صفحه اصلی

بهداشت محيط

 

 

 تعريف بهداشت محيط: علم و فن كنترل عوامل  محيطی که مي توانند دررفاه و سلامت جسمي ، روحي و اجتماعي فرد تأثير داشته باشند

هدف بهداشت محيط: كنترل همه عواملي كه اثر سويي بر پايدار ماندن سلامت انسان مي گذارد. چون بيماري هاي زيادي از طريق آب ، هوا، موادّ غذايي و بسياري از عوامل محيطي ديگر سلامت انسان را تهديد مي كند.
تعريف محيط: به مجموعه اي از آب و هوا و خاك و روابط بين آن ها و كلّيّه موجودات زنده محيط مي گويند. وضعيت سلامت و بهداشت هر فرد، هر جامعه و هر ملّت بر اثر تأثير متقابل دو محيط تعيين مي شود. يكي محيط زيست داخلي خود انسان و ديگري محيط اطراف آن. بيماري به علّت بر هم خوردن توازن محيط درون انسان و محيط اطراف او روي می دهد 

فعالیت های بهداشت محیط
 
کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي
كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي  به صورت متناوب  و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه

كلرسنجي روزانه و در صورت نیاز گندزدايي آب

كنترل و نمونه برداري  مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و اقدامات بعدی بر اساس دستورالعملهاي مربوطه

اجراي طرح يكنواخت سازي ماده 13 مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز از شبكه بهداشت و درمان جهت تعطيلي آنها

معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره

بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها

بازديد و كنترل استخرهاي شنا و حمامهاي سونا

بازديد از آزمايشگاهها و مراكز بهداشتي درماني و مطبها و بيمارستانها
بازديد از پاركها و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب

بررسي و كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده

رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي

سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه

مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نظر با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري

اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي

بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه

بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه

كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها

نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهری و روستايي

نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستايي

نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های اصناف

نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني

بهسازي محيط روستا

جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات و كنترل كيفيت مواد غذايي و آموزش موازين بهداشت محيط و .... و گزارش نتايج به مقامات ذيربط

راهنمائي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم؛ روستای سالم