شرح وظايف


 

شرح وظایف کارشناس برنامه باروری سالم و جمعيت: 

1-     نــظارت بر كميت و كيفيت ارائه خدمات در برنامه تنظيم خانواده درمراكز شهري و روستايي و مراكز خصوصي

2-           جمع آوري و جمع بندي و تجزيه و تحليل آمار موجودي مصرفي داروهاي بهداشتي  مراكز محيطي و بخش خصوصي

3-         بررسي و برآورد داروهاي پيشگيري از بارداري و تجهيزات هر 6 ماه يكبار جهت شهرستان ( با توجه به مصرفي)  و تحويل از انبار دارويي معاونت بهداشت

4-       برنامه ريزي و هماهنگي برون بخشي جهت پيشبرد برنامه تنظيم خانواده  ( شركت هاي خصوصي - كارخانجات - تأمين اجتماعي - بهزيستي - كميته امداد)

5-          اجراي برنامه هاي آموزشي دستور العمل ها و نحوه مصرف وسايل پيشگيري از بارداري جهت كليه كاركنان بهداشت خانواده - بهورزان - پزشكان خانواده و ماماي خانواده و  بخش خصوصي در طول سال

6-         تهيه مطالب آموزشي و پمفلت جهت كاركنان بهداشت خانواده و اقشارجامعه

7-       برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای مشاوره حین ازدواج از نظر محتوای آموزشی ، نحوه ارایه آموزش ها و......

8-       تهیه و ارسال کلیه اطلاعات آماری برنامه تنظیم خانواده از طریق نرم افزار و PORTAL به وزارت بهداشت

 

 

 

 

 شرح وظايف

 

 

 

 

 

 

 

محتوای مرتبط