دانلود فایل


 

فایل های مورد نیاز اعضای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده جهت دانلود

 

   دانلود : نحوه_کار_با_سامانه_ویزیت_پایه.pdf           حجم فایل 1353 KB
   دانلود : مجموعه_آموزشی_تغذیه.pdf           حجم فایل 1743 KB
   دانلود : قرارداد_مراکز_مجری.pdf           حجم فایل 1992 KB
   دانلود : فلوچارت_مربوط_به_مرکز_تلفن.pdf           حجم فایل 136 KB
   دانلود : فلوچارت_گردش_کار.pdf           حجم فایل 87 KB
   دانلود : فرم_های_ویزیت_پایه_و_ویزیت_جاری.rar           حجم فایل 598 KB
   دانلود : فرآیند_ثبت_نام_ماما_و_پرستار.pdf           حجم فایل 224 KB
   دانلود : فرآیند_ارجاع_بیمه_شدگان.pdf           حجم فایل 219 KB
   دانلود : راهنمای_پزشکان_خانواده.pdf           حجم فایل 327 KB
   دانلود : راهنمای__مراکز_هدایت.pdf           حجم فایل 359 KB
   دانلود : شیوه_نامه_اجرائی_سطح_2_و3_آبان_91.pdf           حجم فایل 1150 KB
   دانلود : راهنمای_انتخاب_پزشک.pdf           حجم فایل 2931 KB
   دانلود : دستورالعمل_سرشماري.pdf           حجم فایل 1653 KB
   دانلود : بسته_خدمات_سلامت.pdf           حجم فایل 233 KB
   دانلود : سوالات_مربوط_به_نسخه_02.pdf           حجم فایل 1896 KB

محتوای مرتبط