هدف HSR

هدف HSR :

مهم ترین اهداف آن دریافت ، بررسی ، و تعیین اولویتهای طرحهای تحقیقاتی و ترغیب و راهنمایی محققان و کارشناسان شاغل در

مراکز مرتبط با بهداشت ودرمان و سلامت جامعه برای انجام پژوهشهای (H.S.R) و حمایت مالی از طرح های مصوب با همکاری

سازمان های مرتبط با امور بهداشتی و سلامت جامعه می باشد. درکل حمايت روند تصميم گيري در تمام سطوح نظام بهداشتي با

 توليد اطلاعات مناسب است تا با افزايش كارايي نظام منجر به بهبود وضعيت بهداشت مردم شود.

 

 


کمیته پژوهشهای بهداشتی

محتوای مرتبط