برنامه IDD


 

برنامه IDD ( پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید )

كمبود يد و گواتر يكي از مشكلات تغذیه ای عمده در کشور بوده است . اجرای برنامه پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود ید و یددارکردن نمک های خوراکی طی سالیان گذشته موجب کاهش قابل ملاحظه شيوع گواتر دركشور شده است . براساس نتايج چهارمين پايش ملي برنامه پيشگيري وكنترل اختلالات ناشي ازكمبود يد  كه درسال 1386 انجام شده است ،شيوع گواتر از 68%  در سال 1368به 5/6 درصد رسيده است كه مبين استمرار موفقيت در مهار كمبود يد در كشور می باشد که قبل از آن اثرات وخيم کمبود ید بر كاهش رشد ذهني و جسمي، قدرت يادگيري، آستانه شنوايي و اعمال پسيكوموتور به ويژه در كودكان، نوجوانان و جوانان مشهود بود.

پايش ميزان يد در نمكهاي خوراكي كشور مهمترين بخش پايش برنامه حذف اختلالات ناشي از كمبود يد است. هدف اصلي پايش در سطح توليد حصول اطمينان از ميزان يد نمك،‌ درجه خلوص و ساير ويژگيهاي نمك يددار و روند اجراي برنامه در حين توليد است.

در برنامه پيشگيري و مبارزه با اختلالات ناشي از كمبود يد، به منظور اطمينان از كفايت دريافت يد افراد جامعه، پايش منظم و دوره‌اي ميانه يد ادرار جمعيت در معرض خطر از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

 

 

   دانلود : 1دستورعمل_اجرايي_پايش.pdf           حجم فایل 257 KB

محتوای مرتبط