شرح وظایف HSR

شرح وظایف کمیته  HSR:

*انجام نیاز سنجي (needs assessment) در منطفه تحت پوشش دانشگاه به منظور شناسایي مشکلات و معظلات موجود در منطقه،

این نیاز ها کلیه مسائل درون و برون دانشگاه ، سیستم مدیریت و ارائه خدمات را شامل مي شود. نتیجه نهایي چنین نیاز سنجي و

سپس تعیین اولویت شرحي از مهمترین مشکلات موجود مي باشد.

**لیست اولویتهاي تحقیقاتي منطقه پس از تعیین بایستي در اختیار محققین و دانشجویان قرار گیرد تاآنها بتوانند پروژه هاي پژوهشي

و پایان نامه هاي تحقیقاتي را بر اساس اولویتها انتخاب نمایند.

***ایجاد زمینه مناسب جهت اجراي پروژه هاي مداخله اي که در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درمانی، رفتار در مردم

و مدیران می باشد.

 ****بررسي و تصویب طرح هاي ارائه شده H.S.R و ارسال طرح هاي مصوب به شوراي پژوهشي دانشگاه

*****برگزاري کارگاه هاي کارشناسان بهداشت و درمان در پژوهشهاي کاربردي از اهداف این معاونت جهت عمومیت بخشیدن به امر

 تحقیق مي باشد. با توجه به این که منعي در خصوص اجراي طرحهاي تحقیقاتي توسط کارشناسان وجودندارد افرادي که در کارگاه ها

 آموزش مي بینندو طرحهاي آنها مورد تصویب قرار مي گیرد مي توانند مجري طرحهاي ارائه شده باشند.


کمیته پژوهشهای بهداشتی

محتوای مرتبط