تاریخچه HSR

تاریخچه کمیته یا شورا HSR :

در راستاي هدفمند نمودن تحقیقات به منظور حل معظلات موجود در سیستم ارائه خدمات بهداشتي، درماني و حتي نظام آموزشي

 و پشتیباني این کمیته تشکیل شده است. از سال 1380 در كشور ما، آموزش اختصاصي پژوهشهاي كاربردي براي حل مسائل 

سازمانهاي خدمات بهداشتي درماني تحت عنوان« ده گام پژوهش درسيستمهاي بهداشتي درماني »اجرا مي شود كه كاركنان اجرايي

بيمارستانها و مراكز بهداشتی و درماني پروژه هاي تحقيقي (بويژه پروژه هاي مداخله اي) زيادي را اجرا نموده اند كه ارزشيابي نتايج

نشان دهنده توسعه پژوهش در بدنه سيستمهاي اجرايي است.

 اين روند با حمايت مديريتهاي سازمان بهداشتي درماني رو به افزايش خواهد گذاشت و نيازمند مشاركت  كاركنان، مديران و مردم

در طراحي و اجراي پژوهشهايي است كه مي توانند مسائل سيستم را شناسايي،تحليل و حل كنند يا از شدت مسئله بكاهند. 

بررسي هاي مكرر گوياي اين واقعيت است كه HSR قادر است اطلاعاتي گسترده مربوط به دامنه وسيعي از رويدادهاي درون نظام

 بهداشتي را ارائه دهد.


کمیته پژوهشهای بهداشتی

محتوای مرتبط