ارتباط با ما

شماره هاي تماس با واحد سلامت خانواده، جمعيت و مدارس


-  مدير گروه واحد سلامت خانواده و مدارس

شماره تماس: 0541 2438808

 

- واحد باروري سالم - تغذيه

شماره تماس: 2429441 0541

 

- واحد جوانان، نوجوانان و مدارس- كودكان و سالمندان

شماره تماس:  2438803 0541

 

- واحد سلامت مادران

شماره تماس: 2438813 0541

 سلامت خانواده و جمعيت

محتوای مرتبط