شرح وظايف

بررسي وبرنامه ريزي براي اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه واجراي خط مشي هادر قالب سياستهاي وزاتخانه

هماهنگي وهمکاري با ساير واحدهاي ذيربط دراجراي طرح ها وبرنامه هاي مورد نياز درزمينه مربوطه

هماهنگي با سايرادارات وسازمانها ونهادها بمنظور برنامه ريزي درپيشبرد اهداف برنامه جلب مشارکت

جمع آوري گزارش فعاليتهاي جلب مشارکت در سطح استان وارسال بموقع آن به وزارت مطبوع

تشکيل جلسات آموزشي درزمينه پيشبرد اهداف برنامه وفرمهاي جلب مشارکت جامعه

نظارت وبرنامه ريزي جهت هرچه بهتر نمودن برنامه

تعيين چارچوب آموزشي براي کارشناسان جلب مشارکت جامعه در مرکز بهداشت شهرستانها

برنامه ريزي واجراي کلاسهاي آموزشي کارشناسان ستاد مرکز بهداشت شهرستان جهت کسب مهارت ارتباطي براي جلب مشارکت مردم

هماهنگي وبرنامه ريزي درجهت ايجاد هرچه بيشتر انگيزه درداوطلبان افتخاري بهداشت وشناساندن داوطلبين به مردم ومسئولين

نظارت برعملکرد فعاليتهاي فوق برنامه مشارکت جامعه

برقراري ارتباط موردي بامردم وجمعيت تحت پوشش واحدهاي بهداشتي به لحاظ بررسي عملکرد خدمات بهداشتي

نظارت برارزشيابي فعاليتهاي بهداشتي درارتباط با جلب مشارکت جامعه واحدهاي بهداشتي

انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

وظايف مسوول وکارشناس  ستادي واحد بهورزي :

-    اجراي ضوابط مربوط به راه اندازي و گسترش مراکز آموزش بهورزي در سطح استان

•-          نظارت در برگزاري آزمون وگزينش بهورزان از ميان نفرات واجدالشرايط

•-          تقسيم اعتبارات اختصاص يافته بين مراکزبهورزي

•-          نظارت و ارزشيابي کمي وکيفي فعاليت مراکز آموزش بهورزي و خانه هاي بهداشت آموزشي و دانش آموزي در روستاها طبق مفاد مجموعه ضوابط و مقررات اجرايي مرکز آموزش بهورزي وارزشيابي عملکرد آنها

•-          ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مراکزآموزش بهورزي با ساير واحدهاي بهداشتي در سطح استان

•-          پيشنهاد در انتخاب ، انتصاب و جابجايي مديران و مربيان مراکز آموزش بهورزي

•-          نظارت برآموزش و باز آموزي مداوم کارکنان نظام سلامت

•-          برگزاري کارگاههاي آموزشي

•-          همکاري مستقيم با مجله بهورز

•-          تامين وتکميل کمبودهاي تجهيزاتي وآموزشي و رفاهي مراکز

•-          نظارت و مشارکت مستقيم در جلسات شوراي مربيان در موارد لزوم

•-          شرکت در تيمهاي کارشناسي مرکز بهداشت استان به منظور نظارت و پايش واحدهاي بهداشتي

•-          برگزاري مراسم سالانه روز بهورز و مشارکت در ارزشيابي براي انتخاب بهورز و مربي نمونه

•-          مشارکت در ادغام طرحها و پيگيري در اجراي صحيح آنها

•-          تعيين نيازهاي آموزشي بهورزان و پيشنهاد اصلاح متون آموزشي بهورزان

-    نظارت و اجراي برنامه امتحانات پايه  در طول دوران آموزش بهورز

•-          انجام امور فارغ التحصيلي  دانش آموزان

-    بهبود روشهاي آموزشي و تهيه بسته خدمتي

-    جمع آوري آمار و اطلاعات مراکز بهورزي

-     انتخاب مربيان واجد الشرايط براي مراکز آموزش بهورز جديد التاسيس

-    تنظيم برنامه آموزش براي مربيان جديد حداقل براي 3 هفته

-   انجام اقدامات لازم به منظور تامين و تکميل نيازهاي پرسنلي مراکز آموزش  بهورزي

وظايف کارشناس هماهنگي و گسترش شبکه در استان وشهرستان  :

•-          تعيين پراکندگي جغرافيايي واحدهاي بهداشتي در منطقه و نمايش آن در نقشه

•-          بررسي وتطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امکانات فني و پوشش واحدهاي بهداشتي

•-          پيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش ويا تبديل واحدها

•-          بررسي و تطبيق نيروي انساني منظورشده براي واحدها و پيشنهاد اصلاح تشکيلات آن

•-          نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي ،ادغام خدمات و هماهنگي واحدهاي بهداشتي

•-          بررسي و تطبيق نيروي انساني مورد نياز واحدهاي بهداشتي منطقه وپيگيري تامين آنها

•-          توزيع و اعزام نيروهاي متعهد خدمت وپيام آوران بهداشت سهميه مرکز بهداشت منطقه ونظارت بر نحوه خدمت آنان

•-          گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب

•-          هماهنکي و همکاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه

•-          همکاري با مرکز آموزش بهورزي براي انتخاب و تربيت بهورزان بومي

•-          تدوين وپيشنهاد اجراي برنامه هاي بازآموزي و آموزش حين خدمت براي کارکنان بهداشتي ومشارکت در اجراي آنها

•-          نظارت بر آموزش کادر کمکي مورد نياز مرکز بهداشت

•-          مشارکت در آموزش دانشجويان گروه پزشکي و پيراپزشکي که به واحدهاي بهداشتي اعزام مي شوند.

•-          مشارکت و پيگيري برنامه وطرحهاي جديد مربوط به سيستم خدمات


محتوای مرتبط
اخبار جدید
روابط عمومی/معاون بهداشتی دانشگاه دربازدیدازپایگاه ومراکز خدمات جامع سلامت نوک آبادخاش عنوان کرد...اجرای برنامه های سلامت نوین گامی در جهت افزایش رضایتمندی مردم وارتقای شاخص های سلامت
روابط عمومی/آغاز مرحله دوم عملیات واکسیناسیون فلج اطفال برای 446 هزار کودک زیر 5 سال در استان سیستان وبلوچستان...تاکید معاون بهداشتی دانشگاه بر واکسیناسیون تمامی کودکان ایرانی وغیر ایرانی
روابط عمومی/پایان طرح بسیج سلامت نوروزی با تلاش شبانه روزی بازرسان بهداشت محیط وفوریتهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ...11500 مورد بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی وانتقال 529 مصدوم ناشی از تصادفات جاده ای در کمترین زمان به مراکز درمانی استان
روابط عمومی/افزایش موارد سگ گزیدگی در مناطق حاشیه شهر زاهدان ...تاکید معاون بهداشتی دانشگاه بر مراقبت از کودکان خردسال وسالمندان
روابط عمومی/معاون اجرایی مرکز بهداشت استان در بازدید از رستورانها وقنادیهای شهر زاهدان عنوان کرد: استمرار نظارتهای بهداشت محیطی از مراکز عرضه مواد غذایی برنامه محوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رویدادها
سبیب