شرح وظایف


شرح وظایف واحد پزشک خانواده شهری:

  • بررسي و بازنگري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها ، قوانين و مقررات ، استانداردها و تشكيلات مربوط به پزشك خانواده و پيشنهاد اصلاحات به رئيس گروه مربوطه
  •  بازنگري و طراحي توسعه و گسترش خدمات پزشك خانواده ( اعم از بخش دولتي و خصوصي ) جمع بندي ، پيشنهاد ، پيگيري و نظارت بر تامين ، توزيع نحوه استفاده از منابع مالي ، نيروي انساني ، مواد ، تجهيزات و فضاي فيزيكي مورد نياز برنامه هاي پزشك خانواده
  • نظارت بر حسن جمع آوري داده ها و داده پردازي ، تجزيه و تحليل نهائي و ارائه راهكار و پيشنهاد به رئيس گروه
  • تلاش در جهت تقويت انگيزه و خلاقيت كاركنان ، و پويا سازي و ارتقاء سيستم
  • رسيدگي به شكايت و مشكلات كاركنان و تلاش در جهت حل مشكل ايشان
  •  ارزيابي مستمر كاركنان ذيربط
  • تعيين اولويتها ، اهداف و استراتژيهاي پزشك خانواده