ارتباط با ما

اعضاء کمیته HSR  دانشگاهی در حوزه معاونت بهداشتی:

دکتر سید مهدی طباطبایی ( هیئت علمی - معاون بهداشتی دانشگاه - مدیر و عضو کمیته HSR)

 سعیده متانت ( کارشناس پژوهش معاونت بهداشتی )

تلفن :  2438795-0541


کمیته پژوهشهای بهداشتی

محتوای مرتبط