نظام مراقبت مرگ كودكان 1-59 ماهه ( خارج بيمارستاني )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

دفتر سلامت خانواده و جمعيت

اداره سلامت کودکان

 

 

 

نظام كشوري مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

نسخه اول

مرداد 1385

 

 

 

 

هوالحكيم

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

دفتر سلامت خانواده و جمعيت

اداره سلامت کودکان

 

 

 

نظام كشوري مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

 

نسخه اول

 

 

تهيه كنندگان اين مجموعه:

دكترحمیدرضا لرنژاد

مرضیه دشتی

 

مشاوران علمی و همکار طرح جهت بررسی محتوا:

دكتر بهرام دلاور

دکترعشرتی

دکترتقی زاده

 

زیر نظر مدیر کل محترم دفتر سلامت خانواده وجمعیت:

دكتر محمد اسماعيل مطلق

 

 

 

مرداد 1385

 

 

 

 

فهرست عناوين

 

عنوان

صفحه

پيشگفتار

3

تعاريف مورد استفاده:

 

 • نظام مراقبت

4

 • تضمين کيفيت

6

 • کنترل کيفيت

6

مروري بر جريان اطلاعات در نظام مراقبت مرگ کودکی

7

اصول كلي نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه:

10

گردش كار بررسي مرگ کودک و طراحي مداخله درشهرستان

11

شرح مراحل گردش كار بررسي مرگ کودک درشهرستان

12

گردش كار بررسي مرگ کودک و طراحي مداخله دردانشگاه

15

شرح مراحل گردش كار بررسي مرگ کودک دردانشگاه

16

راهنمای تيم پرسشگري

17

راهنماي اعضاي کميته بررسي مرگ کودک مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

19

شاخصهاي پايش و ارزشيابي نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

20

پيوستها

 • پيوست 1: فرم گزارش فوري مرگ کودک
 • پيوست 2: پرسشنامه های بررسي مرگ کودک ودستورالعمل تکمیل آن
 • پيوست 3: فرم ها
 • پيوست 4: ترکیب وشرح وظایف کمیته ها

 

 

23

24

58

63

 

 

پيشگفتار

سالانه در دنيا 000 10803 کودک زیر 5 سال در اثرحادثه  و بیماری جان خود را از دست مي دهند. بيش از 99 درصد اين مرگ ها در کشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد. براي اندازه گيري مرگ کودک از شاخصي به نام  نسبت مرگ کودکان (Under 5 Mortality Ratio) يا به اختصار U5MRاستفاده مي شود که اين شاخص تعداد مرگ کودکان در اثر   بیماری به ازاء هر 1000 تولد زنده را نشان مي دهد. ميانگينU5MR در کشور هاي در حال توسعه 89 و در کشورهاي توسعه يافته 7 در هزار تولدزنده است. مقايسه اين اعداد اختلاف قابل توجه وضعيت سلامت کودکان در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را نشان مي دهد

 نسبت مرگ ومير کودکان (U5MR ) از مهمترين شاخص هايي است كه نشان دهنده توسعه كشورهاست. علت انتخاب اين شاخص به عنوان نمايه توسعه، تاثير عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي در كاهش يا افزايش آن است. كاهش آن از تعهدات مهم كشورها است و به همين منظور در سال 1990 کشورهاي جهان در قالب طرح سلامت براي همه تا سال 2000متعهد شدند که مرگ کودک را در كشور خود طي يک دهه (تا سال 2000 ميلادي) 50 درصد کاهش دهند. همچنين براساس اهداف توسعه هزاره (Millennium Development Goals) كه در سال 2000 ميلادي مورد تعهد كشورهاي جهان قرار گرفت،  نسبت مرگ و مير کودکان در اين کشورها تا سال 2015 ميلادي، بايد 75 درصد نسبت به سال 1990 کاهش يابد.

 بي ترديد اين شاخص تابعي از وضعيت سواد کودکان، شبكه راههاي روستايي، دسترسي به فوريتهاي پزشکی، هزينه خدمات درماني، وجود شبكه هاي ارتباطي مخابراتي، درآمد خانوار و ... مي باشد. در واقع كيفيت خدمات بهداشتي و درماني فقط بخش كوچكي از عوامل موثر در كاهش مرگ و مير کودکان را به خود اختصاص مي دهد. قطعاً هيچ برنامه ريزي در اين بخش منتظر توسعه ساير اركان دولت (ارتباطات، سواد، راه، تغييرات فرهنگي و ...) نمي شود تا تاثير آن را در كاهش مرگ کودکان ببيند. از سوي ديگر مرگ کودکان از مجموعه عوامل وابسته به هم تشكيل شده است كه مداخله در هر مرحله مي تواند از بروز مرگهاي بعدي جلوگيري كند. با مطالعه تاريخچه هر مورد مرگ کودک از زمان دريافت مراقبتهاي کودکی  و سپس محل، زمان و شرايط بیماری مي توان:

-         مراقبتهاي کودکی

-         خدمات اورژانس بين راهي و پيش بيمارستاني

-         خدمات اورژانس بيمارستاني

-         خدمات بيمارستاني

را از نظر كيفيت، كميت و سهولت دسترسي بررسي كرد. از اين رو اداره سلامت کودکان اقدام به طراحي نظام كشوري مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه نمودو به منظور شناخت عوامل موثر در مرگ و میر کودکان و طراحی مداخله مناسب مقرر شد براي تمامي موارد مرگ گزارش شده، پرسشنامه بررسی مرگ تكميل و در كميته هاي كاهش مرگ و مير کودکان در بیمارستان، شهرستان و دانشگاه بررسي شود. تا با توجه به علت فوت، راهكارهاي مناسب براي پيشگيري از بروز موارد مشابه ارائه گردد.

 اميد است مجموعه حاضر بتواند کمک مناسبي به اصلاح نظام كشوري مراقبت مرگ کودکی کرده و موجب بهبود عملكرد آن شود.

1. تعريف نظام مراقبت  (Surveillance System)

         در كتاب فرهنگ اپيدميولوژي· واژه مراقبت به صورت زیر تعريف گرديده است:

"تحليل، تفسير و بازخوراند مداوم داده هاي بطور منظم گردآوري شده كه بطور معمول با استفاده از روشهاي متمايز برحسب عملي بودن، يكسان بودن و سرعت و نه دقت در كامل بودن آنها، انجام مي شود". با مشاهده روندهاي زماني، مكاني و شخصي مي توان تغييرات را مشاهده يا پيش بيني كرد و اقدام مناسب از جمله تدابير تحقيقي يا مبارزه اي را به كار برد. منبع داده ها مي تواند بطور مستقيم با بيماري يا عوامل اثرگذار بر بيماري رابطه داشته باشد و با اين ترتيب منابع داده ها عبارتند از :

1-  گزارش هاي ميرايي و بيماريزايي بر پايه گواهي هاي مرگ، پرونده هاي بيمارستاني، پايگاههاي عمومي، يا گزارش دهي ها؛

2-  تشخيص هاي آزمايشگاهي؛

3-  گزارش طغيان بيماري ها؛

4-  مصرف و بهره گيري از واكسن وعوارض جانبي آن؛

5-  مدارك غيبت به علت بيماري ها؛

6-  عوامل تعيين كننده بيماري ها مانند تغييرات زيستي ، شناخت عامل بيماريزا، ناقلان؛

7- حساسيت در برابر ابتلا به بيماري كه در آزمون هاي پوستي يا مراقبت هاي سرم شناختي تعيين مي شود (مانند بانك هاي سرم) ؛

    همچنين در كتاب" Public health & preventive medicine ·· " نظام مراقبت  بدين صورت  تعريف شده است:

"Surveillance is the ongoing systematic collection, analysis, and interpretation of health data essential to the planning, implementation, and evaluation of public health practice, closely integrated with the timely dissemination of these data to those who need to know. The final link in the surveillance chain is the application of these data to prevention and control."

     در همین کتاب ویژگی های یک نظام مراقبت به قرار زیر تعریف شده است:

       1.  سادگی  (Simplicity)

       2.  حساسیت بالا  (Sensitivity)   

       3.  انعطاف پذیری  (Flexibility)

       4.  مقبولیت  (Acceptability)

       5.  به موقع بودن و در زمان مناسب   (Timeliness)

       6.  نمایانگر مشکلات بودن (Representative ness)

       7.  ارزش اخباری مثبت بالا   (High predictive value positive)

 

         همچنین فعالیت های یک نظام مراقبت باید تابع چرخه ای با خصوصیات تعریف شده زیر باشد:

1.گردآوری اطلاعات  (Collection of data)

-             مرتبط و مناسب  (Pertinent) 

-             منظم  (Regular)

-             مکرر  (Frequent)

-             به موقع و زمان بندی شده  (Timely)

2.ادغام و تفسیر داده ها   (Consolidation & interpretation)

-             به ترتیب  (Orderly)

-             توصیفی  (Descriptive)

-             ارزشیابی کننده  (Evaluative)

-             به موقع و زمان بندی شده   (Timely)

3.انتشار نتایج و پسخوراند   (Dissemination)

-             سریع   (Prompt)

-             دراختیار ذینفعان   (All who need to know)

4.فعالیت هایی برای کنترل و پیشگیری   (Action to control and prevention)

-             لازم الاجرا  

-             قابل اجرا                                                                                                                             

با توجه به مطالب فوق الذكر گردآوري، تجزيه و تحليل، تفسير و انتشار به هنگام، مستمر و منظم داده هاي مربوط به سلامتي نوعي مراقبت مي باشد و بايستي از اين اطلاعات براي مداخله هاي لازم در نظام سلامت يك جامعه استفاده شود. اين مداخله مي تواند در زمينه نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و يا ارزشيابي برنامه هاي سلامتي باشد.

نظام هاي مراقبت را به سه گروه مي توان تقسيم نمود:

 1. مراقبت عوامل خطرمانند عوامل مستعد ساز بيماري هاي غير واگير همچون فشارخون، قند خون و ...
 2. مراقبت از بيماري ها که بيشتر برنامه هاي مراقبت فعلي را شامل مي شوند؛
 3. مراقبت از مرگ؛

در حاليکه نظام مراقبت از بيماري ها وضعيت فعلي رويدادهاي مربوط به سلامت و بيماري را در يک جامعه مشخص مي کند، نظام مراقبت از عوامل خطر داراي توانايي پيش بيني مسايلي است که در آينده يک جامعه با آنها روبرو خواهد شد و به همين علت لازم است با شناسايي بموقع وضعيت، در صورت مخاطره آميز بودن به کنترل عوامل خطر که پيشگيري از بيماري ها در آينده است بپردازد. دسته آخر، نظام هاي مراقبت از مرگ است. مشکل در اين نوع نظام ها اين است که واقعه سلامتي روي داده و ديگر فرصت مداخله براي افراد درگير (و يا گزارش شده) وجود ندارد.       

نظام مراقبت از مرگ، بدون شک زماني به بررسي موارد مي پردازد که ديگر رويداد واقعه، تجربه شده و صرفاٌ بايد از آن براي درس آموزي براي مداخله و عدم تکرار موارد مشابه استفاده کرد.

 

             نظام مراقبت مرگ، از جهت ديگري نيز داراي اهميت است. هر يک از برنامه هاي سلامتي را مي توان به مثابه زنجيره اي از مراحل در نظر گرفت که شامل درون داد، فرآيند ارايه خدمات، برون داد و ... هستند. نقطه پاياني اين زنجيره بهره سلامتي است. در واقع سلامت کودکان ، حاصل و هدف تعداد زيادي از برنامه ها بخصوص مراقبت هاي معمول در طي بیماری و پس از بیماری و نيز مراقبت هاي فوريت دار در طي همين مراحل زماني است. در نتيجه وقتي مرگ کودک رخ مي دهد بايستي توجه داشت که مجموعه اين برنامه ها به نتيجه مطلوب خود نرسيده اند. مرگ کودک از آنجايي که شکست ماحصل کليه برنامه هاي ذکر شده است، اهميت دارد و بايستي به آن پرداخته شود.

2. تضمين کيفيت:(Quality Assurance (مجموعه فعاليت هايي است که قبل از اجراي يک فعاليت و براي اطمينان از کيفيت آن صورت مي گيرد. اين فعاليت ها مي توانند شامل اين موارد باشند: وجود دستورالعمل براي انجام کارها، انتخاب افراد مناسب براي گردآوري داده ها و آموزش آنها .

3. کنترل کيفيت:( Quality Control ) فعاليت هايي است که به منظور پايش عمليات اجرايي در هنگام انجام و پس از آنها صورت مي گيرد. هدف از کنترل کيفيت در نظام مراقبت مرگ کودکی، اطمينان از مداخله درست متعاقب مرگ کودک است. اين فعاليت ها به صورت مديريت گردآوري داده ها، ارزيابي روايي و پايايي داده ها و................ صورت مي پذيرند.

 مروري بر جريان اطلاعات در نظام مراقبت مرگ کودکی: National Under 5 Mortality Surveillance System

 

 با توجه به مطالب گفته شده، بررسي مرگ کودک بايد در قالب يك نظام مراقبت انجام پذيرد. اين نظام با هدف كاهش ميزان مرگ ومیر از طريق كشف سيري كه هر کودک تا زمان مرگ طي كرده، شناسايي عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحي مداخله به منظور حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگ هاي مشابه اجرا مي گردد. اهداف اختصاصي اجراي نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه به قرار زير است:

 • تعيين دقيق تر ميزان بروز مرگ
 • تعيين عوامل خطر مرتبط با مرگ
 • طراحی و اجرای مداخلات مناسب برای بهبود شاخصهای سلامت کودکان در سطح استانها و در سطح کشور

چرخه نظام مراقبت

چرخه مراقبت با وقوع مرگ کودک آغاز می شود. در مرحله بعد، تيم پرسشگری داده هاي مرگ را جمع آوری می کند. کميته کاهش مرگ و مير کودکان پس از بررسی پرسشنامه تکميل شده توسط تيم پرسشگری، علل قابل اجتناب مرگ را تحليل کرده، بر آن اساس، مداخلات مقتضی را طراحی و بر اجرای مداخلات نظارت می کند. بنابراين 4 فعاليت اصلی در نظام مراقبت عبارتند از:

1) جمع آوری داده های مرگ کودکان

2) بررسی موارد مرگ

3) طراحی و اجرای مداخلات

4) پايش و ارزيابی

با استفاده از پسخوراند حاصل از پايش هر يك از مراحل گردش كار و نتيجه ارزشيابي نهايي ساختار نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه اصلاح مي شود. بنا براين براي اينكه خروجي مورد نظر حاصل شود بايد تمامي مراحل از ابتداي ورود داده ها تا اجراي مداخله و اعمال پسخوراند به درستي و در زمان مناسب انجام شود.

 

 1) جمع آوري داده هاي مرگ کودکان: ابزار و روش جمع آوري داده ها در روايي و پايايی داده هاي جمع آوري شده اهميت بسزايي دارد، به ويژه در صورتي که بدانيم اين داده ها مبناي محاسبه شاخص ها و طراحي مداخلات بعدي خواهند بود. ابزار جمع آوری داده ها در نظام مراقبت مرگ کودکی، فرم هايی با ساختار بسته-  باز هستند که توسط تيم پرسشگری مورد استفاده قرار می گيرند. روش جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه حضوری که با خانواده و پرسنل واحدهای بهداشتی یا درمانی  و بررسي مدارك ثبتي انجام می شود. اعضای تيم پرسشگری در زمينه نحوه انجام مصاحبه و تكميل پرسشنامه ها آموزش مي بينند.

در اين مرحله بايد جمع آوري داده ها جامع و کامل باشد به نحوي که کميته کاهش مرگ و مير کودکان بتواند بر مبناي آنها در مورد عوامل قابل اجتناب مرگ تصميم گيري کند.

 

2) بررسي موارد مرگ: اين مرحله از گردش کار، در کميته کاهش مرگ و مير کودکان صورت مي گيرد. کميته بايد بتواند پس از بررسي داده هاي مرگ به نتيجه قطعي در مورد عوامل قابل اجتناب دست يابد. همانطور که در شبکه عوامل مؤثر بر مرگ نشان داده شده است،  کليه عوامل را مي توان با توجه به نمودار درخت تشخيصي علت مرگ کودکان دسته بندي کرد. تشخيص دقيق علل زمينه سازمرگ کودک از اهميت بسزايي برخوردار است چرا که مبناي مداخله پيشنهادي قرار خواهد گرفت و موفقيت نظام سلامت به شناسايي دقيق اين عوامل بستگي دارد.

 

3) طراحي و اجراي مداخلات: اجراي مداخله هدف اصلي نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه است. مداخله مي بايد بر مبناي عامل مؤثر بر مرگ  طراحي شود. کميته بايد پس از مشخص کردن علل مرگ، مداخلات مقتضي را طراحي و بر اجراي آنها نظارت کند. راه حل ( فعاليت مداخله)، سطح مسئول مداخله، فرد مسئول مداخله، فرد مسئول اجرا و زمان يا دوره اجراي مداخله بايد در کميته مرگ کودکان تعيين شود. همچنين، نيروي انساني و بودجه مورد نياز براي اجراي مداخله نيز بايد در کميته تخمين زده شود. واحدي که مسئول اجراي مداخله شناخته شده موظف است برمبناي دستورالعمل کميته، پروتکل اجرايي را با تخمين دقيق تر منابع و زمان مورد نياز براي اجراي مداخله در موعد مقرر به کميته تحويل دهد. پس از اصلاح و تاييد کميته، مداخله اجرا خواهد شد. 

 

4) پايش و ارزشيابي: شاخص هاي پايش و ارزشيابي نظام مراقبت دو دسته هستند: شاخص هاي فرآيند و شاخص هاي پيامد. براي هر يک از مراحل گردش کار مي بايد شاخص هاي فرآيند تعريف شود. شاخص هاي فرآيند توسط کميته بررسی  مرگ و مير تكميل و به منظور پايش روند اجراي کار از گزارش مرگ تا طراحي، اجراي مداخله و بررسی اثر آن مورد استفاده قرار مي گيرند . نتیجه  به اداره سلامت کودکان در وزارت بهداشت گزارش مي شوند. شاخص هاي فرآيند براي پايش عملکرد نظام کشوري مراقبت در اداره سلامت کودکان مورد بررسي قرار مي گيرند. اصلاحات مقتضي در گردش کار به صلاحديد اداره   سلامت کودکان و کميته های کاهش مرگ و مير در هر استان بر مبنای شاخص های فرآيند صورت می گيرد.  

شاخص هاي پيامد نيز براي ارزيابي عملکرد کلي نظام مراقبت مورد استفاده قرار مي گيرند. اين شاخص ها عمدتا شاخص های سلامت کودکان هستند که بايد در سطح ملی طی چند سال در اداره سلامت کودکان محاسبه شوند.

در انتهای اين مجموعه فهرست شاخص های فرآيند و پيامد مورد استفاده در گردش کار ارائه شده است.

 

اصول کلی نظام مراقبت مرگ کودکی

نظام كشوري مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه بر اصول زير استوار است:

1.        در استان هايي كه نظام ثبت مرگ دارند، گزارش گيري مرگ از طريق نظام ثبت مرگ شهرستان و گزارشهاي جاري خواهد بود.

2.       در استان هايي كه نظام ثبت مرگ ندارند، گزارشهاي جاري مرگ کودک مبناي فعال شدن نظام مراقبت است.

3.       كليه فعاليت هاي نظام مراقبت از ابتدا تا انتها بايد مطابق زمان بندي اعلام شده در گردش كار باشد. مسئوليت اجراي به موقع مراحل به عهده رياست كميته كاهش مرگ و ميرکودکان است.

4.       يكي از اهداف نظام مراقبت مرگ ، شناسايي كليه مرگ هاي کودکان 1تا 59 ماهه در منطقه تحت پوشش است ولي مهم تر از آن بررسي تحليلي مرگها، شناسايي علل و عوامل قابل اجتناب و طراحي و اجراي مداخله مناسب به منظور پيشگيري از مرگ هاي مشابه است. چنانچه اين روند به درستي و تا انتها انجام نپذيرد، تلاش براي جمع آوري اطلاعات كليه مرگها تلاشي عقيم است كه جز گرفتن وقت از نظام ارايه خدمات ثمر ديگري ندارد.

5.       مديران دانشگاهي با توجه به امكانات و ملاحظه هاي خاص منطقه خود مختارند گردش كار نظام مرگ را ضمن هماهنگي بااداره سلامت کودکان با شرايط خود سازگار نمايند.

6.       به هيچ وجه نبايد از متخصص کودکان عامل فوت در تيم پرسشگري استفاده شود. چنانچه امكان حضور متخصص کودکان در تيم پرسشگري وجود ندارد، از متخصص کودکان شهرستان هاي ديگر بدين منظور استفاده مي شود.

7.       چنانچه محل سكونت و محل فوت کودک در منطقه تحت پوشش دو دانشگاه/ دانشكده جدا از هم باشد، پرسشنامه ها در دانشگاه مقصد، تكميل گرديده و به منظور شناسايي عوامل قابل اجتناب و طراحي مداخله، کميته مشترک بين دو دانشگاه محل سکونت و دانشگاه مقصد تشکيل می شود و مداخله برحسب علت مرگ در يک و يا هر دو دانشگاه اجرا می شود. ( در صورت عدم امکان تشکیل کمیته مشترک به علت بعد مسافت یا علل دیگر مورد مرگ در دانشگاه مقصد با توجه به اطلاعات دریافت شده از دانشگاه مبداء و بررسی به عمل آمده از محل فوت کودک در کمیته مطرح و نتیجه بصورت کتبی به دانشگاه مبداء جهت بررسی در کمیته آن دانشگاه اعلام گردد.

نكته: در اين موارد، مرگ کودک صرفاً جزء مرگهاي منطقه محل فوت کودک محسوب و گزارش مي گردد.

 

 

شرح مراحل گردش كار بررسي مرگ کودک  در شهرستان

 

1. در استان هايي كه نظام ثبت مرگ وجود دارد، فهرست متوفيان 1 تا 59 ماهه منطقه كه به هر علتي فوت شده اند به همراه نشاني آنان توسط مسئول ثبت مرگ شهرستان به مسئول بررسی مرگ کودکان 1تا59 ماهه شهرستان تحويل داده مي شود.

2. چنانچه مرگ در بيمارستان رخ داده باشد، ، مترون يا سوپروايزر بيمارستان موظف به تکميل گزارش فوري مرگ ،ارسال آن به دفتر مدير شبکه شهرستان وقوع مرگ وتشکیل تیم پرسشگری جهت تکمیل پرسشنامه های مربوطه می باشد.

3. فوت کودک در روستا توسط بهورز، پزشك مركز بهداشتي درماني روستا يا اهالي روستا و از طريق فرم گزارش فوري مرگ کودک يا تلفني به نزدیک ترین واحد بهداشتی درمانی یا مركز بهداشت شهرستان  اطلاع داده  مي شود. فوت کودک در شهر توسط بيمارستان، مطب خصوصي، سازمان هاي مختلف، مركز بهداشتي درماني شهري، پايگاه بهداشتي و افراد غير رسمي از طريق تكميل فرم گزارش فوري مرگ يا تلفني به نزدیک ترین واحد بهداشتی درمانی یا مركز بهداشت شهرستان اطلاع داده مي شود.

       به منظورنظم و سرعت بخشيدن به گزارش مرگ کودک و اهميت آن در امر مداخله صحيح و به موقع، فرم گزارش فوري مرگ کودک (پيوست1) تهيه شده است.

4. مسئول بررسی مرگ کودکان 1تا59 ماهه شهرستان به همكاران محيطي اعلام مي کند که با توجه به نشاني، به محل سكونت متوفي در زمان حیات مراجعه و ضمن مصاحبه با بستگان وي و براساس تعريف كشوري بررسی مرگ ، موارد مرگ کودک را شناسايي كنند .

5.    پس از حذف مرگ هاي غير مرتبط، فرم گزارش فوري تکميل شده و به مدیر  شبکه شهرستان تحویل داده مي شود.

6. مسئول بررسی مرگ کودکان 1تا59 ماهه شهرستان پس از دریافت لیست کودکان فوت شده آن را  به مسئول بررسی مرگ کودکان 1تا59 ماهه دانشگاه ارسال  می نمايد.

توجه: در صورت فوت کودک در بيمارستان، به دستور مدیر  شبکه شهرستان بايد بلافاصله تصويري از تمام صفحات پرونده متوفي و مدارك وي تهيه و به مسئول برگزاری کمیته (دبیر کمیته )تحویل شود.

7.  با توجه به محل وقوع فوت ( خانه، بيمارستان ، مطب ...) تيم پرسشگري بايد جهت تکمیل پرسشنامه های مربوطه اعزام شود.

الف - سرعت تشکيل و رسيدگي تيم پرسشگري اهميت دارد تا از هرگونه مخدوش شدن داده هاي لازم جلوگيري شود و به اعتبار نتايج کمک کند. اين موضوع در پايش فعاليت اين تيم مهم است و در جلسه کميته مراقبت از مرگ کودک مورد بررسي قرار مي گيرد.

ب- تيم پرسشگري شهرستان بايد حتما به دستور رياست شبکه به محل اعزام شود. ابلاغ اعضاي تيم پرسشگري توسط رياست شبکه صادر مي گردد تا الزام قانوني براي جلب همکاري و پاسخگويي  بخش هاي مختلف با آنان فراهم گردد.

پ - اگر متخصص کودکان براي حضور در تيم پرسشگري در دسترس نباشد، امکان جايگزيني با پزشک عمومي وجود دارد، اما در اين صورت، پرسشنامه تکميل شده بايد قبل از بحث درکمیته توسط يک متخصص کودکان بررسي و تاييد شده باشد.

نکته مهم: اين افراد علاوه بر توانمندي هاي علمي، بايستي قدرت ارتباطات براي پرس و جوي لازم و بررسي همه جانبه داشته باشند.

در صورت تشخيص کميته مرگ کودکان دانشگاه( اعم از قبل و يا بعد از پرسشگري) برحسب مورد مي توان به اين ترکيب فرد ديگري را اضافه كرد. به عنوان مثال برحسب مورد يا به خصوص محل مرگ (مانند بيمارستان هاي تخصصي) و بر اساس امکانات نيروي انساني دانشگاه ها ازفوق تخصص های موجود استفاده شود.

 8.  تيم پرسشگري شهرستان به منظور تكميل پرسشنامه به منزل متوفي وهر يك از واحدهاي بهداشتي- درماني كه مرگ درآنجا اتفاق افتاده است مانند بيمارستان يا مطب مراجعه كرده، پرسشنامه را تكميل مي كند.ولی تیم پرسشگری بیمارستان پرسشنامه های مربوطه را فقط برای مرگهایی که درآن بیمارستان اتفاق می افتد درهمان مکان وزمان تكميل مي كند.

9. الف: تشکیل کمیته بيمارستاني مرگ ومیر کودکان ، حداقل هر1ماه یکبار

    ب: تشكيل كميته شهرستانی براي مرگ و مير کودکان ، حداقل هر2ماه یکبار

    ج: تشكيل كميته دانشگاهی براي مرگ و مير کودکان ، حداقل هر3ماه یکبار

10. اعضاي  كميته پس از مطالعه پرسشنامه، لازم است عوامل قابل پيشگيري را شناسايي و سپس نوع مداخله، بخش یاسطح مداخله كننده و سقف زماني براي اجراي مداخله را مشخص نموده و نسبت  به تكميل نرم افزارمربوطه  اقدام نمايند. همچنين، زمان بندي و نحوه ارايه گزارش هاي مياني و نهايي و شاخص هاي پايش و ارزيابي مداخله اجرا شده، مسئولين اجراي پايش و ارزيابي و نحوه پايش و ارزيابي براساس شاخص ها بايد در کميته بررسي مرگ کودکان تعيين شود.

11. هربخش یاسطحي كه متولي رفع مشكل شناخته مي شود بايد پروتکل اجرايي مداخله ( فرم 2)را (با مشخص کردن مجري يا مجريان اصلي برنامه) در موعد مقرر به کميته تحويل دهد. گزارش پيشرفت و نتايج مداخله مي بايد طبق برنامه زمان بندي شده ارسال شود. در صورتي كه پس از بررسي مشخص شود كه يكي از سطوح مداخله كننده ستاد مركزي است، مراتب بايد در اسرع وقت به اداره سلامت کودکان گزارش گردد.

12. جدول فعاليت تفصيلي مداخلات طراحي شده در کميته ( فرم 3) بايد در اسرع وقت به سطوح مربوطه ابلاغ شود.    

13.  برنامه بايد پس از تاييد پروتکل توسط کميته،  طبق زمانبندي مقرر به اجرا درآيد.

14.  در طول اجرا، برنامه بايد مورد پايش و ارزيابي قرار گيرد (مطابق نظام پايش و ارزيابي كه توضيح داده خواهد شد) تا ميزان موفقيت و نقاط ضعف احتمالي  آن مشخص شود. در صورت وجود مشكل در اجرا، علت آن بررسي ودر جهت رفع آن برنامه ريزي شود تا در نهايت نتيجه مطلوب حاصل گردد. نتايج به دست آمده از پايش و ارزيابي مداخله مي بايد توسط دبیرکميته بررسي مرگ کودکان در فرم 3 وارد شود.

15. در صورتی که نتیجه مداخلات اثر بخش نباشد کمیته راهکار دیگری به سطوح مربوطه ابلاغ می کند.

16. نتيجه مداخلات انجام شده همراه با نتايج حاصل از پايش و ارزيابي در پايان هر فصل بايد توسط دبيركميته کاهش مرگ و مير کودکان درجلسه خوانده شود. فرم هاي شماره  2، 3، 4و «فایل الکترونیک اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه مرگ کودک» بايد به سطوح بالاتر ارسال شود(دبیر کمیته بیمارستانی مسئول ارسال گزارش به کمیته شهرستانی ،کارشناس مسئول بررسی مرگ کودکان 1تا59 ماهه شهرستانی مسئول ارسال گزارش به کمیته دانشگاهی و کارشناس مسئول بررسی مرگ کودکان 1تا59 ماهه دانشگاه مسئول ارسال گزارش به ستاد مرکزی می باشد)چنانچه طي هر فصل، مورد مرگ کودک اتفاق نيفتاده باشد، گزارش صفر الزامي است.

17و18 . اعضاي كميته دانشگاهی وشهرستانی بایدعملکرد تيم پرسشگري را براساس اطلاعات جمع آوري شده در پرسشنامه ارزيابي كرده و پسخوراند حاصل از ارزيابي را درفرآيند هاي بعدي اعمال نمايند.   

شرح مراحل گردش كار بررسي مرگ کودک در دانشگاه

 

موارد 1تا18 درشرح مراحل گردش کار بررسی مرگ شهرستان بیان شده است

 

19 . فایل الکترونیک اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه مرگ کودک شهرستانها ،گزارش فعالیت هاو نتيجه مداخلات انجام شده در شهرستان همراه با نتايج حاصل از پايش و ارزيابي در پايان هر فصل جهت بحث وبررسی درکمیته دانشگاهی توسط مسئول بررسی مرگ کودکان 1تا59 ماهه دانشگاه جمع بندی شود.

20 . فایل الکترونیک اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه مرگ کودک دانشگاه ها ،گزارش فعالیت هاو نتيجه مداخلات انجام شده در دانشگاهها همراه با نتايج حاصل از پايش و ارزيابي جهت جمع بندی وبررسی به اداره سلامت کودکان ارسال شود.

21.  ارزيابي عملکرد کميته هاي کاهش مرگ و مير کودکان در استان ها و ارزيابي کلي نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه در اداره سلامت کودکان انجام مي گيرد. در پايان هر سال، پسخوراند لازم براي اصلاح عملکرد کميته هاي دانشگاهی از سوي اين اداره به دانشگاه ها ارسال مي شود.

22 . ارزیابی عملکرد نظام کشوری مراقبت مرگ کودک1 تا59 ماهه پس از 3 سال انجام و در مورد چگونگی ادامه کار تصمیم گیری خواهد شد.

 

 

 
 

   اين گردش كار، حداقل فعاليت هايي است كه انتظار مي رود دانشگاهها/ دانشكده ها در راستاي نظام مراقبت مرگ کودک انجام دهند. با اين وجود دانشگاههاي كشور مختارند با توجه به ضرورت ها يا امكانات موجود،  تغييراتي را در چرخه كار دانشگاه خود با هماهنگي قبلي با اداره  سلامت کودکان و توجه به اصول عنوان شده نظام مراقبت، اعمال كنند.

 
 

 

راهنمای تيم های پرسشگری

 

         پرسشنامه بررسي مرگ کودک(پيوست2) شامل 6 بخش به شرح زير است كه با توجه به سير بيماري تا فوت کودک بخشهاي مختلف آن تكميل مي شود:

پرسشنامه الف: مخصوص بررسي موارد فوت 1 تا 59 ماهه اعلام شده توسط نظام ثبت مرگ

پرسشنامه های گروه (ب):مخصوص بررسی مشخصات کلی خانواده و سوابق سلامت و بیماری متوفی 1 تا 59 ماهه

پرسشنامه ب-2: موارد مرگ ناشي از حوادث

پرسشنامه ب-3: مواردمرگ غير حادثه اي

پرسشنامه ج: مخصوص بررسي کلی سوابق رسیدگی(اقدامات پزشکی ) سرپایی به بیماری متوفی

پرسشنامه های گروه (د): مخصوص بررسي کلی سوابق رسیدگی(اقدامات پزشکی )بستری متوفی 1 تا 59 ماهه

 پرسشنامه د-1: از طریق خانواده

 پرسشنامه د-2 : از طریق پرسنل بیمارستان

پرسشنامه " و" : مخصوص بررسي  واقعه توسط گروه امداد

پرسشنامه( ه) : چک ليست کميته بررسي علل مرگ کودک 1 تا59 ماهه

 

فرم 1: بررسي عوامل قابل اجتناب مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

         كميته های كاهش مرگ و مير کودکان پس از مطالعه و بررسي كليه مطالب ذكر شده در پرسشنامه، بايد درتكميل فرم 1براي هريك ازموارد مرگ، مراحل زير را طي کنند:

1- در ستون اول بايد محل عوامل قابل اجتناب مرگ براي يکي از مقاطع خدمات سرپایی يااورژانسي وخدمات بستري (بيمارستانی) را مشخص نمايند.

2- در ستون دوم عوامل موثردر مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه مربوط به هر مقطع را مشخص كنند.

3- درستون 3 تا11 برحسب يکي از مقاطع خدمات سرپایی يااورژانسي وخدمات بستري (بيمارستانی) ، درچهارخانه مقابل هرعامل علامت P بزنند (هرستون مربوط به يك مورد مرگ است).

4- در جدول پايين صفحه عامل تاخير موثر بر مرگ کودک را نيز بايد مشخص كنند.

 

فرم 2: شبكه عليت تعيين علل و عوامل موثر بر مرگ کودک وطراحي مداخله

پس از شناسايي عوامل موثر در مرگ کودک (مندرج در فرم 1 ) بايد 2 مورد از عوامل بر اساس اولويت انتخاب و به فرم 2 منتقل شود در اين فرم براي هر يك از عوامل انتخاب شده محلي براي درج حد اكثر چهار علت اصلي و براي هر علت نيز محلي براي نوشتن چهار مداخله در نظر گرفته شده است.

 

فرم 3: جدول فعاليت تفضيلي مداخلات تعيين شده براي كاهش عوامل قابل اجتناب مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه:

مداخلات تعيين شده در فرم 2 براي سازماندهي منابع و برنامه ريزي براي اجرا شامل: مشخص كردن سطح مسئول مداخله، فرد مسئول اجرا، زمان يا دوره اجرا، واحد فعاليت، تعداد، في، كل هزينه، محل تامين اعتبار به فرم 3 منتقل و پس از تكميل شدن با امضاء رئيس كميته جهت اجرا به بخش ياسطوح مربوطه ابلاغ مي شود.

ضمنا سه ستون آخر فرم 3 جهت پايش اجراي مداخلات در نظر گرفته شده كه در آن ، تاريخ اجرا و اينكه اجرا در زمان مقرر انجام شده يا خير مشخص مي شود،‌ همچنين در صورت عدم اجرا يا تاخير ذكر علت آن ضروري است.

 

فرم 4: پايش فعاليت هاي تيم پرسشگري وعملکرد كميته مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

اين فرم به منظور پايش فعاليت هاي تيم پرسشگري و عملکرد کمیته بر اساس اطلاعات ثبت شده در فرمهاي قبلي و قضاوت اعضاء كميته درسطوح مختلف  تكميل مي شود و نتيجه آن مداخلاتی در تيم پرسشگري وکمیته بررسی مرگ می باشد.

 

 راهنماي اعضاي کميته بررسي مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه:

کميته مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه نقش محوري و اصلي را در نظام مراقبت از مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه ايفا مي کند. در واقع نقش اين کميته به شرح زیر است:

1) تعريف ساختار مناسب براي کميته بررسي مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه و تيم هاي پرسشگري در سطح شهرستان

2) بررسي داده هاي گردآوري شده توسط تيم پرسشگري، انتخاب مداخله لازم و يا در صورت عدم کفايت و يا ترديد در صحت و دقت داده هاي گردآوري شده، برنامه ريزي براي گردآوري داده هاي مناسب

3) انتخاب شيوه مناسب براي کنترل کيفيت فعاليت ها، نکته بسيار مهم براي به نتيجه رسيدن مداخله ها مي باشد و نقاط ضعف ديده شده در برنامه جاري مراقبت از مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه، عدم وجود ضمانت لازم براي اين كار است. در اين زمينه لازم است (با توجه به مطالب ارايه شده در اين مجموعه) براي هر مداخله نظام پايش و ارزيابي مناسب طراحي و تحت نظارت مستقيم رئيس مربوطه به اجرا درآيد.

 تضمين کيفيت فعاليت هاي کميته:

کميته کاهش مرگ و مير کودکان صرفنظر از نظارت بر تشکيل و اعزام تيم پرسشگري، دو وظيفه مهم برعهده دارد:

1)      بررسي و دسته بندي دقيق عوامل قابل اجتناب مرگ بر مبناي داده هاي جمع آوري شده توسط تيم پرسشگري

2)      طراحي و نظارت بر اجراي مداخلات مقتضي

کيفيت فعاليت هاي کميته کاهش مرگ و مير به طريق اولي از اهميت بسزايي برخوردار است، چرا که اين دو فعاليت اهداف اصلي نظام مراقبت را در بردارند. تضمين و حفظ کيفيت اين فعاليت ها دروضوح دستورالعمل ها و دقت فرم هاي جمع آوري و ثبت داده ها نهفته است.

 

کنترل کيفيت نظام مرگ کودکان در سطح دانشگاه

نظام پايش و ارزشيابي

 

نظام پايش و ارزشيابي مراقبت از مرگ کودکان  در سطح دانشگاه از دو مجموعه شکل گرفته است.

1- پايش و ارزشيابي برنامه مداخله:

الف- پايش دروني: که مطابق آن، سطح مداخله کننده فعاليت هاي مربوط به اجراي مداخله را پايش مي کند و نتايج را طي گزارشات دوره اي از پيشرفت کار، به کميته کاهش مرگ کودکان ارسال مي دارد.

ب- پايش بيروني: کميته کاهش مرگ کودکان موظف است براي اطمينان از پيشرفت صحيح کار، روند مداخله را به صورت دوره اي ارزشيابي کند.

2- پايش فعاليت هاي ساختار نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه دردانشگاه که شامل پايش فعاليتهاي تيم پرسشگري وعملکردکميته مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه (فرم4 ) می باشد

 

 

جدول 1. شاخص هاي حاصل از اجراي نظام كشوري مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه (اعداد به درصد است)

 

شاخص هاي نظام كشوري مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

1385

1386

1387

1388

1389

شاخص هاي جمعيتي               

کودکان فوت شده ساکن شهر

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده ساکن روستا

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده 1ماهه تا يکسال

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده 1ماهه تا59 ماهه

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده پسر

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده دختر

 

 

 

 

 

شاخص هاي مربوط به خدمات رفاهي اجتماعي

کودکان فوت شده در منزل

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده در بين راه

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده در بيمارستان ها

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده بدون سرپرستي والدين

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده باسرپرستي والدين

 

 

 

 

 

مراقبين متوفي با تحصيلات پايين ترازسيکل

 

 

 

 

 

شاغل بودن مراقب متوفي

 

 

 

 

 

شاخص هاي مربوط به خدمات ومراقبت هاي سرپايي

کودکان فوت شده باسابقه مثبت فاميلي

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده با وضعيت وزني نامعلوم

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده با وضعيت وزني مطلوب

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده با وضعيت واکسيناسيون ناقص

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده با وضعيت تغذيه نامعلوم

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده با مشکلات تغذيه اي

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده با آگاهي ناقص مراقبين

 

 

 

 

 

ثبت مناسب علائم وشرح حال درمرکز سرپايي

 

 

 

 

 

عدم دسترسي خانواده ها به درمان وداروي توصيه شده

 

 

 

 

 

عدم دسترسي خانواده ها به آزمايشگاه وراديولوژي توصيه شده

 

 

 

 

 

مشکلات اقتصادي درراه تامين وانجام توصيه ها

 

 

 

 

 

ارجاع مناسب کودک

 

 

 

 

 

انتقال نامناسب به مراکز سرپايي

 

 

 

 

 

شاخص هاي مرتبط با ثبت پرونده بيمارستاني

ثبت زمان ورود بيمار

 

 

 

 

 

ثبت زمان اولين معاينه واقدامات انجام شده

 

 

 

 

 

ثبت شرح حال ومعاينات پزشک وپرستار

 

 

 

 

 

ثبت تشخيص اوليه

 

 

 

 

 

ثبت کامل دستورات پزشک وپرستار

 

 

 

 

 

ثبت سير بيماري توسط پزشک درهرشيفت

 

 

 

 

 

ثبت سير بيماري توسط پرستار درهرشيفت

 

 

 

 

 

ثبت بروزعوارض بيماري ودرمان توسط پزشک

 

 

 

 

 

ثبت بروزعوارض بيماري ودرمان توسط پرستار

 

 

 

 

 

شاخص هاي مرتبط با اقدامات صحيح درماني بيمارستاني

مناسب بودن زمان اولين معاينه واقدامات انجام شده

 

 

 

 

 

کامل بودن دستورات پزشک

 

 

 

 

 

مناسب بودن آزمايشات واقدامات تشخيصي توصيه شده

 

 

 

 

 

انجام شدن آزمايشات واقدامات تشخيصي توصيه شده

 

 

 

 

 

مناسب بودن اقدامات درماني توصيه شده

 

 

 

 

 

انجام شدن اقدامات درماني توصيه شده

 

 

 

 

 

مناسب بودن اقدامات مراقبتي توصيه شده

 

 

 

 

 

انجام شدن اقدامات مراقبتي توصيه شده

 

 

 

 

 

کافي وبموقع بودن برخوردباعوارض گزارش شده

 

 

 

 

 

امکان تمام اقدامات درماني دربيمارستان

 

 

 

 

 

ارجاع مناسب وبموقع بيمار به مرکز داراي امکانات بيشتر

 

 

 

 

 

شاخص هاي مرتبط با تاخير

 

 

 

 

 

تاخير در تصميم گيري خانواده براي اخذ کمک

 

 

 

 

 

تاخير در ارجاع کودک از واحدهاي خارج بيمارستاني به بيمارستان

 

 

 

 

 

تاخير در شروع درمان در بيمارستان ها

 

 

 

 

 

شاخص هاي مربوط به اجراي نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

 

 

 

 

 

گزارش به موقع مرگ کودک

 

 

 

 

 

نامعلوم بودن زمان گزارش مرگ

 

 

 

 

 

تشکيل به موقع کميته مرگ و مير کودکان

 

 

 

 

 

ارايه طرح هاي مداخله براي جلوگيري از مرگ هاي مشابه

 

 

 

 

 

اجراي طرح هاي مداخله براي جلوگيري از مرگ هاي مشابه

 

 

 

 

 

امکان شناسايي عوامل قابل اجتناب مرگ

 

 

 

 

 

کامل بودن اعضاي کميته دانشگاهي

 

 

 

 

 

شاخص هاي مربوط به خدمات حادثه اي

کودکان فوت شده در اثر حادثه

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده در راه انتقال

 

 

 

 

 

کودکان فوت شده در مرکز درماني

 

 

 

 

 

مناسب بودن زمان اولين معاينه واقدامات انجام شده

 

 

 

 

 

خروج مصدوم توسط گروه امداد

 

 

 

 

 

خروج مصدوم توسط سايرافراد

 

 

 

 

 

مناسب بودن زمان طي شده تا اولين مرکز درماني

 

 

 

 

 

انتفال کودک مصدوم باآمبولانس

 

 

 

 

 

اولين مراجعه به بيمارستان

 

 

 

 

 

تزريق سرم درحين انتقال(مناسب بودن اقدامات حين انتقال)

 

 

 

 

 

معاينه کودک مصدوم توسط پزشک قبل ازفوت

 

 

 

 

 

مناسب بودن زمان اولين معاينه توسط پزشک

 

 

 

 

 

عدم دسترسي خانواده ها به درمان وداروي توصيه شده

 

 

 

 

 

عدم دسترسي خانواده ها به آزمايشگاه وراديولوژي توصيه شده

 

 

 

 

 

مشکلات اقتصادي درراه تامين وانجام توصيه ها

 

 

 

 

 

ارجاع مناسب وبموقع بيمار به مرکز داراي امکانات بيشتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

پيوستها

 

پيوست 1:

فرم گزارش تلفني موارد مرگ كودكان 1- 59 ماهه

       دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني .........................                             شهرستان ..................................

رديف

تاريخ گزارش

(روز، ماه، سال)

نام ونام خانوادگي متوفي

سن متوفي

(ماه)

محل گزارش مرگ

علت ثبت شده مرگ

نام گزارش دهنده

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

نام گزارش گيرنده:                                                                                                امضاء:

 

 

 

 

 

پيوست 2:

باسمه تعالي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاونت سلامت

پرسشنامه" الف": مخصوص بررسي موارد فوت 1-59 ماهه اعلام شده توسط نظام ثبت مرگ

الف -1

1- بررسی مورد فوت گزارش شده:    1- فوت شده است c                  2- زنده است(گزارش فوت اشتباه است) c

2- آیا سن متوفی 1تا 59 ماه بوده است؟                1-بله c                   2- خیر c

در صورتی که جواب هر دو سوال 1 و 2 گزینه"1 "(فوت شده است و بله) باشد بقیه پرسشنامه  را تکمیل کنید, درغیر ابنصورت پرسشگری را خاتمه دهید .

الف-2

1- نام دانشگاه/دانشكده:  ......................................................    کد دانشگاه/دانشکده:   cc    

2- نام شهرستان :  ...................................................................  کد شهرستان:  ccc

3- نام و نام خانوادگي متوفي: ...............................................       4- نام پدر:...................................

5- سن متوفي هنگام فوت (برحسب ماه):       cc

6- جنس متوفي:      1- مرد  c    2- زن  c      3 -نامعلوم  c

7- زمان وقوع فوت:                    ........../........../........13      

8- زمان تکمیل پرسشنامه:            ........../........../........13      

9- منبع اعلام فوت :

1- بيمارستان  c   2- پزشك مركز بهداشتي درماني روستايي  c   3- ساير پزشكان  c   4- پزشكي قانوني  c 5- ساير منابع c

10-   علت فوت بر اساس ثبت یا گزارش: ......................................................................................................................

11- محل فوت:  1- منزل یا محل سکونت دائم خانواده c  2- خانه بهداشت  c 3 - مطب يا مرکز بهداشتي درماني يا درمانگاه سرپايي c

4-  بیمارستان c      5- در راه انتقال به مراکز درمانی c      6- سایر(ذکر شود..........................................)  c

12- آدرس متوفي: ...........................................................................................................................................................

الف - 3

1- آيا آدرس اعلام شده درست بود و به خانوادة متوفی دسترسي پيدا شد؟  1- بله ( به سوال 3 برويد)  c                 2- خير c

2- در صورتي كه جواب سوال 1 «خير» است ، توضيح دهيد كه اشكال چه بود؟ ............................................................................................

خاتمه پرسشگري از خانواده , به بررسی پرونده بیمارستانی/پزشکی بپردازید. 

3- آيا مشخصات سني و جنسي اعلام شده براي متوفی درست بود؟                1- بله (به سوال 5 برويد) c                 2- خير c

4- در صورتی که پاسخ سوال 3 "خير" است،  مشخصات سني و جنسي متوفی را بنويسيد.

      1-1-4- سن زير يك ماه (برحسب روز) cc            2-1-4- سن بالاتر از 5 سال (برحسب سال) cc

      2-4- جنس:     1- مرد  c         2- زن c      3- نامعلومc

5- آيا تاريخ اعلام شده براي فوت متوفی درست بود (بدون توجه به اختلاف يكي دو روز )؟1- بله  c     2- خير c

6- در صورتی که جواب سوال 5 "خير" است  تاريخ حقيقي فوت متوفی را بنویسید.........../........../........13

در صورت تایید فوت و سن متوفی  پرسشنامة مناسب را برحسب علت فوت انتخاب و در يك مصاحبه دقيق و كامل پرسشنامه های مربوطه(خانواده,پرستار ,پزشک و مدارک پزشکی) را تكميل کنید.

پرسشگر محترم! در هنگام پرسشگري روحيه خانواده متوفی و تألمات روحي آنان را مورد توجه قرار دهيد.

پرسشنامه الف: مخصوص بررسي موارد فوت 1 تا 59 ماهه اعلام شده توسط نظام ثبت مرگ

 

این پرسشنامه به منظور بررسي وضعيت کلی کودک 1 تا59 ماهه متوفی طراحي شده است ، براي کليه موارد مرگ کودکان1 تا59 ماهه (بر اساس تشخيصي که در گزارش  ثبت مرگ وجود دارد) و با بررسي داده هاي مربوط به نظام ثبت مرگ  و نيز پرسش از خانواده کودک تکميل مي شود.

لطفا براي تکميل اين فرم به موارد زير توجه فرماييد:

قسمت الف-1 :  قسمت الف-1 با حضور در محل سکونت دائم کودک متوفی و بررسي اينکه آيا مرگ کودک اتفاق افتاده (سوال1) و اين که مرگ به وقوع پيوسته در گروه سنی1 تا 59 ماهه بوده است (سوال 2) تکميل مي شود.در صورتي که گزارش مرگ اشتباه بوده يا متوفي کودک 1 تا 59 ماهه نبوده است  پرسشگری خاتمه  خواهد یافت.

قسمت  الف-2: در قسمت الف-2 نام وکد دانشگاه يا دانشکده و نام وکد شهرستان  بر اساس کد گذاری نظام ثبت مرگ نوشته وسپس سوالات 3 تا 6 در مورد مشخصات کودک متوفي پرسیده می شود (شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر,سن هنگام فوت بر حسب ماه و جنس).

 سوال 7: زمان وقوع مرگ بر حسب روز ، ماه و سال نوشته مي شود.

سوال 8: زمان تکميل پرسشنامه نیز بر اساس روز، ماه و سال نوشته مي شود.

سوال 9: محلي که گواهي فوت در آن تکميل شده است به عنوان منبع اعلام فوت علامت زده مي شود.

سوال10: علت فوت بر اساس آنچه در نظام ثبت مرگ آمده است نوشته مي شود.

سوال 11: محل  فوت نیز  بر اساس آنچه در برنامه نظام ثبت مرگ آمده است مشخص وعلامت زده می شود. در صورتی که برای محل فوت گزينه 6 (ساير) علامت زده شود بایدمحل فوت سوال ونوشته شود.

سوال 12- آدرس متوفی به صورت کامل نوشته می شود.

قسمت الف-3:  براي تکميل قسمت الف-3 بايد به محل سکونت کودک متوفي مراجعه شده و اطلاعات مورد نياز از خانواده کودک متوفي کسب گردد.

سوال1:تنها درصورتي گزينه1 "بله" انتخاب مي شود که آدرس خانواده متوفي درست بوده و به خانواده دسترسي پیدا شده باشد. در غير اينصورت ضمن توضيح اشکال بوجود آمده در سوال 2 پرسشگري خاتمه خواهد یافت.                       

 سوال3: در صورتي که مشخصات سنی وجنسی متوفي درست باشد گزينه 1 و در غير اين صورت گزينه 2 انتخاب مي شود.

سوالهاي 1-1-4 ، 2-1-4 و2-4  در صورتي تکميل مي شوند که پاسخ سوال 3 "خير" باشد. در اينصورت سن و جنس درست مشخص ونوشته خواهند شد.

 سوال 5: اين سوال براي تشخیص درست يا غلط بودن تاريخ فوت بر اساس آنچه خانواده بيان مي کنند پرسیده مي شود. در صورتي که تاريخ فوت با آنچه خانواده بيان مي کنند اختلاف دارددر سوال 6 تاريخ حقيقي فوت نوشته مي شود.

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاونت سلامت

پرسشنامه "ب-1": مخصوص بررسي مشخصات کلی خانواده و سوابق سلامت و بیماری متوفی1-59 ماهه

 

1- نام دانشگاه/دانشكده:  ......................................................    کد دانشگاه/دانشکده:   cc    

2- نام شهرستان :  ..................................................................   کد شهرستان:  ccc

3- نام و نام خانوادگي متوفي: ...............................................  4- نام پدر:...................................

5- سن متوفي هنگام فوت (برحسب ماه):       cc

6- جنس متوفي:      1- مرد  c    2- زن  c      3 -نامعلوم  c

7- تاریخ تولد متوفی : ........../........../........13      

8- شماره شناسنامه /کد ملی متوفی:                       cccccccccc

9- منطقه سكونت:                                  1- شهري c                      2- روستايي c

10- سرپرست خانواده :

1- پدر c    2- مادر c    3- برادر c    4- خواهر c  5- سایر اعضای خانواده و بستگا ن c   6- مراکز نگهداری و حمایتی c

11-وضعیت حضورمتوفی در خانواده :

1 - زندگی با پدر و مادر        c 2- زندگی با مادر   c       3- زندگی با پدر c

4- زندگی با سایر افراد خانواده و بستگان ( ذکر شود.....................................)  c     5- زندگی در مراکز نگهداری c

اگر جواب سوال 11 ، گزینه 5 است به سوال 15 بروید.

12- آیا مادر/ مراقب متوفی شاغل است :  1- بله c     2- خیر c    3- نامعلوم  c  

13- میزان تحصيلات سرپرست خانواده:   

 1- بيسوادc    2- ابتدايي ناقص c     3- ابتدايي كامل c  4- نهضت سواد آموزی c   5- راهنمايي ناقص   c 

 6- راهنمايي كامل c   7- دبيرستان c  8- پيش دانشگاهي/ ديپلم  c     9- دانشگاهي c

14- میزان تحصيلات مادر/مراقب متوفی ( اگر این شخص سرپرست نباشد):   

 1- بيسوادc    2- ابتدايي ناقص c     3- ابتدايي كامل c   4- نهضت سواد آموزی c   5- راهنمايي ناقص   c 

 6- راهنمايي كامل c   7- دبيرستان c  8- پيش دانشگاهي/ ديپلم  c    9- دانشگاهي c

15- آیا مرگ کود ک در اثر حادثه بوده است؟         1- بله c      2- خیر c  

اگر مرگ در اثر حادثه بود پرسشنامه"ب- 2" و اگر مرگ ناشی از حادثه نبود پرسشنامه"ب-3"  را تکمیل کنید.

 

باسمه تعالي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاونت سلامت

پرسشنامه "ب-2": مخصوص بررسي مشخصات کلی خانواده و سوابق سلامت و بیماری متوفی1-59 ماهه

موارد مرگ ناشی از حوادث

 

1- آیا مرگ کود ک در اثر حادثه بوده است؟      1-بله c     2- خیر c در صورتی که جواب" خير" باشد پرسشنامه (ب-3) راتكميل كنيد.

2- زمان وقوع حادثه:             (دقیقه) ........ : .........(ساعت)                         ........../........../........13      

3-زمان فوت:                       (دقیقه) ........ : .........(ساعت)                      ........../........../........13      

4- محل وقوع حادثه را مشخص کنید: .....................................................................................................................

5-محل فوت: 1- در محل وقوع حادثه c  2- در راه انتقال c  3- در مركز درماني c  4- ساير(ذکر شود..................) c

 در صورتی که جواب سوال 5 گزینه" 1"( محل  وقوع حادثه) باشد پرسشگری راخاتمه دهید.

6- نحوه خروج کودک حادثه دیده از محل وقوع حادثه:

 1- توسط گروه آموزش ديده امداد و نجات c  2- پليس c  3- افراد عادي c    4- خود فرد c

7- در صورتی که پاسخ سوال 6 گزینه "1" باشد وگروه امداد ونجات در محل حاضر شده باشند , چه مدت پس از اطلاع (یا درخواست کمک) بوده است:         ........................  ساعت ......................... دقيقه

8- اولین محل مراجعه  پس از وقوع حادثه :

1- خانه بهداشت c  2-  مرکز بهداشتی درمانی c  3- مطب c  4- درمانگاه c 5- بیمارستانc 6- سایر(ذکرکنید .....................)c   

9 - نحوه انتقال کودک حادثه دیده به اولين مركز درماني :

1- با آمبولانس c          2- با وسایط نقلیه (غیر از آمبولانس ) c        3- ساير(ذکر شود.....................) c

10- آیا حین انتقال برای کودک حادثه دیده سرم تزریق شده بود؟                         1- بله c  2- خیر c

11- آیا پس از وقوع حادثه ، کودک حادثه دیده توسط پزشک معاینه شده بود؟       1- بله c  2- خیرc

اگر جواب سوال 11 "خیر" باشد پرسشگری راخاتمه دهید.

12-کودک حادثه دیده چه مدتی پس از ورود به اولین مرکز درمانی ، توسط پزشک معاینه شده است؟  ................ ساعت .............. دقیقه  

13- وضعیت خانواده در قبال دستورات درمانی و تشخیصی توصیه شده  :

1-13- دسترسی به درمان و داروی توصیه شده                        1-بله c    2- خیر c   3- نمی داند c

2-13- دسترسی به آزمایشگاه و رادیولوژی  توصیه شده         1-بله c    2- خیر c   3-نمی داند c

3-13- مشکلات اقتصادی در راه تامین وانجام توصیه ها          1- بله c    2- خیر c   3- نمی داند c

14- کودک حادثه دیده قبل از اولین معاینه و اقدامات تشخیصی و درمانی به چند مرکز دیگر مراجعه نموده است؟ .................... مرکز

15- آيا کودک حادثه دیده  از اين مرکز به همان مرکز(مجدد) يا مرکز ديگر مراجعه داشته است؟1- بله c  2- خير c

16-  در صورتیکه بیمار به مرکزدرمانی اول (مراجعه مجدد) یا مرکز سرپایی دیگری منتقل شده است ، با چه مدت فاصله از مراجعه اول بوده است؟          ...............................روز...............................ساعت

17- در صورت مراجعه مجدد ، علت مراجعه   :1- توصيه پزشک به پيگيري درمان           c2- عدم بهبود يا بدتر شدن علائم بيمار c

18- داستان مرگ از زبان مادر یا سرپرست کودک :

 

 

 

باسمه تعالي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاونت سلامت

پرسشنامه" ب-3": مخصوص بررسي مشخصات کلي خانواده و سوابق سلامت و بيماري متوفي فوت 1-59 ماهه

موارد مرگ غير حادثه اي

 

1- آيا فرزند ديگري از خانواده تاکنون فوت کرده است؟   1- بله c       2- خير c

در صورت" بله" سوال های 2، 3 و4 را درمورد دیگر فرزند فوت شده بپرسید وپرسشگری را ازسوال 5 ادامه دهید.

2- جنس متوفي :  1- مرد c          2-زن c

3- علت فوت:  ................................................

4-سن متوفي:      ........... سال ............. ماه  

اگرسن متوفی کمتر از24 ماه بوده است سوال 5 تا 11 را بپرسید، اگر 2 ساله یا  بیشتربوده است پرسشگری را از سوال 12 ادامه دهید.

5- آيا زايمان متوفي زودتر از موعد مقرر بوده است؟1- بله c  2- خير c  3- نمي داند c

6- نحوه زايمان متوفي:      1- طبيعي c          2-سزارين c       3- نمي داند c 

7- محل تولد  متوفي:          1- منزل c     2-مرکز تسهيلات زايماني c  3- بيمارستان يا زايشگاه  c          4- ساير c      

8- نتيجه زايمان چند قلو بوده است؟      1-يک قلوc     2- چند قلو c       3- نامعلومc

9- در صورت دسترسي به کارت زايمان ، مشخصات تن سنجي موقع تولد متوفي را بنويسيد:

1-9- وزن.................................کيلوگرم                    2-9- قد  ...............................سانتي متر         

10- كنترل وضعيت واكسيناسيون متوفی : 1- مطابقت با جدول واكسيناسيون c 2- عدم مطابقت با جدول واكسيناسيون c

11- آيا متوفی باشيرمصنوعی تغذيه مي شده است؟    1-   بله c     2-  خير c  اگرسن متو في بیشتر از24 ماه بوده است پرسیده نشود.

12- آخرين وضعيت اندازه هاي تن سنجي متوفی:    تاريخ: ........../........../........13

1-12- وزن  .....................کيلوگرم     2-12- قد   ......................سانتي متر                                                 

13 - آیا هريک از علائم زير در ابتدا در کودک متوفی مشاهده شده بود:

1-13- تب بدنبال بیماری                                          1-بله c          2-خير c     3-به خاطرندارد c  

2-13- تنفس مشکل                                                 1-بله c           2-خير c     3-به خاطرنداردc    

3-13- خواب آلودگي يا کاهش هوشياري                   1-بله c           2-خير c     3-به خاطرندارد c  

4-13- عدم توانايي نوشيدن(شير يا مايعات)               1-بله c           2-خير c     3-به خاطرندارد c  

5-13- سفتي گردن                                                 1-بله c           2-خير c     3-به خاطرندارد c  

6-13- سابقه تشنج در اين بيماري                             1-بلهc            2-خير c     3-به خاطرندارد c

7-13- اسهال خونی                                                 1-بله c            2-خير c     3-به خاطرندارد c

8-13- استفراغ بدنبال خوردن هر چیزی                  1-بله c            2-خيرc      3-به خاطرندارد c 

14 - زمان شروع اولین علامت خطر ذکر شده در سوال 13 :  .......................... ساعت   ........../........../........13      

15 - اولين محل مراجعه  پس از بروز علائم:

1- مراجعه به خانه بهداشت(بهورز)c            2- مراجعه به مرکز بهداشت دولتي (پزشک)c

3- مراجعه به پزشک خصوصي(مطب)c   4-مراجعه به بيمارستانc 5- تلفن به اورژانس c  

 

16- وضعيت خانواده در قبال دستورات درماني و تشخيصي توصيه شده  چه بوده است؟

1-16- دسترسي به درمان و داروي توصيه شده                      1-بله c    2- خیر c   3- نمی داند c

2-16- دسترسي به آزمايشگاه و راديولوژي  توصيه شده         1-بله c    2- خیر c    3-نمی داند c

3-16- مشکلات اقتصادي در راه تامين وانجام توصيه ها           1-بله c    2- خیر c    3-نمی داند c

17- آيا کودک از اين مرکز به همان مرکز( مجدد) يا مرکز ديگر مراجعه داشته است؟1- بلي    c2- خير c

18- در صورتيکه کودک به مرکزدرماني اول (مراجعه مجدد) يا مرکز سرپايي ديگري منتقل شده است ، با چه مدت فاصله از مراجعه اول بوده است؟ ...............................ساعت...............................روز

19- در صورت مراجعه مجدد ، علت مراجعه مجدد :

1- توصيه پزشک به پيگيري درمان    c    2- عدم بهبود يا بدتر شدن علائم بيما ر c

20- داستان مرگ از زبان مادر یا سرپرست کودک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه های گروه (ب): مخصوص بررسی مشخصات کلی خانواده و سوابق سلامت و بیماری متوفی

 1 تا 59 ماهه

 

این پرسشنامه ها که به بررسی مشخصات کلی خانواده و سوابق سلامت و بیماری متوفی می پردازد در 3 بخش تهیه شده است، بخش ب-1 برای همه کودکان متوفی و بخشهای ب-2و ب-3 بر حسب علت فوت کودک (مرگ ناشي ازحوادث و غیر حادثه ای )  انتخاب و تکميل می شود.

پرسشنامه ب-1

این پرسشنامه برای همه کودکان متوفی و از طریق پرسشگری از خانواده کودکان متوفی (والدین ،سرپرست ، یا سایر افراد درجه اول خانواده ) تکمیل می شود.

سوال 1 تا 6- ابتدا نام وکد دانشگاه يا دانشکده و نام وکد شهرستان محل اقامت دائم کودک متوفی , نام و نام خانوادگی، نام پدر,سن متوفی در هنگام فوت بر حسب ماه و جنس متوفی را از فرم" الف " استخراج ودر این فرم وارد خواهد شد.  

سوال 7- تاریخ تولد متوفی بر حسب روز, ماه وسال ثبت می شود.

سوال 8-شماره شناسنامه یاکد ملی کودک متوفی در محل مربوطه وارد می شود. 

سوال 9-منطقه سکونت دائم کودک ازنظر تقسیمات کشوری (شهر و روستا) مشخص شده و ودرمقابل کد مربوطه در محل مخصوص علامت زده می شود.

سوال 10- وضعیت سرپرستی کودک در خانواده  باید مشخص شود. در این سوال نحوه نگهداری کودک  مورد نظر نیست بلکه منظورفرد نان آور و سرپرست کودک است.

سوال 11-  منظور از وضعیت حضور متوفی در خانواده , ترکیب خانواده یا محلی است که کودک بطور دائم در آنجا زندگی میکند. در این سوال مراکز نگهداری عبارت هستند از تمامی مراکز دولتی و خصوصی که کودک را به هر دلیلی ، بطور دائم  نگهداری و امکانات زندگی کودک را فراهم  می کنند .بدیهی است که اگرموارد بستری طوری باشد که نتوان به آن زندگی و نگهداری دائم اطلاق نمود از این امر مستثنی هستند. همچنین مراکز نیمه وقت مثل مهد کودک و.... جزو این موارد نیستند. اگر پاسخ این سوال گزینه 6 (مراکز نگهداری وحمايتي) باشد، چون مراقب کودک کارمند مرکز نگهداری است نیازی به پاسخگویی به سوال های12 ،13و 14نیست .

سوال 12- مشخص شود که مادريا مراقب کودک شاغل است یا خیر.  منظور ازمراقب کودک در این سوال کسی است که بطور معمول از کودک مراقبت میکند.

سوال 13- منظوراز میزان تحصيلات سرپرست خانواده تعیین میزان تحصیلات فردی است که در سوال 10 به عنوان سرپرست خانواده ای که کودک در آن زندگی می کرده تعیین شده است.

سوال 14- میزان تحصیلات مادريا مراقب کودک را(چنانچه این فرد سرپرست خانواده نباشد) مشخص  کنید. در صورتیکه مادريا مراقب کودک سرپرست خانواده نیز می باشد، این سوال پرسیده نمی شود.

سوال 15- بر اساس تقسیم بندی نظام ثبت مرگ ،علت فوت را به حادثه و غیر حادثه ای تقسیم و پاسخ دهیدکه آیا مرگ کود ک در اثر حادثه بوده است یاخیر 

در ادامه بر اساس پاسخ سوال 15 ، اگر مرگ در اثر حادثه بود پرسشنامه (ب- 2) و اگر مرگ ناشی از حادثه نبود پرسشنامه - 3) را تکمیل کنید.

 

پرسشنامه ب-2: بررسي مشخصات کلي خانواده و سوابق سلامت و بيماري متوفي ،

موارد مرگ ناشي از حوادث

این پرسشنامه به منظور بررسي وضعيت خانواده کودک1 تا59 ماهه که به علت حادثه فوت کرده طراحي شده است و براي کليه موارد مرگ کودکان1 تا59 ماهه (بر اساس تشخيصي که در گزارش  ثبت مرگ وجود دارد) وبا پرسش از خانواده کودک تکميل مي شود.

لطفا براي تکميل اين پرسشنامه به موارد زير توجه فرماييد:

سوال1: اين سوال براي تاييد تشخيص علت فوت کودک در نظام ثبت مرگ طراحي شده است و در صورتي که تاييد شودکودک به علت حادثه فوت نکرده است تکميل اين پرسشنامه ادامه نخواهد یافت و بايد پرسشنامه مربوط به علل مرگ غيرحادثه ای براي کودک متوفي تکميل شود.

سوال2: زمان وقوع حادثه برحسب ساعت ودقیقه وبه تفکیک روز, ماه وسال نوشته می شود (اساس گفته والدین است).

سوال3:  زمان فوت کودک نیزباید بر اساس گفته والدین بطور دقیق و بر حسب ساعت ودقیقه وبه تفکیک روز, ماه وسال ثبت شود.

سوال4:  محل وقوع حادثه را نیزباید بر اساس گفته والدين مشخص نمودونوشت.

سوال 5: اين سوال مربوط به محل فوت است که مي تواند در محل وقوع حادثه يا خارج از آن باشد.در صورتي که درجواب این سوال گزينه 4 " ساير" علامت زده شودباید نام محل فوت در جلوي اين سوال نوشته شود. وضعيت متوفي بلافاصله بعد از وقوع حادثه پرسيده شده و در صورتي که کودک بلافاصله پس از حادثه فوت کرده باشد پرسشگری ادامه نخواهد یافت. اين موضوع شامل کودکي که "در راه انتقال" فوت شده است نمی شود.

سوال6: نحوه خروج کودک حادثه دیده  ازمحل وقوع حادثه از زبان والدین یا سرپرست نوشته می شود.

سوال 7: مدت زماني که طول کشيده  تا گروه امداد در محل حاضر شوند از والدین یا سرپرست پرسیده و بطور دقیق ثبت می شود.

سوال8: اولين محل مراجعه کودک حادثه دیده بعد از وقوع حادثه مشخص شود.در صورتی که جواب "سایر" باشد , باید اولين محل مراجعه کودک حادثه دیده بعد از وقوع حادثه دقیقا ذکر شود.

سوال 9: مربوط به نحوه انتقال کودک حادثه دیده به اولين مرکز درماني است. دقت فرماييد که اولين مرکز درماني لزوما بيمارستان نيست بلکه مي تواند درمانگاه يا حتي مطب سرپايي باشد.

سوال10: وضعیت تزریق سرم و ایجاد یک رگ باز برای کودک صدمه دیده براساس گزارش والدین نوشته می شود.

سوال11:این سوال به گزارش والدین در مورد معاینه کودک توسط پزشک ،قبل از فوت و پس از وقوع حادثه مربوط می شود.اگر جواب اين سوال خير است پرسشگري حاتمه خواهد يافت.

سوال12: مدت زمان طول کشيده شده از بدو ورود کودک حادثه دیده به مرکز درماني تا معاینه توسط پزشک پرسيده شده و به صورت دقيقه و ساعت مشخص مي شود. در صورتي که جواب اين سوال به خاطر آورده نمي شود يا والدين از آن خبر ندارندجای اين سوال خالي خواهد ماند.

سوال 13: ( 1-13 تا 3-13)در اين سوال وضعيت خانواده در قبال دستورات تشخيصي و درماني که در مرکز درماني به آنها توصیه شده است مشخص مي شود. جواب والدين براي هر يک از حالات مختلف سوال جداگانه نوشته شده است.

سوال  14و 15 پرسش در مورد مراجعه به مراکز دیگر و یا مراجعه مجدد به مرکز اولیه است.                                                      

 سوال 16 : اين سوال براي مشخص کردن فاصله زماني براي مراجعه مجدد به مرکز درماني اول يا مراجعه به مرکز درماني ديگر طراحي شده که به صورت ساعت و روز نوشته مي شود. 

سوال 17 : درصورتیکه کودک به مرکز درمانی اول مراجعه مجدد نموده است علت مراجعه با توجه به گزینه های موجود مشخص می شود.                                                                           

 سوال 18: داستان مرگ کودک به زبان و روایت مادر , سرپرست یا هر کسی که به واسطه نگهداری و مراقبت از کودک در جریان بیماری ومرگ او می باشد یادداشت می شود. در صورت نیاز، برگه های مستقل و اضافه ای  با درج مشخصات کودک در بالای آن به این منظور استفاده و به پرسشنامه ها ضمیمه می شود.

پرسشنامه ب-3: مخصوص بررسي مشخصات کلي خانواده و سوابق سلامت و بيماري متوفي ،

موارد غير حادثه اي

این پرسشنامه به منظور بررسي وضعيت خانواده کودک1 تا59 ماهه که به علتي غير از حادثه فوت کرده طراحي شده است وبراي کليه موارد مرگ کودکان1 تا59 ماهه که به علتي غير از  حادثه (بر اساس تشخيصي که در گزارش برنامه ثبت مرگ وجود دارد) فوت کرده اند با پرسش از خانواده کودک تکميل مي شود.

لطفا براي تکميل اين فرم به موارد زير توجه فرماييد:

سوال 1: در اين سوال مشخص مي شود آيا فرزند ديگري نيز در خانواده کودک متوفي, فوت کرده است يا خير. در صورتي که جواب اين سوال "بله" باشد در سوا ل 2 جنس فرزند فوت شده قبلي نيز مشخص مي شود. همچنين اگر پاسخ سوال 1 "بله" باشد، علت فوت فرزند قبلي در جواب سوال 3 و سن کودک فوت شده قبلي در جواب سوال 4 نوشته می شود. ( شايان ذکر است که سوال های 2, 3 و 4 مربوط به علت فوت فرزند قبلي در صورتي که جواب سوال 1 "بله" باشد است و مربوط به علت فوت کودک فعلي نيست).

توجه کنید که سوالات 5 تا 11 برای کودکان کمتر از 24 ماهه ارزش دارد و در مواردی که سن کودک متوفی بیشتر باشد لزومی به تکمیل آنها نیست.

سوال 5: در مورد زمان زايمان کودک متوفي  فعلي پرسش شده است .در صورتي که بر اساس اظهار والدين ، کودک زودتر از موعد مقرر به دنیا آمده است  پاسخ "بله" و در غير اين صورت جواب"خير" و در صورتي که والدين دراين مورد چيزي به خاطر نمي آورند پاسخ " نمي داند" علامت زده مي شود. منظور از موعد مقرر ؛ هر موعد مقرر مربوط به زایمان است که یا توسط مراقبین دوره بارداری(پزشک,ماما,..) به مادر گفته شده و یا به استناد هر مرجع یا روش دیگری مادر در آن تاریخ منتظر زایمان خود بوده است.

سوال 6: نحوه زايمان کودک متوفي باانتخاب گزينه مناسب علامت زده می شود.

سوال7:  محل تولدکودک متوفي باانتخاب گزينه مناسب علامت زده می شود.

سوال8: مشخص شود که کودک متوفي نتيجه زايمان يک يا چند قلويي بوده است ، سپس گزينه مناسب علامت زده مي شود.

در سوال 9: در صورت دسترسي به کارت رشد کودک متوفي, وزن و قد کودک در زمان تولد ثبت مي شود.

سوال 10: در صورت دسترسي به کارت رشد, وضعيت واکسيناسيون کودک بر اساس گزينه مناسب علامت زده می شود .

سوال 11: اين سوال در صورتي پرسيده مي شود که متوفی کمتراز 2 سال داشته باشد. در صورتي که بيش از 2 سال داشته است پرسیده  نمي شود.

سوال 12: آخرين وزن و قد کودک که در کارت رشد ثبت شده است با ذکر تاريخ اندازه گيري آن ثبت مي شود.

سوال 13 : (1-13 تا 8-13) اولین علائم مشاهده شده در کودک متوفي قبل از فوت,بر اساس گزينه مناسب مشخص  شود . جواب والدين براي هر يک از حالات مختلف سوال جداگانه نوشته شده است.

 سوال 14: : زمان شروع اولین علائم ذکر شده در سوال 13 (اولین علائم ) به تفكيك سال، ماه، روز وساعت ودقيقه نوشته مي شود.

سوال 15:  اولين محل مراجعه پس از بروز علائم با انتخاب گزينه مناسب علامت زده مي شود.

16:(1-16 تا 3-16): در اين سوال وضعيت خانواده در قبال دستورات تشخيصي و درماني توصيه شده مشخص مي شود. براي هر سوال گزينه مناسب علامت زده می شود. واکنش والدين براي هر يک از حالات مختلف سوال نوشته شده است.

سوال 17 : پرسش در مورد مراجعه به مراکز دیگر و یا مراجعه مجدد به مرکز اولیه است.                                                                            

سوال 18: اين سوال براي مشخص کردن فاصله زماني براي مراجعه مجدد به مرکز درماني اول يا مرکز درماني ديگر طراحي شده که به صورت ساعت و روز نوشته مي شود.                                                                                   

سوال 19:  درصورتیکه کودک به مرکز درمانی اول مراجعه مجدد نموده است علت مراجعه با توجه به گزینه های موجود مشخص می شود

سوال 20: داستان مرگ کودک  به زبان و روایت مادر , سرپرست یا هر کسی که به واسطه نگهداری و مراقبت از کودک در جریان بیماری ومرگ او می باشد یادداشت می شود. در صورت نیاز برگه های مستقل و اضافه ای  با درج مشخصات کودک در بالای آن به این منظور استفاده و به پرسشنامه ها ضمیمه می شود.

باسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاونت سلامت

پرسشنامه "ج ": مخصوص بررسي کلی سوابق رسیدگی(اقدامات پزشکی ) سرپایی به بیماری متوفی فوت 1-59 ماهه

 

توجه فرمایید که کد فرد پاسخگو بدین شرح  است:    1 - پزشک 2- کارمند بهداشتی غیر پزشک   3-  پرستاریا بهیار  

1- نام و نام خانوادگي متوفي: ...............................................   2- نام پدر:...................................

3- سن متوفي هنگام فوت (برحسب ماه):       cc

4- جنس متوفي:      1- مرد  c    2- زن  c      3 -نامعلوم  c

5- تاریخ تولد متوفی : .................... روز................... ماه..................سال

6- شماره شناسنامه /کد ملی متوفی :                    cccccccccc     

7- نام مرکز سرپایی مراجعه شده : ......................................................

8 - زمان ورود کودک به مرکز:         (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13      

9-  نوع مرکز سرپایی مراجعه شده:

 1- خانه بهداشت c   2- مرکز بهداشتی درمانیc  3- درمانگاه سرپایی c 4- اورژانس بیمارستان آ موزشی c

  5- اورژانس بیمارستان  غیر آموزشی دولتی c  6- اورژانس بیمارستان خصوصی c   

10- نحوه مراجعه کودک به مرکز:1-  مراجعه مستقیم توسط والدین(یا سرپرست)  c2-  ارجاع از سایر مراکز c     3- سایرc

11- تعداد تنفس ثبت شده برای کودک : ......................... بار در دقیقه

12- آیا کودک دچار توکشیده شدن قفسه سینه بوده است؟      1- بله c   2- خیر c      3- نامعلوم c

13- تعداد نبض ثبت شده برای کودک :  ......................... بار در دقیقه

14- آیا کودک دچار خواب آلودگی یاکاهش هوشیاری شده بود؟                1- بله    c 2- خیر      c 3-نامعلوم c

15- آیا کودک بدنبال خوردن هرچیزی دچار استفراغ می شد ؟                1- بله c    2- خیر c      3-نامعلوم c

16- آیا کودک قادر به نوشیدن شیر یا سایر مایعات بود؟                         1- بله c     2- خیر c      3-نامعلوم c

17- آیا کودک در زمان این بیماری دچار تشنج شده بود؟                         1- بله c    2- خیر c       3-نامعلوم c

18- آخرین وضعیت اندازه های تن سنجی متوفی :     تاريخ: ........../........../........13      

   1-18- وزن  .....................کیلوگرم                  2-18-  قد   ......................سانتي متر                                                  

19-  آیا ارجاع کودک به مرکز دیگری درخواست(توصیه) شده است؟1- بله c        2- خیر c      3-نامعلوم c        

    اگر جواب " بله"است به سوال های 25-20  جواب دهید درغیر اینصورت به سوال 26  بروید.

20- اقدامات قبل از ارجاع : .........................................................................

21-  علت درخواست ارجاع :

1-21-  براساس ثبت اطلاعات در پرونده: .......................................................................................

بر اساس اظهارات شفاهی : 

2-21- کد فرد پاسخگو c   اظهارات: ........................................................................

3-21- کد فرد پاسخگو c  اظهارات: ........................................................................

22- آیا ارجاع انجام شده است؟  1- بله c       2- خیر c      3-نامعلوم c

اگر جواب " خیر"يا " نامعلوم"  است به سوال 26 بروید.

23- ارجاع به چه مرکزی بوده است؟

1- مرکز بهداشتی درمانیc        2- درمانگاه سرپایی c         3-بیمارستان آ موزشی  c          

4-بیمارستان  غیر آموزشی دولتیc        5- بیمارستان خصوصی  c         6- نامعلوم  c

24- ارجاع(انتقال) با چه وسیله ای انجام شده است؟

1-توسط والدین(یا سرپرست)  c       2- توسط آمبولانس c      3- نامعلوم   c     4  - سایر c

25 - اگر ارجاع درخواست شده  انجام نشده است، علت را ذکر کنید:

1-25- براساس ثبت اطلاعات در پرونده: ..............................................................................

بر اساس اظهارات شفاهی : 

2-25- کد فرد پاسخگو  c    اظهارات: ...........................................................................

3-25- کد فرد پاسخگو  c    اظهارات: ..........................................................................

26- اگر کودک بیمار  از مرکز ترخیص شده است, وضعیت ترخیص چگونه بوده است؟

1- با تشخیص  بیماری و تجویز درمان   c   2- با دستور انجام آزمایشات و پیگیری برای تشخیص c

 3- با رضایت و خواست والدین c   4- فوت c    5- نامعلوم c

27- آیا برای کودک حادثه دیده قبل از ترخیص رگ گرفته شده است؟ 1- بله   c      2- خیرc

28- وضعیت خانواده در قبال دستورات درمانی و تشخیصی توصیه شده ، چه بوده است؟

1-28- دسترسی به درمان و داروی توصیه شده                             1-بله c     2- خیر  c      3- نامعلوم c

2-28- دسترسی به آزمایشگاه و رادیولوژی  توصیه شده                 1-بله c     2- خیر  c      3- نامعلوم c

3-28- مشکلات اقتصادی در راه تامین وانجام توصیه ها                  1-بله c     2- خیر  c      3- نامعلوم c

29- زمان خروج کودک حادثه دیده از مرکز:         (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13      

 

پرسشنامه ج: مخصوص بررسي کلی سوابق رسیدگی(اقدامات پزشکی ) سرپایی به بیماری متوفی

 

پرسشنامه ج مربوط به بررسی  سوابق اقدامات پزشکی است که برای کودک انجام شده است .این اقدامات شامل تمامی فعالیتها , مداخلات و توصیه های تشخیصی , مراقبتی و درمانی است که قبل از فوت کودک و بصورت سرپایی انجام شده و کودک در طی این خدمات (یا برای این خدمات) در بیمارستان بستری نبوده است. کلیه مراکز تشخیصی, درمانی و بهداشتی و همچنین اورژانس های بیمارستانها از جمله محلهای مورد نظر برای ارائه این خدمات هستند. نحوه استخراج کلی اطلاعات پرسشنامه به این شرح است که پرسشگر پس از هماهنگی با مسئول مرکز مربوطه و کسب اجازه لازم ، به مطالعه مستندات موجود و لازم (بر حسب سوالات)پرداخته و در صورت لزوم از کمک کارکنان (برای بازخوانی و یافتن پاسخها در مستندات) بهره میگیردو بدین طریق پاسخ سوالات پرسشنامه را استخراج میکند .

سوال 1 تا 6- ابتدا نام نام و نام خانوادگی متوفی ، نام پدر,سن در هنگام فوت بر حسب ماه ، جنس ثبت می شود. تاریخ تولد متوفی برحسب روز، ماه وسال نوشته می شود. شماره شناسنامه یا کد ملی متوفی نیز باید نوشته شود.  

سوال 7: نام مرکز درمانی مراجعه شده توسط کودک متوفی بایدبطور دقیق ثبت شود.

 سوال8: زمان ورود کودک به مرکزدرمانی  بر اساس مستندات موجود در مرکز مورد مراجعه بطور دقیق و بر حسب ساعت,  دقیقه وبه تفکیک روز, ماه  و سال ثبت می شود   .

سوال9:نوع مرکز سرپایی مراجعه شده را بر حسب تقسیم بندی زیر مشخص کنید.

   1- خانه بهداشت  

   2- مرکز بهداشتی درمانی(کلیه مراکز بهداشتی درمانی دولتی یا خصوصی )

   3- درمانگاه سرپایی( کلیه درمانگاههای سرپایی خصوصی و خیریه )

   4- اورژانس بیمارستان آ موزشی( بیمارستانهای آموزشی عبارتند از کلیه بیمارستانهایی که آموزش گروههای پزشکی و پیراپزشکی در آنها انجام میشود اعم از بیمارستانهای دانشگاهی دولتی یا دانشگاه آزاد، انتظامی ، سپاه و هر بیمارستانی که مجوز و فعالیت آموزش رسمی دانشجویان و کارآموزان پزشکی و پیراپزشکی را دارد)   

  5- اورژانس بیمارستان  غیر آموزشی دولتی( بیمارستان هایی که به یکی از وزارتخانه ها ،ارگانها، سازمانها و نهادها ،و یا ادارات دولتی وابسته بوده و جزو گروه بیمارستانهای آموزشی  نباشدو تمامی بیمارستانهای تابعه سازمان تامین اجتماعی)

  6- اورژانس بیمارستان خصوصی(تمامی بیمارستانهایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تملک و اداره شده و به هیچکدام از گروههای فوق الذکر درگزینه های  4و5 تعلق ندارند)

توجه: مراکز ارائه خدمات سرپایی را طی مصاحبه از پدر و مادر ویا سرپرست کودک سوال و نوع مراکز مراجعه شده را مشخص نمایید .نیازی به مراجعه به مطبهای خصوصی نیست مگر اینکه تنها محل مراجعه شده سرپایی قبل از فوت مطب خصوصی بوده و کودک قبل از مرگ بستری نیز نشده باشد.در مورد مراکز درمانی سرپایی هم فقط به آخرین مرکز مراجعه شده قبل از بستری یا فوت اکتفا شود.

سوال 10:دراین سوال مشخص می شود که کودک بیمار چگونه به مرکز درمانی مراجعه کرده است .

 

 

سوال 11: اگر تعداد تنفس کودک ثبت شده باشد تعداد آن در دقیقه درج می شود درغير اينصورت خالی می ماند.

سوال 12:آیا کودک دچار توکشیده شدن قفسه سینه بوده است؟  جواب بله یا خیر و برای موارد ثبت نشده  نامعلوم نوشته شود.

سوال 13: اگرتعداد نبض کودک ثبت شده باشد تعداد نبض ثبت شده درج  می شود درغير اينصورت خالی می ماند.

سوال 14تا 17:  جواب بله یا خیر و برای موارد ثبت نشده نامعلوم نوشته شود.

سوال 18: آخرین وضعیت اندازه های تن سنجی کودک درصورت ثبت شدن در پرونده نوشته مي شود. وزن به کیلوگرم ، قد به سانتي مترو تاریخ اندازه گیری آن بطور دقیق نوشته شود.

سوال 19: آیا ارجاع بیمار به مرکز دیگری درخواست(توصیه) شده است؟  برحسب دستورات ثبت شده در پرونده پاسخ بله یا خیر و یا نامعلوم درج شود. جواب خیر زمانی است که دستور صادر شده مثل توصیه های درمانی ،پیگیری بعدی و ترخیص با رضایت والدین، موجب ترک کودک ازمرکز شده و مورد ارجاع منتفی است.  اگر جواب "خیر" یا " نامعلوم" بود به سوال 26بروید.

سوال 20:  شرح اقدامات قبل از ارجاع ثبت شده در پرونده و مستندات را کامل درج کنید.

قبل از پاسخ به سوال 21 به نکات زیر توجه شود.

گروه پاسخگو:  مرجع این پرسشگری و استخراج اطلاعات دفتر ثبت و گزارشات موجود، پرونده سرپایی کودک و نسخ موجود و در دسترس است (بطور خلاصه مستندات پزشکی مکتوب ). همانطور که در سوالات مشخص شده است فقط در چند مورد می توان به اظهارات شفاهی کارکنان مرکز مربوطه رجوع کرد .کارکنان مراکز مورد نظر عبارت هستند از :1-  پزشک :   پزشک معالج مستقیم کودک در مراجعه قبل از فوت به مرکز مربوطه

2- کارمند بهداشتی غیر پزشک : تمامی کارمندان مطلع از در مراکز بهداشتی و درمانی شامل بهورز،کاردان  و کارشناس بیماریها ، کاردان یا کارشناس مادر و کودک و یا مامایی

3- پرستاریا بهیار :بیشتر در مورد مراکز درمانی بیمارستانی یا درمانگاهها مصداق دارد    

شرایط رجوع به اظهارات شفاهی کارکنان به شرح زیر است:

1-     در صورتیکه مستندات موجود ولی به هر دلیلی دسترسی به آنها برای پرسشگر امکان پذیر نباشد

2-     سوالاتی که پرسشگر مجاز به گردآوری اطلاعات شفاهی کارکنان است عبارتند از سوالات 21 و 25

3-   پرسشگران محترم توجه داشته باشند که در صورت وجود مستندات پزشکی مربوط به کودک مورد بحث ، فقط در صورتی مجاز به ثبت اظهارات شفاهی کارکنان هستند(به جز سوالات 21و25 ) که کارکنان اظهاراتی در رد صحت مستندات ثبت شده داشته باشند.البته جهت کشف چنین موضوعی پرسشگران نه تنها وظیفه ای ندارند بلکه از این کار نهی  نیز می شوند و فقط در صورتیکه کارکنان داوطلبانه اطلاعاتی را ارائه نمایند ،پرسشگران موظف به ثبت اطلاعات مغایر با مستندات هستند.

در مواردیکه پرسش از کارکنان توصیه شده است  به شرح زیر عمل کنید:

1-     ابتدا سعی کنید اطلاعات را از پزشک معالج کودک اخذ نمایید( جز در مورد خانه های بهداشت)

2-   در صورت عدم دسترسی به اطلاعات پزشک(عدم دسترسی به خود پزشک یا عدم یادآوری واقعه مورد سوال توسط پزشک) به سایر کارکنان مندرج در فوق مراجعه نمایید.

3-   در صورتیکه اطلاعات از فرد پاسخگوی اول اخذ شده باشد و با اظهارات سایر کارکنان مغایرتی نداشته باشد فقط ثبت همان مورد کفایت میکند و در صورت وجود مغایرت با ذکر کد منبع کسب اطلاع اظهارات ثبت شوند.کد منبع اطلاع در ردیف اول پرسشنامه درج شده است. 

سوال 21:اگر ارجاع در خواست شده است ، علت آن را بر حسب اطلاعات ثبت شده در پرونده (1-21) بنویسید . در صورتی که اطلاعات مورد نظر در پرونده یا مستندات ثبت نشده باشد و یا تناقضی وجود داشته باشد از کارکنان سوال شود. اولویت پرسشگری با پزشک است و در صورت عدم دسترسی، از سایر کارکنان سوال شود. اگر از کارکنان متعدد سوال شود ، فقط در صورت تفاوت یا تناقض جداگانه ثبت شود. سعی کنید بیش از 2 مورد گزارش مستقل نباشد و در هرموردی ابتدا کد فرد پرسشگر را طبق کد بندی ارائه شده در ابتدای پرسشنامه درج کنید. 

سوال 22: آیا ارجاع انجام شده است؟ بر اساس مندرجات پرونده و مدارک موجود بصورت بله ، خیر و نامعلوم گزارش شود. .خیر درمواردی است که ارجاع انجام نشده و علت آن در پرونده ثبت شده است و موارد نامعلوم مواردی هستند که نتیجه مشخص و ثبت نشده باشد. اگر جواب" خیر و یا نامعلوم" است بایدبه سوال 26 پاسخ داد.

سوال 23: اگر ارجاع درخواست شده،  انجام شده است مشخص شود که ارجاع به چه مرکزی بوده است؟ نوع مرکزمحل ارجاع را مشخص کنید(مانند تقسیم بندی و توضیحات سوال9) .

سوال 24 : وسیله ای را که با آن انتقال و اعزام انجام شده است مشخص کنید.

سوال 25: اگر ارجاع درخواست شده  انجام نشده است، علت را ذکر کنید. علت عدم ارجاع براساس پرونده ثبت ودر صورت عدم دسترسی به اطلاعات پرونده یا تناقض با پرسشگری به شیوه سوال 21 برخورد و ثبت انجام شود.

 سوال 26:  اگر کودک بیمار  از مرکز ترخیص شده است, با چه توصیه ای  مرکز را ترک کرده است.  نحوه ترخیص کودک را بر حسب گزینه های ارائه شده و بر اساس ثبت پرونده درج کنید.

سوال 27:  آیا برای موارد حادثه دیده قبل از ترخیص رگ گرفته شده است؟ بر اساس ثبت پرونده بصورت بله و خیر مشخص کنید.

سوال 28:  وضعیت خانواده در قبال دستورات درمانی و تشخیصی توصیه شده را  بر اساس اطلاعات مندرج در پرونده مشخص کنید که کودک در قبال اقدامات انجام یافته و توصیه های ارائه شده در هرموردی چه وضعیتی داشته است.این سوال در 3 زیر گروه مطرح است ، به هرکدام جداگانه پاسخ دهید.

1-28- دسترسی به درمان و داروی توصیه شده: آیا درمان و داروی توصیه شده در دسترس بوده است و توسط سرپرست کودک تهیه شده است یا خير.

2-28- دسترسی به آزمایشگاه و رادیولوژی  توصیه شده : آیا اقدامات تشخیصی توصیه شده در دسترس بوده است و توسط سرپرست کودک تهیه یا انجام شده است یا خير.

3-28- مشکلات اقتصادی در راه تامین وانجام توصیه ها : اینکه آیا مشکلات اقتصادی موجب بروز مشکل و مانعی در دسترسی و تهیه و یا ارائه خدمات  شده است یا خير.

سوال 29:  زمان خروج بیمار از مرکز با هروضعیتی  بطور دقیق ثبت شود.

باسمه تعالي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاونت سلامت

پرسشنامه"د-1" : مخصوص بررسي کلي سوابق رسيدگي(اقدامات پزشکي )بستري کودک  متوفي1-59 ماهه از طريق خانواده

1- نام دانشگاه/دانشكده:  ......................................................   کد دانشگاه/دانشکده:   cc    

 2- نام شهرستان :  ..................................................................  کد شهرستان:  ccc

 3- نام و نام خانوادگي متوفي: ...............................................  4- نام پدر:...................................

5- سن متوفي هنگام فوت (برحسب ماه):       cc

6- جنس متوفي:      1- مرد  c    2- زن  c      3 -نامعلوم  c

7- تاریخ تولد متوفی : ........../........../........13      

8- شماره شناسنامه /کد ملی متوفی:                       cccccccccc

9- نام  بیمارستان مراجعه شده : ...............................................................................

10- نوع بیمارستان مراجعه شده:

1- بيمارستان آموزشي  c      2-ببمارستان دولتي غير آموزشي c    2- بيمارستان تامين اجتماعي c  

4- بيمارستان خصوصي c      5- بيمارستان خيريه c    

11- نحوه مراجعه کودک به بيمارستان:

1- مراجعه توسط والدين(يا سرپرست) c 2- انتقال(ارجاع) از ساير مراکز درماني سرپايي   c3- انتقال(ارجاع) از ساير مراکز بيمارستاني c

 4-   انتقال از اورژانس یا درمانگاه همان بیمارستان c   5- ساير(نحوه ی مراجعه ذکر شود....................................................................)  c

12- زمان ورود کودک به بيمارستان:      (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13     

13-  زمان اولین ویزیت پس از ورود به بیمارستان : (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13      

14- تشخيص اوليه / احتمالی بيماري کودک چه بوده است؟ ...................................................................

15-آيا کودک در اين بيمارستان بستري شد؟                                                         1-بلهc     2- خير c   3- نمي داند c

16-آيا اقدامات درماني و تشخيصي براي کودک در اين بيمارستان انجام شده بود؟    1- بله c    2- خير c      3- نمي داند c

17- اگر"بله", چه مدت پس از اولین ویزیت اقدامات درمانی وتشخیصی انجام شده است؟  .........ساعت........... دقيقه

18- آيا ارجاع کودک به مرکز ديگري درخواست(توصيه) شده بود؟

1- بله c   2- خير c    3- نمي داند c  

 اگر جواب خير يا نمي داند است به سوال  22  برويد.

19- اقدامات قبل از ارجاع : ................................................................................................

20- علت درخواست ارجاع:  ................................................................................................ ......................................................

21- اگر ارجاع درخواست شده و  انجام نشده است،علت راذکر کنید .........................................................

22- اگر کودک  از مرکز ترخيص شده است, وضعيت ترخيص چگونه بوده است؟

1- با تشخيص  بيماري و تجويز درمان  c   2- دسنور انجام آزمايشات و پي گيري براي تشخيص  c

 3- با رضايت و خواست والدين  c  4- فوت  c   5-ساير(ذکر شود.......................................)  c

23- زمان خروج کودک از مرکز:   (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13      

 

باسمه تعالي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاونت سلامت

پرسشنامه" د-2 ": مخصوص بررسي کلی سوابق رسیدگی(اقدامات پزشکی )بستری به بیماری متوفی 1-59 ماهه از طریق پرسنل بیمارستان

 

توجه فرمایید که کد منبع کسب اطلاع برای سوالات19 و21 بدین شرح است: 1- پزشک 2- پرستار  3- پرونده بیمارستانی   4- سایر

1- نحوه مراجعه کودک  به بيمارستان:

1 - مراجعه توسط والدين(يا سرپرست) c 2- انتقال(ارجاع) از ساير مراکز درماني سرپايي c

3- انتقال(ارجاع) از ساير مراکز بيمارستاني c            4-   انتقال از اورژانس یا درمانگاه همان بیمارستان c 

5- ساير(نحوه ی مراجعه ذکر شود.....................................................................)  c

2- زمان ورود کودک به بیمارستان :  (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13      

3- زمان اولین ویزیت پس از ورود به بیمارستان : (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13      

4- تعداد تنفس ثبت شده برای کودک: .....................بار در دقيقه

5- تعداد نبض ثبت شده برای کودک :  .....................بار در دقيقه

6- آيا کودک دچار خواب آلودگي ياکاهش هوشياري شده بود؟          1- بله      c 2- خير       c 3-نامعلوم c

7- آیا کودک بدنبال خوردن هرچیزی دچار استفراغ می شد ؟            1- بله c       2- خير c      3-نامعلوم c

8- آيا کودک قادر به نوشيدن شير يا ساير مايعات بود؟                     1- بله       c 2- خیر      c 3-نامعلوم c

9- آيا کودک در زمان اين بيماري دچار تشنج شده بود؟                     1- بله   c     2- خیر    c   3-نامعلوم c

10- آخرين وضعيت اندازه هاي تن سنجي کودک : تاريخ: ........../........../........13      

   1-10- وزن  .....................کيلوگرم                      2-10- قد   ......................سانتي متر                                                 

11- تشخيص اولیه بيماري کودک : ...................................................................

12- آیا ارجاع بیمار به مرکز دیگری درخواست(توصیه) شده است؟

1- بله c         2- خير c        3-نامعلومc  

  اگر جواب " بله" باشدبه سوال ها 16-13 جواب دهید درغیر اینصورت به سوال17  بروید.

13- اقدامات قبل از ارجاع :  ...................................................................................  

14- علت درخواست ارجاع چه بوده است؟

1-14-  براساس ثبت اطلاعات در پرونده: ...................................................................................................

بر اساس اظهارات شفاهی : 

2-14- کد فرد پاسخگو :  c    اظهارات: ...................................................................................................

3-14- کد فرد پاسخگو :  c    اظهارات:....................................................................................................

15- آیا ارجاع انجام شده است؟  1- بله c       2- خیر c      3-نامعلوم c

اگر جواب " خیر" است به سوال 16 جواب دهیددرغير اينصورت به سوال 17برويد.

16- اگر ارجاع درخواست شده،  انجام نشده است،علت راذکر کنید:

1-16- براساس ثبت اطلاعات در پرونده: ................................................................................

بر اساس اظهارات شفاهی : 

2-16- کد فرد پاسخگو :  c اظهارات: ................................................................................................

3-16- کد فرد پاسخگو :c  اظهارات: ................................................................................................

17- اگر کودک  از بیمارستان ترخيص شده است, وضعيت ترخيص چگونه بوده است؟

1- با تشخيص  بيماري و تجويز درمان c       2- دسنور انجام آزمايشات و پي گيري براي تشخيص c 3- با رضايت و خواست والدين c         4- فوت c           5-سایر(ذکر شود........................)

 در صورتی که بیمار بدون انجام مداخلات پزشکی و درمانی خاص  با یکی از وضعیت های فوق از این بیمارستان خارج شده باشد پس از سوال 17 پرسشگری را خاتمه دهید.                    

18- زمان خروج کودک از بیمارستان :   (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13      

19- زمان اولین تجویز اقدام درمانی  پس از ورود به بیمارستان:    (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13      

20- زمان شروع اولین توصیه درمانی  پس از ورود به بیمارستان:   (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13      

21- آیا درمان تجویز شده نیاز به مراقبت خاصی داشته است؟ 1-  بله c  2- خیر c       3- نامعلوم c

22- آیا مراقبت مورد نظر انجام شده  بود؟                            1-  بله c         2- خیر c       3- نامعلوم c

23- مراقبت مورد نظر بایدتوسط چه کسی(یا کسانی ) انجام می شد؟

1- پزشک  c    2-  پرستار c        3- پزشک و پرستار c         4- سایر c  

24- آیا دستور خاصی برای مشاوره داده شده بود؟                         1-  بله c         2- خیر c       3- نامعلومc

25- آیا توصیه ارائه شده برای مشاوره مطابق توصیه انجام شده بود؟1-  بله c         2- خیر c       3- نامعلوم c

26- برنامه مراقبت خاص و مشاوره لازم چگونه اعلام و ثبت شده بود؟

1- ثبت در گزارش و توصیه های پزشکی در پرونده c  2- فقط ثبت در گزارشهای پرستاری c

27-  آیا گزارشی از بد حال شدن بیمار پس از اقدامات اولیه درمانی ومراقبتی در پرونده ثبت شده است؟

1-  بله c  2- خیر c

28- اگر جواب سوال 27 "بله" است  زمان آنرا ثبت کنید: (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13      

29- اگر جواب سوال 27 "بله" است ، فرد ثبت کننده را مشخص کنید:

1-پرستار c      2- پزشک c     3-پزشک و پرستا ر c  4- سایر(ذکر کنید...................................) c

30- علائم بدحال شدن کودک (توضیح دهید): ..............................................................................................

31- علت بد حال شدن کودک (توضیح دهید): ..............................................................................................

32- تشخيص نهایی  بيماري کودک :  ...................................................................

 

پرسشنامه های گروه (د): مخصوص بررسي کلی سوابق رسیدگی(اقدامات پزشکی )بستری

متوفی 1 تا 59 ماهه

 

این پرسشنامه ها به بررسی سوابق رسیدگی(اقدامات پزشکی )بستری کودک  متوفی می پردازد ودر 2 بخش تهیه شده است. پرسشنامه د-1 برای بررسی سوابق رسیدگی(اقدامات پزشکی )بستری متوفی و از طریق خانواده  و پرسشنامه د-2  برای بررسی سوابق رسیدگی(اقدامات پزشکی )بستری متوفی و از طریق پرسنل بیمارستان تکمیل می شود.

پرسشنامه د-1: مخصوص بررسي کلی سوابق رسیدگی(اقدامات پزشکی )بستری کودک  متوفی ،

از طریق خانواده

این پرسشنامه مربوط به بررسی  سوابق اقدامات پزشکی است که برای کودک انجام شده است و شامل تمامی فعالیتها , مداخلات و توصیه های تشخیصی , مراقبتی و درمانی است که قبل از فوت برای کودک انجام شده و کودک در طی این خدمات (یا برای این خدمات) در بیمارستان بستری بوده است.

پرسشنامه براي کليه موارد مرگ کودکان1 تا59 ماهه که به هر علت (بر اساس تشخيصي که در گزارش برنامه ثبت مرگ وجود دارد) در استان محل سکونت کودک يا در خارج از استان فوت کرده اند و با پرسش از خانواده کودک تکميل مي شود. لطفا براي تکميل اين فرم به موارد زير توجه فرماييد.

سوال 1 تا 8- ابتدا نام وکد دانشگاه يا دانشکده و نام وکد شهرستان محل اقامت دائم کودک متوفی , نام و نام خانوادگی، نام پدر,سن در هنگام فوت بر حسب ماه و جنس ، تاریخ تولد وشماره شناسنامه يا کدملی در این فرم وارد خواهد شد.  

سوال 9: . نام بيمارستان که فوت در آن اتفاق افتاده است نوشته مي شود. توجه کنید که نیازی به مراجعه به تمامی بیمارستانهایی که کودک قبل از فوت در آنها بستری شده نیست . از آخرین بیمارستانی که مرگ در آنجا اتفاق افتاده است و یا کودک درست قبل از مرگ در آنجا بستری بوده است ،پرسشگری را آغاز کنید.

سوال 10: بر اساس گزينه هاي ذکر شده در این سوال نوع بيمارستان مراجعه شده علامت زده می شود.

سوال 11: نحوه مراجعه بيمار به بيمارستان نیز بر اساس گزينه هاي ذکر شده انتخاب مي شود گزینه های موجود با توضیحات آنها به شرح زیر هستند:

1- مراجعه توسط والدين(يا سرپرست)

2- انتقال از ساير مراکز درماني سرپايي: به موردی اطلاق می شود که کودک متوفی از سایر مراکز درمانی سرپایی شامل مطبها، درمانگاهها و مراکز بهداشتی و درمانی اعزام ، ارجاع یا توصیه به انتقال و مراجعه شده است.

3- انتقال از ساير مراکز بيمارستاني  :كودكي که قبلا در سایر مراکز بیمارستانی بستری بوده و به این بیمارستان اعزام شده است.

4-  انتقال از اورژانس یا درمانگاه همان بیمارستان: کودکی که بدلیل بیماری به اورژانس بیمارستان مورد پرسشگری وارد و بدلیل نیاز ویا توصیه پزشک اورژانس در بیمارستان بستری شده است تا درمان یا اقدامات درمانی حمایتی قبل ازاعزام یا اخذ پذیرش از بیمارستانهای دیگر انجام شود.

5- سایر: در صورتي که گزينه ساير علامت زده شود نحوه مراجعه مشخص ونوشته خواهد شد.

سوال 12: زمان ورود کودک به بيمارستان به صورت دقيقه، ساعت وبه تفکیک روز، ماه و سال نوشته مي شود.

سوال 13: در اين قسمت فاصله زمانی ورودکودک به بيمارستان و انجام اولين ویزیت پس از ورود به بيمارستان نوشته مي شود.

سوال 14: تشخيص اوليه بيماري متوفي بر اساس آنچه والدين اظهار مي کنند نوشته مي شود.

سوال 15: در صورتي که بر اساس اظهار والدين کودک دراين بيمارسنان بستري شده باشد پاسخ بله و در غير اين صورت خيرو در صورتي که والدين اين مسئله را به خاطر نداشته باشند پاسخ نمي داند علامت زده مي شود.

سوال 16: در صورتي که در بيمارستان براي کودک متوفي اقدام درماني يا تشخيصي (تجويز دارو يا انجام آزمايش يا راديولوژي) انجام شده باشد بله و در غير اين صورت خير و در صورتي که والدين اين مسئله را به خاطر نداشته باشند پاسخ نمي داند علامت زده مي شود.

سوال 17:در این سوال در مورد زمان انجام اقدامات درمانی و تشخیصی درخواست شده پس از معاینه پرسیده شده و زمان انجام آنها بطور دقیق از زبان والدین ثبت می شود.

سوال 18: در صورتي که براي کودک درخواست ارجاع به مرکز ديگر شده باشد گزينه بله و در غير اين صورت خير و در صورتي که والدين اين مسئله را به خاطر نداشته باشند پاسخ نمي داند علامت زده مي شود. 

سوال 19: در مورد اقدامات انجام شده قبل از درخواست ارجاع سوال کنید و به تفضیل بنویسید.

سوال 20:  در مورد علت درخواست ارجاع بپرسید و علت را دقیق بنویسید.

سوال 21: در مورد علت عدم انجام ارجاع کودک بپرسید. بدیهی است که اگر کودک در این بیمارستان فوت کرده است , پس حتما در صورت درخواست ارجاع, ارجاع صورت نگرفته است.

سوال 22: در مورد وضعیت ترخیص کودک متوفی بپرسید. توجه داشته باشید که ممکن است کودک متوفی یا درهمین بیمارستان فوت کرده است که گزینه " فوت" را علامت می زنید و یا اینکه زنده از بیمارستان به یکی از دلایل نوشته شده در این سوال از بیمارستان ترخیص شده و بعد در خارج از بیمارستان فوت کرده و این فرم بدلیل سابقه بستری مرتبط با علت و بیماری منجر به فوت تکمیل شده است.

سوال 23: در مورد زمان خروج کودک از بیمارستان بپرسید و نتیجه را به صورت دقيقه، ساعت وبه تفکیک روز، ماه و سال بنویسید.

 

پرسشنامه د-2 : مخصوص بررسي کلی سوابق رسیدگی(اقدامات پزشکی )بستری کودک متوفی ،

از طریق پرسنل بیمارستان

این پرسشنامه به منظور ثبت اطلاعات مربوط به بستری کودک در بیمارستان تهیه شده وبرای تکمیل آن از مستندات و مدارک و در مواردی از اظهارات شفاهی پرسنل بیمارستان استفاده می شود. مرجع این پرسشگری استخراج اطلاعات دفتر و پرونده های ثبت ، گزارشات و نسخ موجود و در دسترس است (بطور خلاصه مستندات پزشکی مکتوب ). نحوه استخراج کلی اطلاعات پرسشنامه به این شرح است که پرسشگر پس از هماهنگی با مسئول مرکز مربوطه و کسب اجازه لازم ، به مطالعه مستندات موجود و لازم (بر حسب سوالات)پرداخته و در صورت لزوم از کمک کارکنان (برای بازخوانی و یافتن پاسخها در مستندات) بهره میگیردو بدین طریق پاسخ سوالات پرسشنامه را استخراج میکند .

سوال 1: نحوه مراجعه کودک به بيمارستان: منظور نحوه مراجعه کودک قبل از مرگ به بیمارستان مورد پرسشگری است. گزینه های موجود با توضیحات آنها به شرح زیر هستند:

1- مراجعه توسط والدين(يا سرپرست)

2- انتقال از ساير مراکز درماني سرپايي: به موردی اطلاق می شود که کودک متوفی از سایر مراکز درمانی سرپایی شامل مطبها، درمانگاهها ومراکز بهداشتی و درمانی اعزام ، ارجاع یا توصیه به انتقال و مراجعه شده است.

3- انتقال از ساير مراکز بيمارستاني  :كودكي که قبلا در سایر مراکز بیمارستانی بستری بوده و به این بیمارستان اعزام شده است.

4-  انتقال از اورژانس یا درمانگاه همان بیمارستان: کودکی که بدلیل بیماری به اورژانس بیمارستان مورد پرسشگری وارد و بدلیل نیاز ویا توصیه پزشک اورژانس در بیمارستان بستری شده است تا درمان یا اقدامات درمانی حمایتی قبل ازاعزام یا اخذ پذیرش از بیمارستانهای دیگر انجام شود.

5- سایر: در صورتي که گزينه ساير علامت زده شود نحوه مراجعه مشخص ونوشته خواهد شد.

سوال 2: زمان ورود كودك به بخش بستری بیمارستان برحسب مندرجات پرونده و اعلام پرسش شونده ها بر حسب دقيقه و ساعت و به تفکیک روز، ماه وسال نوشته می شود

سوال3 : زمان اولین ویزیت حضوری بیمار توسط پزشک، پس از ورود به بخش بستری بیمارستان برحسب مندرجات پرونده و اعلام پرسش شونده ها بر حسب دقيقه و ساعت و به تفکیک روز، ماه وسال نوشته می شود

سوال 4: بر حسب مندرجات پرونده تعداد تنفس ثبت شده دردقیقه نوشته می شود.

سوال 5:  بر حسب مندرجات پرونده تعداد نبض ثبت شده  در دقیقه نوشته می شود.

سوال 9-6: بر حسب مندرجات پرونده پاسخ داده شود.

سوال 10: آخرين وضعيت اندازه هاي تن سنجي کودک  درصورت ثبت شدن در پرونده نوشته مي شود. وزن به كيلوگرم وقد به سانتي متر اندازه گيري وبطوردقيق ثبت شود.

 سوال 11: تشخيص اولیه بيماري کودک بطور دقیق از اطلاعات مندرج در پرونده و نتایج حاصل از پرسشگری استخراج و درج می شود.

سوال12:اگر ارجاع بیمار به مرکز دیگری درخواست(توصیه) شده است  بر حسب مندرجات پرونده پاسخ دهيد (اگر جواب سوال "خیر" است به سوال 17بروید).

سوال 13: اقدامات قبل از درخواست ارجاع  بر حسب مندرجات پرونده پاسخ داده شود و جزئیات بطور کامل نوشته شود.

قبل از پاسخ به سوال 14 به نکات زیر توجه شود.

همانطور که در سوالات مشخص شده است فقط در چند مورد می توان به اظهارات شفاهی کارکنان مرکز مربوطه رجوع کرد .کارکنان مراکز مورد نظر عبارت هستند از :

1-  پزشک :   پزشک معالج مستقیم کودک در طی بستری و پزشکی که بیمار را ویزیت می کرده است

2- پرستار: در مورد مراکز درمانی بیمارستانی بستری، پرستار مصداق دارد که گزارش کتبی هم می نویسد.   

3- سایر: در صورت عدم دسترسی به پزشک وپرستار سایر افراد از جمله بهیاران و......................  

شرایط رجوع به اظهارات شفاهی کارکنان به شرح زیر است:

4-     در صورتیکه مستندات موجود باشد ولی به هر دلیلی دسترسی به آنها برای پرسشگر امکان پذیر نباشد

5-     سوالاتی که پرسشگر مجاز به گردآوری اطلاعات شفاهی کارکنان است عبارتند از سوالات 14 و 16

6-   پرسشگران محترم توجه داشته باشند که در صورت وجود مستندات پزشکی مربوط به کودک مورد بحث ، فقط در صورتی مجاز به ثبت اظهارات شفاهی کارکنان هستند(به جز سوالات 14 و 16) که کارکنان اظهاراتی در رد صحت مستندات ثبت شده داشته باشند.البته جهت کشف چنین موضوعی پرسشگران نه تنها وظیفه ای ندارند بلکه از این کار نهی  نیز می شوند و فقط در صورتیکه کارکنان داوطلبانه اطلاعاتی را ارائه نمایند ،پرسشگران موظف به ثبت اطلاعات مغایر با مستندات هستند.

در مواردیکه  پرسش از کارکنان توصیه شده است  به شرح زیر عمل کنید:

1- ابتدا سعی کنید اطلاعات را از پزشک معالج کودک و پرستار اخذ نمایید

2- در صورت عدم دسترسی به اطلاعات پزشک(عدم دسترسی به خود پزشک یا عدم یادآوری واقعه مورد سوال توسط پزشک یا پرستار) به سایر کارکنان مندرج در فوق مراجعه نمایید.

3- در صورتیکه اطلاعات از فرد پاسخگوی اول اخذ شده باشد و با اظهارات سایر کارکنان مغایرتی نداشته باشد فقط ثبت همان مورد کفایت میکند و در صورت وجود مغایرت با ذکر کد منبع کسب اطلاع، اظهارات ثبت شود.کد منبع اطلاع در ردیف اول پرسشنامه درج شده است. 

اگر بیمار قبل از فوت ،در یک بیمارستان، از بخشی به بخش دیگر منتقل شده باشد ، اطلاعات مربوط به پزشک و پرستار هر بخش بطور جداگانه تکمیل می شود.

در مورد سوالاتی که به شرح علائم حیاتی و ثبت یافته های مربوط می پردازد , به آخرین یافته های قبل از مرگ استناد شود .

سوال 14: اگر در خواست ارجاع شده بود ، علت انرا بر حسب اطلاعات ثبت شده در پرونده بنویسید . در صورتی که اطلاعات مورد نظر در پرونده یا مستندات ثبت نشده باشد و یا تناقضی وجود داشته باشد از کارکنان سوال شود. اولویت پرسشگری با پزشک است و در صورت عدم دسترسی از سایر کارکنان به ترتیب سوال شود. اگر از کارکنان متعدد سوال شود فقط در صورت تفاوت یا تناقض، جداگانه ثبت شود. سعی کنید بیش از 2 مورد گزارش مستقل نباشد و در هرموردی ابتدا کد فرد پرسشگر را طبق کد بندی ارائه شده در ابتدای پرسشنامه درج کنید. 

سوال15: بر حسب مندرجات پرونده پاسخ داده شود كه ارجاع بیمار انجام شده است يا خير.

(اگر جواب خیر است به سوال 16بروید درغيراينصورت سوال 17پرسيده شود.)

سوال 16: علت عدم انجام ارجاع درخواست شده را از طرق مشابه فوق الذکر استخراج و بنویسید.بدیهی است که اگر ارجاع درخواست نشده باشد این سوال نیز جوابی ندارد. 

سوال 17:  اگر کودک بيمار  از بیمارستان ترخيص شده است, وضعيت ترخيص چگونه بوده است؟بدیهی است در بیمارستانی که فوت در آن اتفاق افتاده است گزینه 4 انتخاب می شود.در صورتی که گزینه های 1تا4 شامل رخداد موجود نبود با انتخاب گزینه 5 (سایر) توضیح کامل را نیز بنویسید. همچنین در مواردی که علی رغم وجود سابقه بستری در بیمارستان , بیمار قبل از فوت به یکی از علل فوق ترخیص و در خارج ازبیمارستان فوت کرده باشد به دقت گزینه مربوطه را انتخاب کنید.

در صورتی که بیمار بدون انجام مداخلات پزشکی و درمانی خاص  با یکی از وضعیت های فوق از این بیمارستان خارج شده باشد پس از سوال 17 به بقیه سوالات پاسخ ندهید    .بدیهی است که درصورت انجام اقدامات پزشکی و درمانی برای بیمار در طول بستری ،باید اطلاعات لازم استخراج و به پرسشهای باقی مانده پاسخ داده شود. اگر بیمار از بیمارستان خارج شده بود زمان دقیق آنرا در پرسش 18 بنويسيد.                

سوال 18:  زمان خروج بيمار از بیمارستان بر اساس مندرجات پرونده بر حسب دقيقه و ساعت و به تفکیک روز  ،  ماه و سال پاسخ نوشته می شود.

سوال 19: زمان اولین تجویز اقدام درمانی  پس از ورود به بخش بستری بر اساس مندرجات پرونده بر حسب دقيقه و ساعت و به تفکیک روز  ،  ماه و سال پاسخ داده می شود(منظور ویزیت حضوری توسط پزشک است).

سوال 20:  زمان شروع اولین توصیه درمانی  پس از ورود به بخش بستری بر اساس مندرجات پرونده بر حسب دقيقه و ساعت و به تفکیک روز  ،  ماه و سال پاسخ داده می شود.

سوال 21:  آیا درمان تجویزشده نیاز به مراقبت خاصی داشته است؟ بر حسب مندرجات پرونده پاسخ داده شود . منظور از مراقبت خاص , ویزیتهای مجدد و یا هرگونه اقدام لازم مراقبتی غیر روتین است.

سوال 27-22 :  بر حسب مندرجات پرونده پاسخ داده شود.

سوال 28:  اگر جواب سوال 27 "بله" است ، زمان آن براساس مندرجات پرونده وبر حسب دقیقه و ساعت وبه تفکیک روز،ماه،سال نوشته می شود .

سوال 29:  اگر جواب سوال 27 "بله" است ، فرد ثبت کننده بر حسب مندرجات درپرونده مشخص می شود.   

سوال 30و 31: بطور کامل و دقیق و بر حسب مندرجات پرونده توضیح داده می شود.

سوال 32: تشخيص نهایی  بيماري کودک  بطور دقیق ذکر می شود.

 

 

باسمه تعالي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاونت سلامت

پرسشنامه" و" : مخصوص بررسي  واقعه فوت 1-59 ماهه توسط گروه امداد

 

1- نام دانشگاه/دانشكده:  ......................................................  کد دانشگاه/دانشکده:   cc    

2- نام شهرستان :  ..................................................................  کد شهرستان:  ccc

3- نام و نام خانوادگي متوفي: ...............................................   4- نام پدر:...................................

5- سن متوفي هنگام فوت (برحسب ماه):       cc

6- جنس متوفي:      1- مرد  c    2- زن  c      3 -نامعلوم  c

7- تاریخ تولد متوفی : ........../........../........13      

8- شماره شناسنامه /کد ملی متوفی:                       cccccccccc

9-زمان اطلاع به تلفن مرکز امداد کی بوده است؟                     (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13      

10-زمان حرکت تیم امداد به سمت محل حادثه کی بوده است؟   (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                   ........../........../........13

11- زمان رسیدن تیم امداد به محل وقوع حادثه کی بوده است؟            (دقیقه) ....... : ........(ساعت)               ........../........../........13      

12- تیم امداد کدام بود:1-اورژانس 115 c 2-آتش نشانی c 3- اورژانس هوایی c  4-  آمبولانس خصوصی  c

13-  زمان وقوع حادثه:  (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13      

14- زمان فوت :            (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13      

15- محل وقوع حادثه : ..........................................................................................

16- نحوه خروج فردكودك حادثه ديده از  محل وقوع حادثه :

 1- توسط گروه آموزش ديده امداد و نجات c  2- پليس c       3- افراد عادي    c         4- خود فرد c

17- آیا هنگام رسیدن تیم امداد کودک  حادثه ديده  زنده بود؟   1- بله  c   2- خیر c

اگر جواب سوال 9 "خیر" است پرسشگری راخاتمه دهید.

18- آیا برای کودک  حادثه ديده  رگ گرفته شده بود؟                    1- بلهc   2- خیرc   3- نامعلوم c 

19-  آیا کودک  حادثه ديده در حین انتقال به مرکز درمانی فوت کرده بود؟ 1- بله c   2- خیر c   3- نامعلوم c

20-  اگر جواب سوال 19 "بله " است، زمان دقیق فوت را مشخص کنید: (دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13   

21-   اگر جواب سوال 19 "خیر" است زمان رسیدن کودک مصدوم به اولین مرکز درمانی:

(دقیقه) ....... : ........(ساعت)                 ........../........../........13

22-  نام اولین مرکز درمانی  محل انتقال کودک  حادثه ديده توسط گروه امداد: .................................................................

پرسشنامه " و" : مخصوص بررسي  واقعه توسط گروه امداد

 

این پرسشنامه برای مواردی است که کودک قبل از فوت از خدمات نیرو های امدادی بهره مند شده است.شناسایی گروه امداد از طرق زیر امکان پذیر است:

1- گزارش مکتوب بیمارستان محل فوت

2- پرسشگری شفاهی از خانواده کودک

3- پرسشگری شفاهی از پرسنل درمانی محل فوت

پس از شناسایی گروه امداد ، باید با پیگیری لازم ،گروه مربوطه و گزارش آنان را پیدا کنید.

براي تکمیل این پرسشنامه ترجیحا علاوه بر رجوع به مستندات گروه امداد از پرسشگری از اعضای گروه مربوطه نیز کمک بگیرید. در پرسشهای مطرح شده گزینه هاي نامعلوم مواردی هستندکه بر اساس ثبت وقایع توسط گروه امداد یا وضعیت مورد پرسش، مبهم است و یا اصلا ثبت نشده است .

سوال8-1: ابتدا نام دانشگاه/دانشكده ، کد دانشگاه/دانشکده ، نام شهرستان ، کد شهرستان ، نام و نام خانوادگي متوفي ، نام پدر ، سن هنگام فوت (برحسب ماه )، جنس ،  تاریخ تولد ، شماره شناسنامه /کد ملی را در محل مربوطه وارد نمایید.

سوال9: زمان اطلاع به تلفن مرکز امداد برحسب دقیقه ،ساعت و به تفکیک روز،ماه و سال نوشته می شود.

سوال 10:  زمان حرکت تیم امداد به سمت محل حادثه  بر اساس گزارشات ثبت شده به دقت و به تفکیک زمان حرکت گروه  یادداشت می شود.

سوال 11:  زمان رسیدن تیم امداد به محل حادثه بر حسب گزارشات موجود به دقت و تفکیک زمان ثبت می شود.

سوال 12:  بر حسب اینکه تیم امداد یکی از گروههای زیر باشد یکی از گزینه ها را انتخاب ودرچهارخانه مقابل آن علامت بزنيد:

1 - اورژانس 115 2-آتش نشانی   3- اورژانس هوایی  4-  آمبولانس خصوصی

سوال 13: زمان ثبت شده در گزارشات گروه امداد به عنوان زمان وقوع حادثه بطور دقیق نوشته می شود.

سوال 14: زمان فوت در صورتی که توسط گروه امداد ثبت شده باشد و بیمار قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرده باشد بر اساس گزارش گروه امداد نوشته خواهد شد.

سوال 15: محل وقوع حادثه بر اساس گزارش گروه امداد نوشته می شود.

سوال 16: نحوه خروج فرد مصدوم از محل وقوع حادثه بر استفاده از گزارش گروه امداد و مصاحبه شفاهی با اعضای گروه امداد و بر اساس گزینه های زیر انتخاب خواهد شد.

        1- توسط گروه آموزش ديده امداد و نجات (شامل این گروه امداد یا سایر گروههای تعریف شده)

        2- توسط نیروهای نظامی و انتظامی

        3- افراد عادي : هر فردی غیر از گروههای فوق   

        4- خود فرد :  بدون کمک دیگران

سوال 17:بر حسب ثبت اطلاعات گروه امداد وضعیت حیات کودک مشخص وپاسخ  داده شود که آیا هنگام رسیدن تیم امداد کودک مصدوم زنده بوده است یا خیر. اگر کودک هنگام رسیدن گروه امداد و یا حین آن فوت کرده باشد و جواب این سوال" خير" ( مبنی بر فوت ) باشد پرسشگری ادامه نخواهد یافت.

سوال 18: گزارش گرفتن یک رگ باز برای کودک مصدوم (یا بیمار) ثبت می شود .

سوال 19:اين سوال برای بررسی موارد فوتی بعد از امداد و در حین انتقال است که بر اساس گزارشات گروه امداد ثبت شود. 

سوال 20:اگر کودک قبل از رسیدن به مرکز درمانی فوت کرده است، زمان دقیق فوت ثبت شده را بنويسيد:

سوال 21:اگر کودک پس از رسیدن به مرکز درمانی فوت کرده است ، زمان دقیق رسيدن به اولين مركز درماني را بنويسيد

سوال 22: نام اولين مرکز درمانی محل انتقال كودك حادثه ديده توسط گروه امداد برحسب گزارش هاي گروه امداد بطور دقيق نوشته مي شود. باسمه تعالي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاونت سلامت

 

پرسشنامه" ه" : چک ليست کميته بررسي علل مرگ کودک 1-59 ماه

این بخش از پرسشنامه با استفاده از فرم  الف-2 تکمیل خواهد شد.

1- نام دانشگاه/دانشكده:................................................        2-نام شهرستان : ..................................      

3- نام و نام خانوادگي متوفي: .....................................             4- نام پدر: .......................................................

5- سن متوفي هنگام فوت (برحسب ماه):    cc             6- جنس متوفي: 1- مرد  c    2- زن  c      3 - نامعلوم  c

7- زمان وقوع فوت........../........../........13                  8 - زمان بررسي فوت در کمیته: ........../........../........13      

9 - علت فوت بر اساس ثبت یا گزارش:......................................................................

10- محل فوت:

1- منزل يا محل سکونت دائم خانواده c 2- بيمارستان c  3- در راه انتقال به مراکز درماني c 4- ساير(ذکر شود.............................) c

11- آیا آدرس متوفی با آدرس ثبت شده مطابقت داشت؟       1- بله c          2- خیرc

این بخش از پرسشنامه با استفاده از فرم ب -1 تکمیل خواهد شد.

12- وضعیت حضورمتوفی در خانواده :

1 - زندگی با پدر و مادر      c2- زندگی با سایر افراد خانواده و بستگان   c     3- زندگی در مراکز نگهداری c

13- میزان تحصیلات مادر/مراقب متوفی:    1-بیسواد c     2-ابتدایی c     3-سیکل وبالاتر  c

14- آیا مادر/مراقب متوفی شاغل است :           1- بله c        2- خیر c            3- نامعلوم  c  

این بخش از پرسشنامه با استفاده از فرم ب -3 تکمیل خواهد شد.

15- سابقه فوت فرزندان دیگرمرتبط باعلت فوت کنونی:       1- بلهc   2- خیر c   3- نامعلومc

16- وضعیت وزن گیری قبل از فوت:

1-کم وزنی شدید c    2-اختلال رشد c    3-رشدنامعلوم  c    4-اختلال رشدنداشته c

17- وضعیت واکسیناسیون:    1- کامل   c  2- ناقص c      3- نامعلوم c

18- وضعیت تغذیه:

1- مشکل تغذیه ای داشته c     2- مشکل تغذیه ای نداشت  c    3- نامعلوم c

19- آگاهی مراقب متوفی درمورد اینکه چه موقع فوری باید مراجعه می کرد:   1- کاملc  2- ناقص c   3- نامعلومc

20- وضعيت خانواده در قبال دستورات درماني و تشخيصي توصيه شده 

1-20- دسترسي به درمان و داروي توصيه شده                      1-بله c    2- خیر c   3- نمی داند c

2-20- دسترسي به آزمايشگاه و راديولوژي  توصيه شده          1-بله c    2- خیر c    3-نمی داند c

3-20- مشکلات اقتصادي در راه تامين وانجام توصيه ها           1-بله c    2- خیر c    3-نمی داند c

آیازمان انتقال به مرکز سرپایی مناسب بود؟                              1-بله    c 2-خير    c 3-نامعلوم  c

  این بخش از پرسشنامه با استفاده از فرم د-1و2وطرح درکمیته بیمارستانی تکمیل خواهد شد:

 اگر مرگ در بيمارستان بوده است به سوال های 52-21 جواب داده شود( در غير اين صورت به سوال 53  مراجعه شود).

21- آیا زمان ورود بیمار به بیمارستان  در پرونده ثبت شده است؟                                 1-بله c  2- خیر c

22- اگربله آیا باگفته خانواده مطابقت دارد؟                                                              1-بله c   2-خير c   3-نامعلوم  c

23- آیا زمان اولین معاینه پزشکی و اقدامات در پرونده ثبت شده است؟                         1- بلهc   2- خیرc

24- اگربله آیا باگفته خانواده مطابقت دارد؟                                                                1-بله c   2-خير  c 3-نامعلوم  c

25- آيا شرح حال و معاینات انجام شده توسط پزشک در پرونده نوشته شده است؟      1-بله c      2- خير c

26-  آيا شرح حال و معاینات انجام شده توسط پرستار در پرونده نوشته شده است؟       1-بله c       2- خير c

27- آیا تشخیص اولیه / احتمالی در پرونده نوشته شده است؟                                       1- بلهc  2- خیر c

اگربله آیا باگفته خانواده مطابقت دارد؟                                                                          1-بله c   2-خير  c 3-نامعلوم  c    

28- آيا دستورات پزشک بطور کامل در پرونده نوشته شده است؟                               1- بلهc       2- خیر c

29- آيا اقدامات و دستورات پرستاري در پرونده ثبت شده است؟                                1- بلهc       2- خیر c

30- آیا آزمایشات و اقدامات تشخیصی توصیه شده با بیماری و علائم بیمار متناسب و کافی بوده است؟   1- بلهc       2- خیر c

31- آیا آزمایشات و اقدامات تشخیصی توصیه شده انجام شده است؟                                                     1- بلهc       2- خیر c

32- آیا اقدامات درمانی توصیه شده با بیماری و علائم بیمار متناسب و کافی بوده است؟                            1- بلهc       2- خیر c

33- آیا اقدامات درمانی توصیه شده انجام شده است؟                                                                          1- بلهc       2- خیر c

34- آیا اجرای اقدامات درمانی به موقع بوده است؟                                                                             1- بلهc       2- خیر c

35- آیا اقدامات مراقبتی لازم توصیه شده است؟                                                                                 1- بلهc       2- خیر c

36- آیا اقدامات مراقبتی لازم توسط پزشکان انجام شده است؟                                                             1- بلهc       2- خیر c

37- آیا اقدامات مراقبتی لازم توسط پرستاران انجام شده است؟                                                           1- بلهc       2- خیر c

38- آیا گزارش پزشکی از نظر معاینات متناوب و پیشرفت تشخیص و درمان در پرونده نوشته شده است؟     1- بلهc       2- خیر c

39- آیا گزارش پرستاری از نظر معاینات متناوب و پیشرفت تشخیص و درمان در پرونده نوشته شده است؟   1- بلهc       2- خیر c

40-  آیا روند بیماری کودک و تغییرات علائم بالینی توسط پزشکان درهرشیفت ثبت شده است؟                   1- بلهc       2- خیر c

41- آیا روند بیماری کودک و تغییرات علائم بالینی توسط پرستاران درهرشیفت ثبت است؟                          1- بلهc       2- خیر c

42- آیا بروز عوارض بیماری و درمان  توسط پزشک در پرونده گزارش شده است؟                                      1- بلهc       2- خیر c

43- آیا بروز عوارض بیماری و درمان توسط پرستار در پرونده گزارش شده است؟                                       1- بلهc       2- خیر c

44- اگر عوارض گزارش شده است، آیا برخورد با عوارض گزارش شده کامل و کافی بوده است؟                   1- بلهc        2- خیرc

45- اگر عوارض گزارش شده است ،آیا اقدامات انجام شده برای عوارض مذکور به موقع بوده است؟               1-بلهc        2- خیرc  

46- آیا تشخیص نهایی بیماری قبل از مرگ در پرونده نوشته شده است؟                                                      1- بلهc       2- خیر c

47- آيا علت منجر به مرگ در پرونده ثبت شده است؟                                                                             1- بلهc       2- خیر c

48- آيا امکان اقدام تشخیصی ديگری براي بيمار وجود داشت؟                                                                  1- بلهc       2- خیر c

49- اگر جواب سوال48 "بله" است نوع اقدام(ها) ذکر شود: ........................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

50- آيا  اين اقدام در بيمارستان محل وقوع فوت امکان پذیر یا در دسترس بود؟                                         1- بلهc       2- خیر c                

51- اگر جواب سوال 50 "خیر" است ،آيا ارجاع(یا درخواست ارجاع ) بيمار به مرکز درماني داراي امکانات بيشتر انجام شده است؟ 

1- بلهc       2- خیر c

52- در صورتي که ارجاع صورت نگرفته آبا علت آن قانع کننده است؟                                                   1- بلهc       2- خیر c

53- در صورتي که مرگ در خارج از بيمارستان اتفاق افتاده باشد آيا محل وقوع مرگ مشخص شده است؟  1- بلهc       2- خیر c

در صورت جواب  "بله" به سوال 53 لطفا نام محل فوت ذکر شود: ....................................................................................

 

54- آيا اقدامات انجام شده در اين محل درست بوده است؟

1- بلهc    2- خیر    c3- در پرونده ثبت نشده است c

55- آيا اقدامات انجام شده در اين محل به موقع بوده است؟

1- بلهc    2- خیر    c3- در پرونده ثبت نشده است c

56- آيا امکان اقدام ديگری برای بيمار وجود داشت؟                 1- بلهc       2- خیر c

57- اگر جواب سوال  56"بله" است نوع اقدام ذکر شود: .....................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

58- آيابرای انجام  اين اقدام در محل فوت کودک امکانات لازم  وجود داشت؟                                               1- بلهc       2- خیر c

59- اگر جواب سوال 58  "خیر" است، آيا ارجاع بيمار به مرکز درماني داراي امکانات بيشتر انجام شده است؟1- بلهc       2- خیر c

60- در صورتي که ارجاع صورت نگرفته آیا علت آن قانع کننده بود؟                                                            1- بلهc       2- خیر c

61- آیا زمان رساندن مصدوم توسط گروه امداد به مرکز درمانی مناسب بوده است؟                                        1- بلهc       2- خیر c

62- آیا اقدامات درمانی و حمایتی قبل و حین انتقال گروه امداد متناسب و کافی بوده است؟                              1- بلهc       2- خیر c

63- چه توصیه هایی برای پیشگیری از موارد مشابه مرگ دارید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه( ة) : فرم چک ليست کميته بررسي علل مرگ کودک 1 تا59 ماهه

 

این پرسشنامه برای تمام موارد مرگ بیمارستانی و بستری تکمیل می شود. در هر بیمارستان و هر شهرستانی کمیته ای متشکل از پزشکان متخصص و معتمد وجود دارد که به مرگهای بیمارستان و شهرستان رسیدگی میکنند. پرونده کودکان فوت شده پس از تکمیل توسط پرسنل و به همراه پرونده کامل پزشکی موجود و در دسترس، به این کمیته ارجاع می شود .این کمیته پس از بررسی موارد در مورد علت فوت و روند مراقبت و درمان متوفی نظر میدهد.آنچه که برای برنامه مراقبت مهم است تعیین عامل و یا مقصر فوت نیست بلکه با بررسی روند اقدامات انجام گرفته برای کودک ، امکان انجام مداخلات برای پیش گیری از وقوع ابتلا , بهبود روند تشخیص و درمان و کاهش عوارض و عواقب  مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر بازخورد مستقیم به منطقه برای اقدامات اجرایی , داده های لازم برای تصمیم گیری های کلان به سطوح بالاتر مدیریتی نیز تهیه و ارسال می شود.

همانطور که در پرسشنامه (ة)دیده می شود  ابتدا مشخصات کلی کودک متوفی بررسی و تایید و ثبت می شود . سپس با بررسی پرونده پزشکی و فرم های تکمیل شده مراقبت مرگ و در صورت نیاز با استفاده از مصاحبه با پرسنل پزشکی مسئول درمان و والدین (ویا سرپرست کودک) اطلاعات تکمیل و نظر نهایی در مورد واقعه مرگ و روند بیماری و اقدامات انجام شده منجر به مرگ استخراج و به سوالات پرسشنامه پاسخ داده می شود. در مواردی که سوالات باز مطرح شده است بطور کامل و در حد نیاز (به تشخیص کمیته) پاسخ داده می شود.

 

 

 

پيوست 3                                       فرم 1: بررسي عوامل قابل اجتناب مرگ کودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل موثر در مرگ کودکان

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

عدم حساسیت و بی توجهی پزشکان و سایر کارکنان به وضعیت کودک و تاخیر در ارایه خدمات مورد نیاز

خدمات سرپایی یا اورژانسی

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

عدم دریافت اقدامات سرپايي(یا اوژانسی) بطور کامل ، تشخیص و درمان غلط توسط پزشک و پيراپزشک

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

حساس نبودن مادر و خانواده به علایم خطر بيماريها و عدم توجه یه توصیه های پرسنل

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

عدم دستورات درمانی تشخیصی بعلت مشکلات اقتصادی

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

عدم دریافت هر گونه اقدام ضروري دربیماران حادثه دیده درمحل وقوع حادثه

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

بی توجهی به وضعیت عمومی کودک در زمان حادثه و تاخیر در تشخیص و درمان مناسب

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

عدم انجام مراقبت های لازم و کامل  توسط گروه امدادو درمان نامناسب و ناصحیح کودک

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

عدم دریافت هر گونه مراقبت دوران کودکي

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

کمبود تجهیزات وامکانات مرکز

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

عدم دسترسی به مرکز

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

ساير

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

بی توجهی به وضعیت عمومی کودک در زمان بستری در بیمارستان و تاخیر در تشخیص و درمان مناسب

خدمات بستری( بیمارستانی)

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

عدم انجام مراقبت های لازم و کامل  توسط پزشک یا پرستاريا سایر پرسنل (مراقبت ناکافی) 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

غفلت و عدم حساسیت پزشک، پرستارو سایر کادر درمانی در ارایه خدمات مورد نیاز در زمان ضروری

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

عدم انجام اقدامات تشخیصی درمانی توصیه شده یا تشخیص ودرمان نامناسب و ناصحیح کودک در بیمارستان

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

تشخیص و درمان نامناسب و غلط توسط متخصص کودکان بیمارستان

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

تاخیر در مراجعه به موقع مادر به علت بی توجهی  و حساس نبودن مادر و خانواده به علایم خطر

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

فقدان تجهیزات کافی و مناسب در بیمارستان

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

ثبت ناقص گزارش های پزشکی درپرونده متوفی

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

ثبت ناقص گزارش های پرستاری درپرونده متوفی

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

عدم دسترسی به مرکز

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

ساير

 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

آيا تاخير در تصميم گيري توسط خانواده وجود داشته است؟

با توجه به نتايج فوق:

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

آيا تاخير در ارجاع وجود داشته است؟

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

آيا تاخير در درمان وجود داشته است؟

نام دانشگاه................................  فرم3: جدول فعاليت تفصيلي مداخلات تعيين شده براي كاهش عوامل قابل اجتناب مرگ کودکان          نام شهرستان............

تاريخ تشكيل كميته.................................                                                                                                                                     نام بیمارستان............                   

پايش اجرا

محل تامين اعتبار

كل هزينه

في

تعداد

واحد فعاليت

زمان

 يا دوره اجرا

فرد مسئول

 اجرا

سطح مسئول مداخله

راه حل

(فعاليت مداخله)

رديف

علت تاخير يا عدم اجرا

اجرا در زمان مقرر

تاريخ اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

مداخلات طراحي شده در كميته بايد حداكثر ظرف 3 ماه اجرا گردد

                   نام دانشگاه..................                        فرم4 - پايش فعاليتهاي تيم پرسشگري وعملکردکميته مرگ کودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام شهرستان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف - نام یا کد متوفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب - زمان سنجي فعاليت پرسشگری :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- زمان مرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- تاريخ ثبت گزارش در دبيرخانه شبکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- تاريخ صدور حکم ماموريت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- شروع پرسشگري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-تحويل نتيجه پرسشگري به دبير کميته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ-همکاري با پرسشگري(مطلوب-نامطلوب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-اطرافيان مادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- کارکنان فني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- براي ملاحظه اسناد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت - زمان سنجي ونتایج فعاليت کمیته :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- زمان تحويل نتيجه پرسشگري به دبير کميته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- تاريخ برگزاري جلسه بررسي علت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آيا ترکيب اعضاي جلسه کامل بوده؟ (بله - خير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آيا نتيجه جلسه به علل قابل پيشگيري منجر شده؟(بله/خير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- تاريخ بررسي پروتکل مداخله توسط کميته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آيا ترکيب اعضاي جلسه، کامل بوده؟ (بله - خير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آيا مداخله مشخصي در نظر گرفته شد؟ (بله - خير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- تاريخ ابلاغ مداخله به واحد هاي مجري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- زمان پيش بيني شده براي ارزيابي مداخله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- زمان برگزاري جلسه براي ارزيابي مداخله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث- کيفيت داده ها (مناسب-نامناسب) **:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- پرسشگري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- چک لیست کمیته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- شبکه علیت وطراحی مداخله

** کيفيت داده ها بر اساس قضاوت اعضاي کميته خواهد بود. اگر در نخستين جلسه بررسي مورد مرگ، اطلاعات گردآوري شده براي تصميم گيري مناسب تشخيص داده  شوند، داده ها مناسب هستند. اگر نياز به گردآوري داده جديدي شد و در دور بعدي داده مناسب تشخيص داده شود، داده هاي نوبت نخست پرسشگري نامناسب بوده است.و کيفيت داده هاي گردآوري شده توسط آنها با ذکر کلمه (مناسب یا نامناسب)در مقابل هر مورد مشخص مي گردد

پيوست4 :

ترکیب وشرح وظایف کمیته دانشگاه / دانشکده کاهش مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه

اعضاءکمیته :

 1. ریاست دانشگاه/ دانشکده
 2. معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده
 3. معاونت بهداشتی دانشگاه/ دانشکده
 4. معاونت آموزشی دانشگاه/ دانشکده
 5. ریاست دانشکده پزشکی
 6. ریاست دانشکده پرستاری، مامایی
 7. ریاست کمیته های شهرستانی کاهش مرگ ومیر
 8. مدیرگروه کودکان دانشگاه/ دانشکده
 9. یک نفرفوق تخصص کودکان
 10. یک نفر متخصص کودکان

11.   کارشناس مسئول بررسی موارد مرگ درسطح دانشگاه/ دانشکده

روش انجام کار:

1-     جلسات کمیته باید بطور مرتب وحداقل هر3 ماه یکبار تشکیل گردد.

2-     ریاست کمیته را ریاست دانشگاه/ دانشکده عهده دار خواهد بود.

3-     دبیرکمیته توسط ریاست دانشگاه/ دانشکده وازبین اعضاء جلسه (ترجیحاً یکی ازمعاونین)انتخاب خواهد شد.

4-   ریاست کمیته های شهرستانی کاهش مرگ ومیربرحسب دستورکارجلسه موظف به شرکت درجلسات کمیته کاهش مرگ ومیردانشگاه/ دانشکده خواهند بود.

تبصره1- اعضاء کمیته به مدت 2 سال وبا حکم ریاست دانشگاه منصوب می شوند.

تبصره2- جلسه باحضور بیش از دوسوم اعضاء رسمیت پیدا می کند.

تبصره3- تشکیل جلسه خارج اززمان مقررو برحسب نیاز ،دعوت ازسایر متخصصین وکارشناسان برای شرکت درجلسات وانجام امورمحوله بانظر رئیس کمیته وتصویب ایشان بدون مانع می باشد.

وظایف اعضاء کمیته :

1-   بررسی عوامل موثربر مرگ کودکان 1 تا59 ماهه درسطح دانشگاه/ دانشکده از طریق بررسی فایل الکترونیک حاوی پرسشنامه های "الف، ب، ج، د، ه ، و" (پرسشنامه های بررسی موارد فوت) ارسال شده از شهرستانها وشناسایی وتعیین وضعیت موجود مرگ درسطح دانشگاه/دانشکده از طریق تحلیل اطلاعات موجودواولویت بندی آنها.

2-     تدوین مداخلات براساس اطلاعات بدست آمده درسطح دانشگاه/ دانشکده.

3-     نظارت وپیگیری نحوه ی اجرای مداخلات تصویب شده در سطح دانشگاه/ دانشکده .

4-     ارائه پیشنهاد به سیاستگزاران وبرنامه ریزان در سطح ملی به منظور رفع مشکلات موجود.

5-     پیشنهاد عناوین طرح های پژوهشی، کاربردی درزمینه سلامت و مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه وتشویق وحمایت از طرح ها.

6-     نظارت بر تشکیل وحسن اجرای وظایف کمیته های شهرستانی کاهش مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه.

7-     ارسال گزارش مصوبات کمیته ومداخلات صورت گرفته هر 3 ماه یکبار به معاونت سلامت.

8-     جلب همکاری های بین بخشی.

تبصره: کارشناس مسئول بررسی موارد مرگ دردانشگاه/دانشکده مسئولیت جمع بندی فایل های ارسال شده ازکمیته های شهرستانی کاهش مرگ ومیروتهیه یک فایل الکترونیکی حاوی پرسشنامه های تکمیل شده در سطح دانشگاه/دانشکده را به عهده خواهد داشت.یک نسخه از فایل را نیز باید به ستادمرکزی ارسال نماید.

وظایف رئیس کمیته :

1-     اداره جلسات کمیته.

2-     تقسیم کاروتعیین وظایف اعضاء کمیته.

3-     تشکیل کمیته های فرعی کارشناسی.

4-     تایید صورتجلسه کمیته وابلاغ آن.

5-     تعیین دبیر کمیته.

وظایف دبیر کمیته :

1-     تهیه دستور جلسه با هماهنگی ریاست کمیته.

2-     ارسال دعوت نامه ها،پیگیری تشکیل جلسات وارسال صورتجلسات.

3-     فراهم نمودن تدارکات لازم ومورد نیاز برای تشکیل جلسه.

4-     گزارش حضور وغیاب اعضاء به ریاست جلسه.

5-     پیگیری مصوبات کمیته، مداخلات تصویب شده ووظایفی که برای اعضاء کمیته تعیین شده است.

6-     همکاری با کمیته کشوری کاهش مرگ ومیر وارسال گزارش کمیته کاهش مرگ ومیردانشگاه/ دانشکده به ستادمرکزی.

وظایف منشی کمیته:

1-     تهیه دعوت نامه ها.

2-     تهیه صورتجلسه.

3-     کمک به دبیر کمیته دراجرای وظایف محوله.

 

ترکیب وشرح وظایف کمیته شهرستانی کاهش مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه

 

اعضاءکمیته :

1.       ریاست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان

2.       ریاست مرکز بهداشت شهرستان

3.       ریاست کمیته های بیمارستانی کاهش مرگ ومیر

4.       ریاست بخش کودکان بیمارستانها

5.       یک نفرمتخصص کودکان

6.       یک نفرکارشناس پرستاری مجرب

7.       کارشناس مسئول بررسی موارد مرگ درشهرستان

روش انجام کار:

1-     جلسات کمیته باید بطور مرتب وحداقل هر2 ماه یکبار تشکیل گردد.

2-     ریاست کمیته را ریاست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عهده دار خواهد بود.

3-     دبیر کمیته توسط ریاست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان وازبین اعضاء جلسه انتخاب خواهد شد.

4-   ریاست کمیته های بیمارستانی کاهش مرگ ومیربرحسب دستورکارجلسه موظف به شرکت درجلسات کمیته شهرستانی کاهش مرگ ومیرخواهند بود.

تبصره- تشکیل جلسه خارج اززمان مقررو برحسب نیاز ،دعوت ازسایر متخصصین وکارشناسان برای شرکت درجلسات وانجام امورمحوله بانظر رئیس کمیته وتصویب ایشان بدون مانع می باشد.

وظایف اعضاء کمیته :

1-   بررسی عوامل موثربرمرگ کودکان 1 تا 59 ماهه ازطریق بررسی پرسشنامه های "الف، ب، ج، د، ه ، و" (پرسشنامه های بررسی موارد فوت) تکمیل شده درسطح شهرستان وهمچنین بررسی فایل های الکترونیک حاوی پرسشنامه های "ب ، ج، د، ه" ارسال شده از بیمارستانها وشناسایی وتعیین وضعیت موجود مرگ درسطح شهرستان از طریق تحلیل اطلاعات موجودواولویت بندی آنها.

2-     تدوین مداخلات براساس اطلاعات بدست آمده درسطح شهرستان.

3-     نظارت وپیگیری نحوه ی اجرای مداخلات تصویب شده درسطح شهرستان.

4-   ارائه پیشنهاد به کمیته کاهش مرگ ومیردانشگاه/دانشکده برای اجرای مناسب ترمداخلات تصویب شده درسطح دانشگاه/دانشکده .

5-     نظارت بر تشکیل وحسن اجرای وظایف کمیته های بیمارستانی کاهش مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه .

6-     ارسال گزارش مصوبات کمیته ومداخلات صورت گرفته هر 2 ماه یکبار به کمیته کاهش مرگ ومیر دانشگاه/دانشکده.

7-     جلب همکاری های بین بخشی.

تبصره : کارشناس مسئول جمع آوری وبررسی موارد مرگ درشهرستان باید 10% موارد مرگ گزارش شده  از بیمارستان ها را به صورت تصادفی انتخاب وبرای آنها پرسشنامه های "ج، د، ه" و برای کلیه موارد پرسشنامه های"الف، ب ، و" را تکمیل نماید. ایشان مسئولیت ورود داده های جمع آوری شده،جمع بندی فایل های ارسال شده از بیمارستان ها، تهیه یک فایل الکترونیکی وارسال فایل به کمیته کاهش مرگ ومیردانشگاه/ دانشکده را نیز به عهده خواهد داشت.

وظایف رئیس کمیته :

1-     اداره جلسات کمیته.

2-     تقسیم کاروتعیین وظایف اعضاء کمیته.

3-     تشکیل کمیته های فرعی کارشناسی.

4-     تایید صورتجلسه کمیته وابلاغ آن.

5-     تعیین دبیر کمیته.

وظایف دبیر کمیته :

1-     تهیه دستور جلسه با هماهنگی ریاست کمیته.

2-     ارسال دعوت نامه ها،پیگیری برای تشکیل جلسات وارسال صورتجلسات.

3-     فراهم نمودن تدارکات لازم ومورد نیاز برای تشکیل جلسه کمیته.

4-     گزارش حضور وغیاب اعضاء به ریاست جلسه.

5-     پیگیری مصوبات کمیته، مداخلات تصویب شده ووظایفی که برای اعضاء کمیته تعیین شده است.

6-     همکاری با کمیته کاهش مرگ ومیر دانشگاه/ دانشکده وارسال گزارش کمیته شهرستانی کاهش مرگ ومیر به دانشگاه/ دانشکده.

وظایف منشی کمیته:

1-     تهیه دعوت نامه ها.

2-     تهیه صورتجلسه.

3-     کمک به دبیر کمیته دراجرای وظایف محوله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترکیب وشرح وظایف کمیته بیمارستانی کاهش مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه

 

اعضاءکمیته :

1.       ریاست بیمارستان

2.       ریاست بخش کودکان

3.       مدیردفترپرستاری

4.       مسئول آموزش پرستاری

5.       مسئول پرستاری بخش کودکان

6.       حداقل یک نفرمتخصص کودکان

روش انجام کار:

1-     جلسات کمیته باید بطور مرتب وحداقل هر 1 ماه یکبار تشکیل گردد.

2-     ریاست کمیته را ریاست بیمارستان عهده دار خواهد بود.

3-     دبیر کمیته توسط ریاست بیمارستان وازبین اعضاء جلسه (ترجیحاً مدیردفترپرستاری) انتخاب خواهد شد.

تبصره- تشکیل جلسه خارج اززمان مقررو برحسب نیاز ،دعوت ازسایر متخصصین وکارشناسان برای شرکت درجلسات وانجام امورمحوله بانظر رئیس کمیته وتصویب ایشان بدون مانع می باشد.

وظایف اعضاء کمیته :

1-     بررسی پرسشنامه های ب،ج،د(پرسشنامه های بررسی موارد فوت) تکمیل شده دربیمارستان وتکمیل چک لیست کمیته(فرم ه)

2-     بررسی عوامل موثربر مرگ کودکان 1 تا59 ماهه دربیمارستان.

3-     تدوین مداخلات براساس اطلاعات بدست آمده دربیمارستان.

4-     نظارت وپیگیری نحوه ی اجرای مداخلات تصویب شده دربیمارستان .

5-     ارائه پیشنهاد به کمیته شهرستانی کاهش مرگ ومیربرای اجرای مناسب ترمداخلات تصویب شده درسطح شهرستان.

6-     ارسال گزارش ماهانه مصوبات کمیته ومداخلات صورت گرفته به کمیته شهرستانی کاهش مرگ ومیر.

تبصره: مدیر دفترپرستاری درهرشیفت موظف است که برای هرمرگ کودک 1تا 59 ماهه که دربیمارستان اتفاق می افتد فرم های "ب،ج،د" را درهمان شیفت تکمیل نموده وبرای بررسی موارد درکمیته بیمارستانی کاهش مرگ ومیرحضور داشته باشد.

وظایف رئیس کمیته :

1-     اداره جلسات کمیته.

2-     تقسیم کاروتعیین وظایف اعضاء کمیته.

3-     تشکیل کمیته های فرعی کارشناسی.

4-     تایید صورتجلسه کمیته وابلاغ آن.

5-     تعیین دبیر کمیته.

وظایف دبیر کمیته :

1-     تهیه دستور جلسه با هماهنگی ریاست کمیته.

2-     ارسال دعوت نامه ها،پیگیری برای تشکیل جلسات وارسال صورتجلسات.

3-     فراهم نمودن تدارکات لازم ومورد نیاز برای تشکیل جلسه کمیته.

4-     گزارش حضور وغیاب اعضاء به ریاست جلسه.

5-     پیگیری مصوبات کمیته ووظایفی که برای اعضاء کمیته تعیین شده است.

6-     همکاری با کمیته شهرستانی کاهش مرگ ومیر وارسال گزارش کمیته کاهش مرگ ومیربیمارستانی به ستاد شهرستان.

وظایف منشی کمیته:

1-     تهیه دعوت نامه ها.

2-     تهیه صورتجلسه.

3-     کمک به دبیر کمیته دراجرای وظایف محوله.

4-   ورود اطلاعات مرگ ومیر کودکان(فرم های "ب ،ج، د" تکمیل شده توسط مدیر دفترپرستاری وفرم "ه" تكميل شده دركميته) درنرم افزار وتهیه فایل الکترونیک وارسال به ستاد شهرستان .

 

 

 

 


· جان م. لست، فرهنگ اپيدميولوژي، ويرايش سوم، مترجم دكتر حسين شجاعي تهراني، دكتر بابك بوب

··  John M. Last, Public Health & Preventive Medicine, 13th edition, 1992

 

   دانلود : فلوچارت_نظام_مراقبت_مرگ_کودکان.pdf           حجم فایل 107 KB

محتوای مرتبط