معرفی واحد


اين واحد در رابطه با برنامه هاي ذيل فعاليت مي نمايد:

  • مشاركت و برنامه ريزي در اجراي برنامه پزشك خانواده در شهرها و روستاها
  • نظارت و پايش مراكز مجري برنامه
  • هماهنگي جهت راه اندازي سامانه سلامت ملي ايرانيان
  • هماهنگي جهت انجام سرشماري روستاها بر اساس فرم سامانه
  • معرفي پزشكان خانواده واجد شرايط جهت شركت در دوره MPH پزشكان خانواده
  • مشاركت و برنامه ريزي در اجراي طرحهاي تحقيقاتي
  • هماهنگي و پيگيري توزيع اعتبارات برنامه
  • ارائه آئین نامه ها، دستورعمل ها، متون آموزشی و علمی مورد نیاز اعضای تیم سلامت

محتوای مرتبط