معرفی کارکنان

کارشناس مسئول برنامه پزشک خانواده شهری:

دکتر سعید مسکینی مود

کارشناس مسئول برنامه پزشک خانواده روستائی:

دکتر ابراهیم جنگی زهی

 

کارشناسان واحد پزشک خانواده:

 

راحله رنجبر

محسن غلامی پور

میثم شاهی


پزشك خانواده

محتوای مرتبط