تعریف HSR

HSR چيست؟                                                                                

از آنجا كه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسي به آخرين تحولات فني و علمي و بكارگيري بهترين روشهاي ممكن

در ارائه خدمات است،

ž                          (HSR) Health Systems  Research                                                                                  

تحقيق در سيستمهاي بهداشتي درماني  به عنوان يك شاخه پژوهش نوين شناخته شده است. برخي از تحقيقات جنبه كاربردي دارند

 وبا هدف توليد اطلاعات مناسب براي حل مشكلات،مسائل اجرايي طراحي مي شوند و منظور از اجراي آنها تدوين فرضيات علمي به

منظور بسط دانش نو نيست، بلكه براي تصميم گيري سطوح مديريتي و ارائه راه حلهاي مناسب گرفته مي شوند.


کمیته پژوهشهای بهداشتی

محتوای مرتبط