تماس با ما


آدرس:

زاهدان - بلوار بهداشت - مرکز بهداشت استان - واحد پزشک خانواده

تلفن :

2429447,48-0541

سامانه پیامک ستاد اجرائی برنامه پزشک خانواده:

09338391669

پست الکترونیکی: fp.zahedan@chmail.ir