اعضای کمیته HSR

 

 دکتر

منصور شکیبا

 

 دکتر

حمیدرضا محمودزاده ثاقب

 

 دکتر

محسن طاهری

دکتر

سید مهدی طباطبایی

دکتر

نزارعلی مولائی

 

دکتر

محمد نادری
 

دکتر

مسعود صالحی
 

دکتر

ادریس بذر افشان
 

دکتر

منصور کرجی بانی
 

دکتر

محمد داود محبی
 

 

دکتر

علی نویدیان
 

 

دکتر

زهرا مودی
 

 

دکتر

شاهرخ ایزدی
 

 

دکتر

نرجس سرگلزایی
 

 

دکتر

مهناز شهرکی پور

کمیته پژوهشهای بهداشتی

محتوای مرتبط