شرح وظايف


واحد آموزش بهورزی حوزه معاونت بهداشتی:

این واحد با دارا بودن یک نفر کارشناس مسئول آموزش بهورزی و دو نفر کارشناس بهورزی در زمینه های ذیل فعالیت می نماید.

* اجراي ضوابط مربوط به راه اندازي مراكز آموزش بهورزي در سطح استان و نظارت در برگزاري آزمون  پذیرش بهورز و گزينش افراد از ميان نفرات واجد شرايط

*نظارت و ارزشيابي كمي و كيفي فعاليت مراكز آموزش بهورزي و خانه‌هاي بهداشت آموزشي و دانش آموزی در روستا

*ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مراكز آموزش بهورزي با ساير واحدهاي بهداشتي در سطح استان

*پيشنهاد در انتخاب، انتصاب و جابجايي مديران و مربیان مراكز آموزش بهورزي

*برگزاري كارگاههاي آموزشي و دوره‌هاي بازآموزي براي مديران و مربيان مراكز بهورزي و همكاري با فصلنامه بهورز

*انجام اقدامات لازم به منظور تأمين و تكميل نيازهاي پرسنلي و تجهيزاتي مراكز آموزش بهورزي

* انتخاب بهورز و مربي نمونه و اعزام آنان جهت برگزاري مراسم سالانه روز بهورز

* تدوین و اصلاح متون آموزشی مراکز آموزش بهورزی

* تشکیل شورای بهورزی استان و بررسی مشکلات و مسائل بهورزان و تلاش در جهت رفع مشکلات بر اساس آئین نامه مذکور

* تشکیل کمیته پذیرش بهورز
* نظارت در برگزاری امتحانات فینال دانش آموزان بهورزی
* انجام امور فارغ التحصیلی دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

محتوای مرتبط