افتتاحیه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع توسط وزیر