تاریخچه
  درسال 1369 توافق نامه ای بین وزارتین بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ووزارت آموزش وپرورش در7بند به تصویب رسید ومقرر گردید مراقبینی که درسال 1357 از وزارت آموزش وپرورش به وزارت بهداشت واگذار شده بودند مجددا به وزارت اموزش وپرورش منتقل گردند . طرح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش درجلسه علنی مورخ 12/9/70 به تصویب وسپس به تاییدشورای نگهبان رسید. ازتاریخ تصویب این قانون تاکنون آن دسته ازمراقبین بهداشت که تاپایان سال 1357 درمدارس عالی بهداشت وابسته به وزارت آموزش وپرورش تربیت شده اند ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی به واحدهای آموزشی تابعه انتقال یافتند.
  متعاقب آن درتاریخ 7/2/73 قانون اصلاح انتفال مراقبین بهداشت به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش تصویب وبه موجب آن کلیه مراقبین بهداشت ازوزارت بهداشت به وزارت آموزش وپرورش منتقل شدند. طبق تبصره 4 این قانون مسئولیت برنامه ریزی ،سیاستگذاری ،تربیت نیروی انسانی واجرادرقالب شبکه های بهداشت ودرمان کشورکماکان به عهده وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی می باشد.
 • رسالت
  مدیریت سلامت محور درزمینه ارائه خدمت به نوجوانان وجوانان درراستای ارتقای کیفیت زندگی این گروه سنی با تاکید براقدامات پیشگیرانه منطبق بافرهنگ جامعه ومتناسب باجنسیت مورد نظرومشارکت همه جانبه ایشان. وظیفه اصلی ما ارائه استاندارهایی است که درتعامل باهمه نهادهای متولی این گروه به دست می آید وبرای هماهنگ سازی خدمات قابل ارائه درنظام سلامت برای گروه مخاطب به طورمستمر پایش خواهند شد.
 • اهداف
  معرفی : این واحد از مجموعه واحدهای کارشناسی مرکز بهداشت است . گروه هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی "کودکان و نوجوانان 19-6 ساله ودر بخش خدمات آموزشی ، کودکان ، نوجوانان و جوانان 25-6 ساله می باشند .
  ارائه دهندگان اصلی خدمت : در خانه های بهداشت بهورز ، در مرکز بهداشتی درمانی روستایی پزشک ، در مرکز بهداشتی درمانی شهری ، کاردان بهداشت و پزشک و در مرکز بهداشت شهرستان کارشناس بهداشت
  هدف کلی : حفظ ، تامین وارتقای سلامت کودکان 6-12 ساله ، نوجوانان وجوانان
 • هدف کلی سلامت جوانان ومدارس
  اعتلای سطح سلامت دانش آموزان و کارکنان مدارس و خانواده دانش آموزان از طریق افزایش سطح آگاهیهای بهداشتی ، ایجاد نگرش مطلوب ، تغییر رفتار و تسهیل دسترسی دانش آموزان به خدمات بهداشتی ، مشارکت نیرو های دانش آموزی، کارکنان مدارس و اولیاء دانش آموزان است.
 • اهداف اختصاصی
 • 1) جلب مشارکت فعال معلمین ، دانش آموزان ، کارکنان مدارس و اولیاء دانش آموزان در جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامتت مدارس با افزایش سطح آگاهی و بینش بهداشتی آنان
 • 2) توسعه هماهنگی برنامه های سلامت مدارس با سایر بخشهای توسعه
 • 3) گسترش مراقبتهای بهداشتی دانش آموزان در کلیه مقاطع تحصیلی باتاکید برتشکیل وتکمیل شناسنامه سلامت دانش آموز
 • 4) توسعه تحقیقات و پژوهش های کاربردی در زمینه های مختلف سلامت جوانان و مدارس
 • 5) تربیت بهداشتی دانش آموزان، ایجاد آگاهی و نگرش بهداشتی مطلوب در معلمین و کارکنان مدارس و اولیاء آنان
 • 6) ارتقای سلامت محیط مدارس باتاکیدبرآموزشگاههای شبانه روزی
 • 7) هدایت آموزشگاهها به سوی مدارس مروج سلامت
 • 8 )آگاه سازی کارکنان مرتبط نسبت به بسته خدمت سلامت جوانان ومدارس
 • 9) ترویج فرهنگ حفظ ونگهداری شناسنامه سلامت دانش آموز ودانشجو به عنوان سند ملی سلامت این گروه
 • شرح وظایف
 • معاینات غربالگری ( ارزیابی مقدماتی ) دانش آموزان
 • معاینات پزشکی دانش آموزان
 • تشکیل وتکمیل مستمر شناسنامه سلامت دانش آموز تا پایان تحصیلات متوسطه
 •  پی گیری بیماریهای واگیر و غیر واگیر در مدارس
 • نظارت بر بهداشت محیط مدارس
 • نظارت بر عرضه مواد غذایی در مدارس
 • نظارت بر طرح شیر مدارس 
 • پی گیری انجام واکسیناسیون توأم دانش آموزان 16-14 ساله 
 • آموزش بهداشت به دانش آموزان و خانواده ها و کارکنان مدارس و با همکاری سایر واحدها ی کارشناسی
 • هماهنگی مستمر با سازمان آموزش و پرورش و ادارات تابعه واداره آموزش وپرورش استثنائی
 •  تبلیغ و ترویج فرهنگ مشارکت در سلامت در بین کودکان ، نوجوانان و جوانان
 • تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی در زمینه سلامت کودکان و نوجوانان
 • محاسبه و ارائه شاخصهای سلامت دانش آموزان شهرستان به تفکیک جنس ، شهر و روستا
 •  گزارش دهی مستمر
 • تهیه و توزیع نشریات آموزشی
 • اجرای برنامه های پیشگیرانه وکاربردی درزمینه کاهش حوادث وعوارض ناشی ازآن درمدرسه وبین راه خانه ومدرسه
 •  آموزش وبازآموزی کارکنان
 • هماهنگی درجهت صدوروتمدیدکارت معاینات پزشکی خدمتگذاران مدارس
 • ارائه خدمات حمایتی
 • تاریخچه بهداشت مدارس و تحولات سازمانی آن در ایران
 • در سال 1293 شمسی هیئتی از پزشکان ایرانی و اروپائی مقیم تهران تشکیلاتیبه نام مجلس الحفظ الصحه برای مراقبت از بهداشت عمومی به وجود آوردند . در اواخر همین سال دکتر علی اکبر خان (اعتماد السلطنه ) به سمت مفتش صلحی مدارس با حقوق ماهانه 45 تومان منصوب شد . در سال 1304 شمسی صحیه مدارس به عنوان یک واحد مشخص به وزارت معارف معرفی شدو وابسته به آن گردید . این واحد دارای قسمت های کحالی معاینات بهداشتی دانش آموزان و آموزش بهداشت بود . در سال 1315 شمسی صحیه مدارس به نام بهداری آموزشگاهها تغییر اسم یافت و در سال 1318 بهداری آموزشگاهها ضمیمه اداره کل دانشکده پزشکی و بیمارستانها گردید و در 1320 دوباره به عنوان دفتر کل بهداری آموزشگاهها به تشکیلات وزارت معارف پیوست و اما این دگرگونیهای اسمی چیزی بر محتوای خدماتی اش نیفزود . چون از نیروی انسانی میان رده ای که بتواند پاسخگوی نیازهای بهداشتی دانش آموزان باشد تهی بود ، از این رو در سال 1350 برای پر کردن این خلاء و نیروی اجرایی ، مدارس عالی بهداشت تاسیس شد . در تهران و خراسان واصفهان و آذر بایجان شرقی و فارس ابتدا به صورت داوطلب و سپس از طریق کنکور با مقاطع تحصیلی فوق دیپلم دانشجو می پذیرفت و آموزش یافتگان که غالباً دختر بودند ، به عنوان مربی بهداشت و بعداً با تغییر نامهایی و نهایت با پیت سازمانی مراقب بهداشت در اداره ی کل بهداری آموزشگاهها که به اداره بهداشت مدارس تغییر نام یافته بود ، پذیرفت . تعداد این نیروی میان رده ای که غالباً پس از فراغت از تحصیل جذب وزارت آموزش و پرورش شده بودند در تمام مملکت به حدود هفت هزار نفر رسید . در اردیبهشت 58 ، یعنی پس از چند ماهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه آنها همراه با سایر پرسنل پزشکی و فنی اداره کل بهداشت مدارس از وزارت آموزش و پرورش جدا و با وزارت بهداری ادغام شد و در ارتباط با یک زنجیره مناسب خدماتی کار خود را شروع کرد . در سالهای 58 تا 63 این حرکت تازه با برنامه ریزی های مناسب و سنجیده تری که به وسیله صاحب نظران وزارت بهداری طراحی شده بود ، می رفت که به ثبات و ثمر نزدیک تر شود و بهداشت مدارس در قالب و شکل علمی و اصولی خود مقام و منزلتی پیدا کند . اما در این زمان ، یعنی در سال 63 دوباره نوای تازه ای به دگرگون کردن این نظام نوپا و اسحکام نیافته نواخته شد و کارشناسان مسائل بهداشتی می گفتند : گسترش و ارتقای بهداشتی زیر پنج سال نسبت به خدمات بهداشتی دانش آموزان از اولویت بیشتری برخوردار است و از این نیروها باید در کلینیک های مادر و کودک استفاده شود و در حاشیه آن بهداشت مدارس نیز قسمتی از این برنامه می باشد . ولی طرح و تدوین این برنامه در جریان اجرا به دلایل مختلف دچار مشکل شد . از جمله عدم تمکین پرسنل اجرایی ، یعنی مراقبین بهداشت ، لذا در استانهای مختلف به صور گوناگون کلی یا نسبی به زور یا رغبت آنرا به مرحله اجرا در آوردند ولی عوارض دلسرد کننده و زیان بارش برای عاملان اجرا یعنی مراقبین بهداشت بیشتر از نتایج مفید آن برای برخورداران از خدمات بهداشتی بود و بالاخره در پایان سال 1369 اکثریت مراقبین بهداشت مدارس از مراکز بهداشتی به وزارت آموزش و پرورش مراجعت نمودند و از زنجیره سازمان یافته و مربوط بهداشتی درمانی که تقریباً با حلقه هایش هماهنگ شده بود ، خارج شدند .
 • بهداشت مدارس در خرامه
 • بهداشت مدارس در شهرستان خرامه از سالها پیش تحت پوشش مرکزبهداشت والفجر بود ،از سال 88 که شبکه بهداشت ودرمان خرامه ازمرکز بهداشت شیراز جداشد ،واحد بهداشت مدارس خرامه شروع به فعالیت نمود.
 • خدمات بهداشت مدارس يكي از وسائل نيرومند براي افزايش سلامت جامعه و ضامن حفظ سلامت نسلهاي آينده مي باشد. زيرا بسياري از رفتارهاي بهداشتي از كودكي قابل شكل گيري هستند وهمچنين اين گروه تاثيرگذاري زيادي بر روي ساير افراد خانواده, جهت انتقال پيامهاي بهداشتي دارند.لازم به ذكر مي باشد كه كنترل بسياري از بيماريها از طريق عملكرد در سطح مدارس آسان تر واقتصادي تر است
 • فعالیت های واحد سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس
 • هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی
 • پیگیری موارد بیماری ومشکلات بهداشتی درمانی دانش اموزان
 • ثبت وتجزیه وتحلیل امار
 • همکاری وهماهنگی در اجرای برنامه های بهداشتی مشترک وزارتخانه های بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وآموزش وپرورش
 • شرکت در جلسات شورای بهداشتی اموزش وپرورش شهرستان
 • جمع اوری امار ، شاخص ها و فعالیت های ماهیانه وفصلی وسالیانه بهداشت مدارس مراکز بهداشتی ودرمانی وخانه های بهداشتی وانعکاس به دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • مدارس مروج سلامت
 • فعالیتهای واحد سلامت نوجوانان ؛جوانان ومدارس جهت گروه هدف به شرح زیر می باشد :
 • 1.معاينات غربالگري و باليني دانش آموزان مقطع اول ابتدايي (نوآموزان) و تكميل شناسنامه سلامت.
 • 2. معاينات غربالگري و باليني دانش آموزان (و اول راهنماييو اول متوسطه )
 • 3 هماهنگي جهت انجام واكسيناسيون نوآموزان( دانش آموزان مقطع اول ابتدايي )
 • 4. هماهنگي جهت انجام واكسيناسيون توام در بين دانش آموزان مقطع اول دبيرستان.
 • 5. همكاري در اجراي طرح شير در مدارس ابتدايي و راهنمايي دولتي.
 • 6. برگزاري كلاسهاي آموزشي جهت دانش آموزان و اولياو مربیان
 • 7. بررسي و درمان دانش آموزان مبتلا به پديكلوز و خانواده آنان كه به مراكز بهداشتي درماني/پايگاه ها و خانه هاي بهداشت ارجاع شده اند .
 • 8. اجراي طرح بيماريابي و درمان دانش آموزان مبتلا به پديكلوز و خانواده آنان
 • آموزش بهداشت :

  درمدرسه گروه های هدف در برنامه آموزش بهداشت مدارس شامل دانش آموزان، والدین، معلمین و سایر کارکنان است که برای هر یک از این گروه ها موضوعات آموزشی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
 • مقطع ابتدایی:
 • دانش آموزان در ایت مقطع سنی بسیار آموزش پذیر بوده و هر مطلب آموزشی برایشان تازگی داردمطالب آمزشی خاص این مقطع:
 • 1- بهداشت فردی
 • 2- بهداشت دهان و دندان
 • 3- تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی
 • 4- بیماریهای شایع سنین مدرسه
 • 5- بهداشت روان
 • 6- اهمیت بهداشت محیط درخانه ، مدرسه ، محله و شهر
 • 7- سوانح و حوادث
 • 8- مسایل مهم بهداشتی درمحل زندگی
 • 9- موضوعات متناسب باعناوین سالنامه بهداشتی
 • مقطع راهنمایی ومتوسطه:
 • دردوره راهنمایی و متوسطهدانش آموزان بسیار آسیب پذیر بوده و علاوه بر سلامت جسم بایستی به سلامت روان نیز توجه ویژه داشت وموضوعات زیر باید آموزش داده شود:
 • 1- بهداشت فردی
 • 2- بهداشت دهان و دندان
 • 3- بهداشت دوران بلوغ
 • 4- اهمیت تغذیه در سنین بلوغ
 • 5- اهمیت واکسیناسیون
 • 6- بهداشت محیط و حرفه ای
 • 7- مسایل جمعیتی و مشکلات ناشی از رشد بی رویه جمعیت
 • 8- نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی
 • 9- بیماریهای واگیردار و غیرواگیردار مهم برای نوجوانان مانند (انگلهای روده ای ، بیماریهای آمیزشی، ایدز، بهداشت روان)
 • 10- سوانح و حوادث
 • 11- مسایل مهم بهداشتی درمحل زندگی
 • 12- مهارتهای زندگی
 • 13-مضرات دخانیات و مواد مخدر

 • 14-تالاسمی
 • اولیاء دانش آموزان :
 • در جلسات ماهیانه برگزاری شده ضمن هماهنگی با مسئولین مدارس جلسات آموزشی برگزار می شود . موضوعات مهم آموزشی برای والدین دانش آموزان عبارتند از:
 • 1- آشنایی با نیازها و مشکلات بهداشتیو روانی فرزندان در سنین مدرسه
 • 2- نقش والدین در رشد و تکامل فرزندان
 • 3- اهمیت معاینات سالانه دانش آموزان
 • 4- بهداشت فردی
 • 5- بهداشت دهان و دندان
 • 6- بهداشت خانواده
 • 7- بهداشت محیط
 • 8- بهداشت روان
 • 9- بهداشت دوران بلوغ
 • 10- تغذیه و بهداشت مواد غذایی
 • 11- بیماریهای شایع در سنین مدرسه
 • 12- واکسیناسیون
 • 13- سوانح و حوادث
 • 14- مشکلات ناشی از رشد بی رویه جمعیت
 • 15- مسایل بهداشتی مهم درمحل زندگی
 • معلمان و سایر کارکنان:
 • به منظور ارتقاءسطح سلامت دانش آموزان از طريق بالا بردن سطح آگاهي هاي بهداشتي پرسنل مدارس و جلب مشارکت و کمک به پیشبرد برنامه های آموزش بهداشت لازم است و برای معلمین و سایر کارکنان شامل:سرایدارن ،خدمتگذاران ،متصدیان بوفه ها جلسات آموزشی برگرار گردد .
 • تغذیه سالم
 • امروزه نقش بي بديل تغذيه درفرايند رشد و نموو سلامتي بر كسي پوشيده نيست به گونه اي كه تلاشهاي زيادي دز جهت ترويج الگوهاي صحيح تغذيه اي از سوي دستگاههاي مربوط صورت گرفته هزينه هاي ريادي نيز از سوي دولتها در راستاي آموزش عموم مردم صورت ميگيرد.
 • متاسفانه با پيشرفت زندگي بشري توسعه شهر نشيني وافرايش سطح رفام مزدم الگوهاي تغذيهاي نيز دستخوش تغييرات ناخوشايندي گرديده وبر تمامي جنبه هاي سلامتي تاثير گذار بوده ونتايج ريانباري نير همچون افرايش خطر ابتلا بيماريهاي عروق كرونرچاقي و غيره را به همراه داشته است
 • دانش آموزان به دلايل مختلفي همچون دسترسي آسان به انواع فراورده هاي فاقد ارزش غذائي كم تحركي وهمچنين فرايند رشد و نمو به عنوان قشري آسيب پذير در جامعه نيازمند توجه كافي در اين خصوص مي باشند.ازاين رو توجه ويژه به تنقلات سالم نظارت بر بوفه هاي مدارس امري اجتناب ناپذير است .

 • خدمات تغذيه :

  شامل دسترسي دانش‌آموزان به گستره‌اي از غذاهاي مغذي، قابل تامين و مورد علاقه مي‌باشد که با نيازهاي غذايي و بهداشتي تمامي آنها( براساس استاندارد هاي علمي ) منطبق شده باشد. برنامه هاي تغذيه اي در مدرسه بايد با معيارها و استانداردهاي ملي براي جامعيت غذاي دريافتي و محتواي سبد غذايي خانوار و مدرسه همخواني داشته باشند . آموزش تغذيه و ايجاد فضايي که رفتارهاي بهداشتي تغذيه را ترويج کند نيز بخشي از اين برنامه ها خواهند بود . هدف از اين برنامه ها دستيابي به حداکثر سلامت و توان فراگيري در دانش‌آموزان مي‌باشد . لازم است کارکناني با تحصيلات مرتبط ارايه اين خدمات را هدايت نمايند .
 • آهن ياري :
 • آهن از جمله ريز مغذي هائي است كه كمبود آن در بسياري ازر كشور هاي جهان مشاهده گرديده و زندگي ميليونها نفر از جمله كودكان و نوجوانان را تحت تاثير قرار مي دهد
 • كم خوني فقر آهن به دلايلي همچون : دريافت و جذب ناكافي ، افزايش نياز به آهن(دوران نوجواني ، بارداري ، شيردهي ، خون ريزي در دوران عادت ماهانه وبعضي از بيماريها و ... ) حاصل مي شود.
 • دردوران بلوغ به دليل افزايش سرعت رشد و وجود عادت ماهانه كمبود آهن مطرح ميباشدودرصورت عدم تامین آن باعث كاهش توان ذهني و قدرت يادگيري ، خستگي زودرس ،ضعف و بي حالي و افزايش بيماريها مي شود
 • لذا برنامه مكمل آهن با هدف پيشگيري ار كم خوني فقر آهن و كاهش عوارض ناشي از آن در بين دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ودبيرستان به اجرا در مي آيد .
 • شير درمدرسه :
 • باتوجه به نيازكودكان سنين مدرسه و نوجوانان در دوران بلوغ به پروتئين با ارزش بيولوژيكي بالا ، كلسيم ، ويتامين هاي گروه B بويژه A , B2 جهت تأمين ، رشد سلامت جسمي و توانمندي ذهني و يادگيري ،مصرف حداقل سه ليوان شير يا جانشين هاي آن در روز از اهميت ويژه برخوردار مي باشد.
 • با توجه به نيازهاي تغذيه اي در اين سنين ، برنامه شیررايگان مطرح و به مورداجرا گذاشته شد. که نظارت برنحوهنگهداری ؛توزیع ,مصرف؛ نمونه برداری از شیر و آموزش مزایای شیر بر عهده کادر بهداشتی می باشد
 • پيشگيري از بيماريهاي واگير دار شايع در مدرسه:
 • یكی از مشكلات رایج كودكان در سنین مدرسهکه باعث غیبت دانش آموز از مدرسه و افت تحصیلی می شود ابتلای مكرر آنان به عفونت های مختلف است.
 • آگاهی از علائم و نشانه های بیماریهای شایع در مدارس می تواند اولین اقدام در جهت پیشگیری از شیوع واقدامات به موقع جهت درمان باشد.
 • علائمی از قبیل رنگ پریده یا بر افروخته ،چشمهای قرمز ،آبریزش از بینی ،سرفه وعطسه زیاد، ، بثورات جلدی پلکهای متورم و قرمز، خستگی بدون دلیل ، سردرد، سرگیجه، تب، دل درد و هر علامت غیر عادی دیگر ممکن است مقدمه یک بیماری باشد که باید آن را مورد توجه قرار داد.
 • سرماخوردگی- اوریون - آبله مرغان-گلودرد چرکی-انگلهای دستگاه گوارش- بیماریهای از قبیل عفونتهای اسهالی...... ازبیماریهای واگیر دار شایع در مدارس می باشند
 • پيشگيري از سوانح و حوادث در سنين مدرسه:
 • يكي از مهمترین علل مرگ و میر و معلولیت های کودکان در سنین مدرسه،سوانح و حوادثی است که در منزل،مدرسه ومسیر بین خانه تا مدرسه رخ می دهد. با توجه به اینکه علل بسیاری از این حوادث شناخته شده است و معمولآ با اقدامات احتیاطی و رعایت اصول پیشگیری می توان در صد قابل ملاحظه ای از میزان آن را کاهش داد،به نظر می رسد نقش آموزش در جلوگیری از سوانح و حوادث بسیار موثر باشد. از طرف دیگر باید به ایمن ساختن محیط مدرسه نیز توجه شود.
 • اقداماتی که جهت پیشگیری از بروز سوانح و حوادث انجام می گیرد:
 • جلب همکاری مسئولین مدارس و اولیای دانش آموزان و.... تامین هر چه بیشتر امنیت در خانه ، مدرسه وراه خانه تا مدرسه
 • - آموزش پیشگیری از حوادث در مدرسه
 • - آموزش پیشگیری از حوادث در مسیر خانه و مدرسه
 • سلامت محيط مدرسه
 • منظور از محیط، محوطه فیزیکی و نیز جو روانی، اجتماعی و فرهنگی مدرسه است. تحقیقات متعددی بر مرکزیت اهمیت محیط فیزیکی و روانی و اجتماعی مدرسه در تأثیر گذاری بر سلامت دانش آموزان و در پیشرفت یا باز ماندن از اهداف برنامه های بهداشت مدارس دارد.
 • هدف از این برنامه ها ایجاد محیطی ایمن، بهداشتی و همایتی است که یادگیری را تقویت می کند این کیفیت ها از طریق استانداردهایی که به همین منظور تنظیم می گردد قابل ارزیابی واهد بود و شامل فعالیتهایی است که در جهت اجرای ضوابط بهداشتی مدرسه انجام می گیرد. مهمترین مسائلی که در بهداشت محیط مدرسه مورد توجه قرار می گیرد عبارتند از:
 • 1- محل احداث مدرسه
 • 2- وضعیت ساختمان مدرسه
 • 3- آب آشامیدنی سالم
 • محل احداث مدرسه:
 • مکان مدرسه باید دور از سر و صدا، عبور و مرور وسیله نقلیه، محل انباشته شدن زباله، راه آهن و کارخانه باشد. محوطه مدرسه باید دارای وسعت کافی باشد و برای جلوگیری از ایجاد گرد و غبار امکان شستشو، کف حیاط از آسفالت و یا بتون و یا مصالح مشابه پوشیده شده باشد.
 • ساختمان مدرسه:
 • رعایت تمام شرایط ایمنی و بهداشت در ساختمان مدرسه دارای اهمیت است که این شرایط عبارتند از: کف کلاسها، سقف، روشنایی، تهویه کلاسها، پنجره ها، درجه حرارت، وسیله گرمازا، کپسول ضد حریق، تهویه هوا، پله ها، تابلو کلاس، میز و صندلی، دستشویی، استفاده از صابون، توالت، دفع بهداشتی فاضلاب، آبخوری، دفع بهداشتی زباله، بوفه مدرسه. رعایت هر یک از شرایط ایمنی فوق مطابق با استانداردهای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به اختصار توضیح داده می شود:
 • کف کلاسها: باید قابل شستشو و صاف و بدون درز و شکاف باشد و از لغزندگی و مرطوب بودن آن جلوگیری شود.
 • سقف: باید ساف و بدون درز و شکاف و به رنگ روشن باشد.
 • روشنایی: روشنایی کلاسها باید به طور طبیعی تأمین شود، بهتر استنور از سمت چپ دانش آموز بتابد و نه از روبرو. بزرگی پنجره ها باید یک پنجم مساحت کلاس باشد و به فاصله حداقل 100 تا 120 سانتی متری بالاتر از کف کلاس قرار گرفته باشند.
 • تهویه کلاسها: اگر پنجره ها در دیوارهای روبروی یکدیگر کار گذاشته شده باشند تهویه کلاس بهتر انجام می گیرد.
 • تهویه هوا: در کلاس باید به خوبی صورت گیرد حداقل 6 بار در روز و با باز کردن در و پنجره کلاس.
 • درجه حرارت: درجه حرارت مناسب برای کلاس درس 18 تا 21 درجه سانتی گراد است کلاس بسیار گرم موجب کسالت و خواب آلودگی و کلاس سرد باعث سردی بدن دانش آموز شده و او را مستعد ابتلا به عفونتهای ریوی می نماید.
 • وسیله گرمازا: باید فضای کلاس را به طور یکنواخت گرم کند مانند شوفاژ و یا بخاری دیواری که دارای دودکش باشدتا گازهای حاصل از موادسوختنی به فضای کلاس وارد نشود و خطر آتش سوزی نداشته باشد.
 • کپسول ضد حریق: لازم است هر مدرسه به تعداد کلاسها کپسول ضد حریق در اختیار داشته باشند.
 • پله ها: اگر ساختمان مدرسه دارای پله است باید ارتفاع پله 18 سانتی متر و عرض آن 30 سانتی متر دارای نرده محافظ و بدون لغزندگی باشد.
 • تابلوی کلاس: باید در محل مناسبی که نور کافی به آن بتابد و در معرض دید کامل دانش آموزان باشد،قرار گیرد. تابلو نباید شفاف باشد که موجب انعکاس نور گردد و نیز فاصله آن تا اولین ردیف دانش آموز نباید از 20/2 مترکمتر باشد.
 • میز و صندلی: بهتر است برای هر دانش آموز جداگانه تهیه شود ارتفاع صندلی باید به اندازه باشد که وقتی دانش آموز روی آن می نشیند ران آن با صندلی تماس داشته باشد و نیز فاصله بین آخرین صندلی با دیوار انتهای کلاس 50 سانتی متر باشد.
 • دستشوئی: به ازای هر 60 دانش آموز یک دستشویی لازم است. دستشوئی باید خارج از توالت ولی در مجاورت آن قرار داشته باشد. ارتفاع آن از سطح زمین 60 تا 70 سانتی متر و متناسب با قد دانش آموز باشد.
 • استفاده از صابون: در دستشوئیها ضروری است باید از صابون مایع استفاده شود یا اینکه هر دانش آموز صابون مخصوص به خود داشته باشد.
 • توالت: در مدرسه به ازاء هر 40 دانش آموز حداقل یک توالت در نظر گرفته شود، کاسه توالت باید سالم و از جنس سرامیک و به رنگ روشن باشد. دیوارها و کف توالت باید قابل شستشو باشد و کف توالت به سمت کاسه دارای شیب باشد.
 • دفع بهداشتی فاضلاب: برای پیشگیری از بیماریهای گوناگون باید دفع بهداشتی فاضلاب از طریق هدایت به شبکه فاضلاب رو عمومی و یا چاه فاضلاب انجام شود.
 • دفع بهداشتی زباله: باید سطل های درب دارمتعدد در نقاط مختلف مدرسه (حیاط، کلاسها، راهرو) قرار داشته باشد و هر روز زباله های درون آن جمع آوری و سپس تمیز شود.
 • آبخوری: باید دارای شرایط زیر باشد:
 • - کف محوطه آبخوری قابل شستشو و دارای شیب کافی و مناسب به طرف مجرای فاضلاب باشد.
 • - دیوار لبه آبخوری باید از جنس قابل شستشو و دارای شیب مناسب به طرف مجرای فاضلاب باشد.
 • - دیوار اطراف آبخوری از جنس قابل شستشو(نظیرکاشی، سرامیک،....) باشد.
 • - آبخوری عمومی دانش آموزان باید با شیرهای مناسب یا آب سرد کن مجهز گردد و حداقل برای هر 45 نفر یک شیر آبخوری پیش بینی شود. ارتفاع شیر آن متناسب با سن دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی (100-75 سانتی متر) از سطح زمین باشد.
 • - آب خوری باید خارج از سرویس های بهداشتی و با رعایت شرایط بهداشتی و با فاصله حداقل 15 متر احداث گردد.
 • بوفه مدرسه: باید دارای نور کافی، مجهز به هواکش، دارای وسایل گرمازا و سرمازا، کف از جنس سیمان یا سایر مصالح، قابل شستشو دارای سطل زباله، درب و پنجره توری دار،مجهز به یخچال بوده و متصدی بوفه دارای کارت تندرستی باشد و مسائل بهداشت فردی کاملاً رعایت فرماید.
 • آب آشامیدنی مدرسه:
 • تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در مدرسه یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی است. بهتر است در مدرسه از شبکه آب لوله کشی و یا منابع به سازی شده استفاده شود و در محلهایی که آب سالم در دسترس نباشد آب را پس از ضد عفونی کردن مصرف نمایند

 

 

 

·         بررسی شیوع شپش در مدارس

 • تسنیم , 5 آبان 1392 ساعت 8:04

·         در مدارس دارای مراقب سلامت باید طبق برنامه‌های آموزش وپرورش تمام دانش آموزان سه مرتبه در سال تحصیلی مورد بررسی قرار گیرند و در فصل پاییز، زمستان و بهار دانش‌آموزان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

·        


 • به گزارش افکارنیوز، دستورالعمل اجرایی پیشگیری از پدیکلوزیس شپش سر به مدارس کشور ارسال شده است. در این بخشنامه آمده است که شپش حشره خونخوار خارجی بدن انسان است که افراد را در هر سن و جنسی و با هر سطح اجتماعی و اقتصادی که باشد،آلوده می‌سازد که در اقصی نقاط جهان مدارس یکی از مهمترین محل‌های بروز آن است .

  آلودگی به شپش علاوه بر ایجاد مشکلات جسمی برای دانش‌آموزان و خانواده آنها می‌تواند موجب ایجاد مسائل روانی و بیماری‌ها‌ی ثانویه منتقله از طریق شپش شود و لازم است در این زمینه میزان مراقبت در سطح وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش فعال گشته و با تدوین دستورالعمل‌ واحد در کاهش آلودگی و گسترش شیوع آلودگی در سطح مدارس و خانواده‌ها قدم برداشت دراین راستا با همکاری و مشارکت اداره سلامت نوجوانان و جوانان مدارس و مرکز مدیریت بیماری‌ها ، دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش جلسات کارشناسی برگزار ودستورالعملی جهت اجرا ابلاغ شد.

  پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس سر در مدارس شهری و روستایی کشور هدف کلی این طرح است که تشخیص و یافتن موارد آلودگی در مدارس سراسر کشور و ارجاع موارد آلوده به مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت، استفاده از توان اجرایی بخش‌های مرتبط با سلامت مدارس در سطح دو وزارتخانه بهداشت و وزارت آموزش و پرورش، درمان موارد آلوده دانش‌آموزان و خانواده آنان در مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت و دستیابی به اطلاعات جامع وآسیب‌شناسی در مناطق جهت برنامه‌ریزی برای سالهای آتی از سایر اهداف این طرح است.

  ** فعالیت‌های انجام شده برای کاهش پدیکلوزیس در مدارس


  آموزش مراقبین سلامت و کارشناسان سلامت آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس سرتوسط دانشگاه علوم پزشکی استان، اجرای برنامه‌ آموزش در قالب کارگاه، جلسات آموزشی برای دانش‌آموزان در زمینه پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکوزیس سر، آموزش به والدین دانش‌آموزان در زمینه پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس سر، استفاده از توان اجرایی رسانه‌های ارتباط جمعی درجهت ارتقاء آگاهی جامعه و تدوین، چاپ و تکثیر پوستر و بروشورهای آموزشی از جمله فعالیت‌های انجام شده در مدارس برای برای پیشگیری از پدیکلوزیس یا شپش سر در مدارس است.

  **مراقبتهای بهداشتی - درمانی (تشخیص، بیماریابی و درمان )


  شناسایی موارد آلوده براساس بسته آموزشی وزارت بهداشت در فصل پائیز و زمستان، معاینه مجدد موارد آلوده بعد از تعطیلات طولانی به منظور بررسی عود مجدد در فصل بهار که این فعالیت‌ در مدارس روستایی بر عهده بهورزان است و درمان دانش‌آموزان آلوده در خانه‌های بهداشت صورت می‌گیرد و درمدارس شهری دارای مراقبین سلامت این برنامه توسط مراقبین سلامت براساس بسته آموزشی انجام می‌شود، در مدارس شهری فاقد مراقب سلامت، در صورت بروز همه‌گیری و شرایط اضطراری تشخیص همه‌گیری و شرایط اضطراری با دانشکده علوم پزشکی وسازما ن آموزش وپرورش در سطح استانها می باشد و اقذامات لازم برای کنترل آلودگی با هماهنگی و نظارت کارشناسان سلامت آموزش و پرورش و کارشناسان بهداشت مدارس و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت با تشکیل تیم سلامت پیگیری خواهد شد.

  بایستی کلیه موارد آلوده و مشکوک در مدارس شهری وروستایی به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ارجاع شوند.درمان و تأمین شامپوی پرمترین و لوازم مطابق با تخمین موارد آلوده از طریق پرسنل بهداشتی درمانی صورت می‌پذیرد. ( قابل ذکراست حضوردانش آموزدرمان شده باتاییدگواهی سلامت مرکزدرمانی بلامانع است )

  این دستور العمل به منظور کاهش آلودگی به شپش سر با همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش با تشکیل کمیته‌های استانی و شهرستانی انجام خواهد شد.

  زمان اجرای طرح نیز در طول سال تحصیلی و مکان اجرای آن در مدارس شهری و روستایی دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم است.

  ** سیاست پیشگیری در مدرسه


  یکی از مهمترین سیاست‌ها درمدرسه درگیر کردن فعال والدین، دانش‌آموزان، مربیان و اولیاء مدرسه در زمینه آموزش و کنترل است.سیاست‌ پیشگیری در مدرسه علاوه برمعلم مربوطه باید بر وجود یک نیروی انسانی مستقل آموزش دیده استوار باشد. برنامه‌ اجرایی بایستی مبتنی بر شیوه تشخیص در راستای برنامه غربالگری، درمان و پیگیری انجام شود.

  غربالگری بهترین شیوه یبماریابی دانش‌آموزان در هنگام ورود به مدرسه بعداز یک دوره تعطیل طولانی است. آموزش والدین باید به شیو‌ه‌های مختلف انجام پذیرد.

  بهتر است دانش‌آموزان را نیز به طور فعال در برنامه‌های آموزشی درگیر کرد . آنها می‌توانند قبل از شروع یا اوج گیری پدیکلوزیس روزنامه‌های دیواری، تئاتر، نقاشی ، مقاله و ... مبتنی بر پیشگیری از این امر داشته‌باشند.

  ** نکات مهم در پیشگیری از پدیکلوزیس سر


  شیوه اجرا در مدرسه :در مدارس دارای مراقب سلامت بایستی طبق برنامه های آموزش وپرورش کلیه دانش آموزان سه مرتبه در سال تحصیلی مورد بررسی قرار گیرند.

  در مدارسی که فاقد مراقب سلامت می باشند،چنانچه یک مورد آلودگی در کلاس دیده شد، تمام دانش‌آموزان همان کلاس باید بررسی شوند.

  خانواده دانش‌آموزان مبتلا نیز بایستی توسط سیستم درمانی شبکه بهداشت مورد بررسی قرار گیرند.

  موارد جدید باید فوراً توسط مراکز بهداشتی و درمانی درمان شود.

  وقتی بیش از سه کلاس در مدرسه درگیر باشند. تمام کلاس‌های مدرسه باید از نظر شپش بررسی شوند.

  معاینه موی سر باید در زیر نور کافی وبا رعایت پیشگیری از آلودگی دیگران صورت گیرد.

  به خانواده دانش‌آموز اطلاع داده شود برای اطمینان از درمان و رفع کامل آلودگی، ضروری است معاینه توسط تیم سلامت (پزشک، مر بی بهداشت ، بهورز و ...) در روستاها و پزشک در شهرها انجام گرفته و گواهی درمان و رفع آلودگی صادر شود.

  دانش‌آموز مبتلا بایدتا یک هفته ، بعداز درمان روزانه مورد بررسی قرار گیرد. ودر صورت وجود آلودگی درمان تکرار شود.

  بیماریابی، درمان و پیگیری موارد در شناسامه سلامت و یا فرم مراقبت دانش‌آموز لحاظ شود.

  ارسال تمام اطلاعات و اقدامات صورت گرفته درقالب فرمهای پیش بینی شده هر ماه توسط مراقبین سلامت به کارشناسان مربوطه در مناطق، جمع بندی وارسال فصلی فرمها توسط کارشناسان سلامت مناطق به ادارات سلامت استانها ودر نهایت ارسال گزارش تکمیلی فرمها به دفتر امور سلامت وزارت آموزش و پرورش در پایان انجام طرح پدیکلوز (پایان تیرماه ) .