بهبود شيوه زندگي سالم


 

برنامه شیوه زندگی سالم

شروع برنامه :

در خصوص انجام برنامه شیوه زندگی سالم جهت سالمندان  60 و 65 ساله ابتدا در4 شهرستان در سال1387 آموزش مربی(کارشناس،کاردان و بهورز)انجام گردید و سپس برنامه آموزشی سالمندان 69-60 ساله در دو شهرستان خاش و ایرانشهر طبق استانداردهاي جديد برنامه هاي آموزشي در سال 1388شروع گردید که برنامه به ترتیب زیر انجام گردیده و در سالهای جاری برای کلیه سالمندان 60 سال به بالا انجام می گردد.

مراحل شروع برنامه

 • آموزش گروه هدف و پرسنل
 • فراخوان سالمندان 60 سال به بالا جهت آموزش تغذیه به آنان
 • شناسایی سالمندان منطقه توسط بهورز و کاردان (در شهر با کمک خانواده هایی که پرونده دارند و رابطین بهداشتی)
 • لیست کردن سالمندان شناسایی شده
 • تعیین محل و تاریخ برگزاری کلاسها
 • دعوت سالمندان جهت تشکیل کلاسها (توسط رابط بهداشتی و خانواده ها)
 • نوشتن اسامی سالمندان مدعو در فرم شناسنامه کلاس
 • برگزراری کلاسهای آموزش تغذیه به سالمندان
 • پیگیری اطلاعات ماندگار سالمندان بعد از دو ماه از تشکیل کلاسها

 

دیگر فعالیتهای برنامه سلامت سالمندان

 • هماهنگي با سازمانهاي مختلف جهت آموزش سالمندان و خانواده هاي آنها در شهر و روستاهاي تابعه استان
 • هماهنگي با بهزيستي جهت تشكيل كميته ساماندهي و مشخص نمودن وظايف دستگاهها و سازمانهاي مختلف در زمينه سالمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس: تغذيه در دوران سالمندي

اطلاعات درسي

پيش نياز ها: تمامی سالمندان 60 سال و بالاتر در كلاس تغذيه  شركت مي كنند.

مدت دوره: 2 ساعت.

زمانبندي اجرا: 2 جلسه 60 دقيقه اي  به طور متناوب.

تعداد فراگيران: حداقل 5 و حداكثر 20 نفر سالمند.

 

اهداف ويژه

 در پايان دوره، سالمندان فراگير قادر باشند:

1.    اهميت تغذيه در دوره سالمندي را به طور مختصر شرح دهند.

2.    با ذكر يك مثال نقش تغذيه را در كاهش بيماری ها بيان نمايند.

3.    نيازهاي شش گانه به مواد  غذايي خود را در طول يك روز ليست نمايند.

4.    دو نوع کلی از روغن های خوراکی را نام برده و نوع مفيد آن را انتخاب نمايند.

5.    حداقل یک مورد از مضرات مصرف مواد غذایی حاوی کلسترول بالا را نام ببرند.

6.    پنج مورد از مواد غذایی حاوی کلسترول بالا را نام ببرند.

7.    حداقل پنج مورد از راه هاي كاهش ميزان چربي مصرفي را ليست نمايند.

8.    4 نوع از ويتامين هاي مورد نياز در دوره سالمندي را نام ببرند.

9.    حداقل سه مورد از منابع غذايي تامين كننده ويتامين هاي مورد نياز سالمندان را بيان كنند.

10. دو توصيه غذايي براي افزايش ميزان جذب آهن را  ارايه دهند. 

11. گروه هاي مواد غذايي را بر اساس هرم مواد غذايي در كتاب بشمارند.  

12.  دو مثال از مواد غذايي موجود در هر دسته از گروههاي غذايي ارايه دهند.

13.   حداقل يك ماده غذايي جايگزين براي هر يك از گروه هاي مواد غذايي ليست نمايند (بر اساس فرهنگ خود).

14.   در بحث هاي گروهي كلاس به طور فعال با طرح سوال يا پاسخ به سوالات و ... شركت نمايند.

15.   توصيه هاي مفيد  تغذيه اي را به طور كلي براي اعضاي گروه سالمندان در جلسه عمومي ارايه دهند.

 

 

محتوای مرتبط