انتشار اولین گاهنامه ستاد اجرائی برنامه پزشک خانواده