افتتاحیه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع توسط وزیر


 

افتتاح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی