پذيرش بهورز

فصل اول: دستورعمل پذیرش بهورز

این دستورعمل در اجراي فصل سوم آئین نامه اداري و استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیات علمی به

منظور پذیرش و به کارگیري بهورز مورد نیاز دانشگاه در یک فضاي رقابتی و رعایت عدالت استخدامی،

شایستهگزینی سنجشتوانمندي هاي عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام تدوین گردیده است.

ماده 1: این دستورعمل شامل بهورزانی خواهد بود که پس از طی دوره آموزش هاي لازم به صورت رسمی و

پیمانی در دانشگاه به کار گرفته خواهند شد. بدیهی است پذیرش دانش آموزان یا کارآموزان بهورزي منوط به

وجود مجوز استخدام، ردیف بلاتصدي و اعتبار مورد نیاز می باشد.

تبصره 1: دانش آموزان بهورزي (دارندگان مدرك تحصیلی پایین تر از فوق دیپلم) پس از طی دوره دو ساله

آموزشبهورزي و احراز موفقیت به خدمت پذیرفته می شوند.

تبصره 2: کارآموزان بهورزي (دارندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلم) پساز طی دوره آموزشی تطبیقی مهارتهاي

بهورزي و احراز موفقیت به خدمت پذیرفته می شوند.

ماده 2: آگهی پذیرش بهورز مورد نیاز دانشگاه در یک فضاي رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی

شایستهگزینی توانمندي هاي عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا

ترکیبی از آنها و احراز صلاحیت هاي عمومی براساس قانون تسري قانون گزینشمعلمان و کارکنان آموزش و

1375 مجلس /2/ پرورشبه کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت هاي دولتی مصوب 9

شوراي اسلامی خواهد بود.

تبصره: رعایت قانون تسهیلات استخدامی ایثارگران الزامی است.

توضیحاً در بدو

پذیرش این امر با تشخیص پزشک معتمد شبکه بهداشت و درمان شهرستان صورت می پذیرد و حسب نیاز

موضوع به شوراي پزشکی دانشگاه ارجاع می گردد و نظریه آن شورا ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ظ) نداشتن سابقه اخراج از آموزشگاه بهورزي

(1387/ 3/ 4 / الف مورخ 29 / م)داشتن شرایط بومی برابر مفاد این دستورالعمل(طبق اصلاحیه شماره 108398

ماده 4: موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه می گردد.

الف) افراد خانواده معظم شهدا، مفقود الاثرها، جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند

(همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر) به میزان 5 سال

ب) داوطلبانی که طرح خدمت نیروي انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام

دادهاند به میزان انجام خدمت فوق بدون محاسبه ضریب منطقه (اضافه خدمت قابل محاسبه نخواهد بود .)

ج) مدت انجام خدمت دوره ضرورت آقایان

تبصره:با احتساب موارد فوق مجموع سن دانشآموزان یاکارآموزان بهورزي دربدو ورود (تاریخ برگزاري آزمو ن

مبداء محاسبه می باشد) نباید از حداکثر 29 سال تجاوز نماید.

ماده 5: داوطلبان استخدام و دانشآموزان بهورزي نباید از جمله افرادي باشند که به موجب آراء مراجع قضائی

و ذیصلاح از خدمت دولتی منع شده باشند.

ماده 6: داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی و پیمانی و بازخرید شده دستگاه هاي دولتی باشند.

ماده 7: آزمون هاي پذیرشبهورز توسط کمیته پذیرشبهورز صورت می گیرد.

 

 

شرایط اختصاصی پذیرش بهورز چیست

تحصیلات :دارا بودن مدرک دیپلم رشته های مختلف (غیر از دیپلم های متعهد خدمت)که مدرک آنان مورد تایید اداره آموزش وپرورش باشد.

بومی بودن:داوطلبان برای هر خانه بهداشت باید یکی از شرایط ذیل را داشته باشد تا بومی محسوب گردند.

1-محل تولد داوطلب با روستای محل تقاضای پذیرش دانش آموز بهورزی یکی باشد.وهمچنین سکونت داوطلب در روستای اصلی مورد نظر به مدت یک سال قبل از تاریخ انتشار آگهی محرز گردد.(دارای پرونده خانوار در خانه بهداشت یا تیم سیار باشد)

2-حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان)را در روستای اصلی مورد تقاضای پذیرش دانش آموز بهورزی طی کرده باشد.وهمچنین سکونت داوطلب در روستای اصلی مورد نظر محرز گردد.

3-سن :داشتن حداقل سن 18سال تمام وحداکثر سن 24سال تمام(مبنای محاسبه سن زمان آزمون کتبی خواهد بود.)

-منظور از 22سال تمام 22سال و11ماه و29روز است.

-پذیرش داوطلبان بهورزی دارای مدرک تحصیلی دیپلم  با حداقل سن16سال در موارد استثناء بلا مانع است.

-موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه می گردد.

الف)خانواده هعظم شهدا،مفقودالاثرها،جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند(همسر،فرزند،پدر،مادر،برادروخواهر)به میزان 5سال

ب)مدت انجام خدمت دوره ضرورت

نکته:با احتساب موارد فوق مجموع سن داوطلبان در بدو ورود(تاریخ بر گزاری آزمون مبدا محاسبه می باشد)نباید از حداکثر 29سالتجاوز نماید.

وضعیت خدمت نظام وظیفه:داشتن برگ پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان(معافیت پزشکی در صورتیکه بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی یا معتمد شبکه با انجام وظایف بهورزی منافات نداشته باشد بلا مانع است.)

-داشتن صلاحیت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کار

- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر

 

 شرایط عمومی پذیرش بهورز چیست

  شرایط عمومی

الف) تابعیت ایران

ب) اعتقاد به دین مبین اسلام با یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

ج) التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

 


محتوای مرتبط
اخبار جدید
روابط عمومی/معاون بهداشتی دانشگاه دربازدیدازپایگاه ومراکز خدمات جامع سلامت نوک آبادخاش عنوان کرد...اجرای برنامه های سلامت نوین گامی در جهت افزایش رضایتمندی مردم وارتقای شاخص های سلامت
روابط عمومی/آغاز مرحله دوم عملیات واکسیناسیون فلج اطفال برای 446 هزار کودک زیر 5 سال در استان سیستان وبلوچستان...تاکید معاون بهداشتی دانشگاه بر واکسیناسیون تمامی کودکان ایرانی وغیر ایرانی
روابط عمومی/پایان طرح بسیج سلامت نوروزی با تلاش شبانه روزی بازرسان بهداشت محیط وفوریتهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ...11500 مورد بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی وانتقال 529 مصدوم ناشی از تصادفات جاده ای در کمترین زمان به مراکز درمانی استان
روابط عمومی/افزایش موارد سگ گزیدگی در مناطق حاشیه شهر زاهدان ...تاکید معاون بهداشتی دانشگاه بر مراقبت از کودکان خردسال وسالمندان
روابط عمومی/معاون اجرایی مرکز بهداشت استان در بازدید از رستورانها وقنادیهای شهر زاهدان عنوان کرد: استمرار نظارتهای بهداشت محیطی از مراکز عرضه مواد غذایی برنامه محوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رویدادها
سبیب