پرسشهاي متداول

1-    سطوح مختلف ارائه خدمات بهداشتي درماني در نظام شبكه سلامت. چیست ؟

در حال حاضر، سه سطح تعريف شده وجود دارد:

•-         سطح اول شامل مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري. خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشت روستايي زيرمجموعه مراكز بهداشتي درماني روستايي و خانه هاي بهداشت، و پايگاههاي بهداشت شهري زيرمجموعه مراكز بهداشتي درماني شهري را تشكيل مي دهند كه البته در نظام ارجاع براي مواردي كه برنامه مشخصي وجود دارد، اولين واحد ارائه دهنده خدمت به مردم، مراكز بهداشتي درماني محسوب مي شوند.

•-          سطح دوم شامل مركز سلامت شهرستان و بيمارستان شهرستان

•-          سطح سوم شامل مركز سلامت استان و بيمارستان تخصصي

 

 

2-شرایط انتخاب روستای محل استقرار مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت چیست ؟

 

سهولت دسترسي جغرافيايي . يعني فاصله محيطي ترين واحد ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني از دورترين نقطه تحت پوشش آن كه مردم زندگي و كار مي كنند. براي تامين اين ضابطه، بايستي معيارها و شرايطي برقرار گردد:

در هيچ وضعيت اقليمي و جوي، فاصله دورترين مكان زندگي و كار مردم كه در پوشش واحد ارائه خدمت قراردارد از واحد مزبور نبايد حداكثر از يك ساعت پياده روي بيشتر باشد.

استقرار واحدها در مسير طبيعي حركت مردم محل باشد. تاكيد براين شرط گاه ممكن است موجب شود كه از دو يا چند روستا كه تحت پوشش يك واحد قرار مي گيرند، روستايي براي استقرار واحد موردنظر انتخاب گردد كه لزوما" پرجمعيت ترين آنها نيست. وجود يك يا چند عامل از عوامل زير به عنوان ملاك واقع شدن يك روستا در مسير طبيعي حركت مردم تلقي مي گردد:

 • قرار داشتن در مسير راه يا گلوگاه جاده اصلي روستاهاي مجاور
 • جمعيت زياد
 • وجود واحدهاي اداري مثل بخشداري، دهداري، پاسگاه انتظامي، دادگاه، بانك و ساير واحدهاي دولتي
 • رواج داد و ستد مثل وجود بازارهاي دائمي يا هفتگي
 • وجود مدرسه، دبيرستان، حمام و ... كه مورد استفاده روستاهاي مجاور باشد
 • داشتن آب، برق، تلفن و ...

بايد باتوجه به تغييرات راههاي روستايي و سازندگيهاي جديد مثل ساختن سد و ... محل استقرار واحد نيز تغيير كند.

دسترسي فرهنگي كه با دو شرط زير حاصل مي گردد:

بود برخورد و اختلافهاي قومي، فرهنگي، مذهبي و ...

 مغاير نبودن موضوع، محتوا و روش خدماتي كه ارائه مي شود با آداب و سنتهاي قومي، ملي و مذهبي جامعه.

 

 

•3-  به طور متوسط جمعيت تحت پوشش خانه بهداشت  جند نفر است ؟

حدود 1500 نفر براي هر خانه بهداشت_ البته گاه برحسب شرايط براي جمعيتهاي كمتر و بيشتر هم مي توان خانه بهداشت در نظر گرفت ودر هيچ شرايطي براي جمعيتهاي زير 500 نفر، خانه بهداشت درنظر گرفته  نمي شود.

 

 

 

•4-   به طور متوسط جمعيت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهری   جند نفر است ؟

تا حدود 50000  نفر براي هر مركز بهداشتي درماني شهري

 

 

 

•5-   به طور متوسط جمعيت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی  جند نفر است ؟

 تاحدود 9000 نفر براي هر مركز بهداشتي درماني روستايي

 

 

•6-   به طور متوسط جمعيت تحت پوشش پایگاه  بهداشت  جند نفر است ؟

تا حدود 12500 نفر براي هر پايگاه بهداشت

 • 7- بهورز مورد نیاز خانه بهداشت به چه صورت برآورد می شود ؟

 تا 1500 نفر جمعيت ç يك بهورز زن + يك بهورز مرد

براي جمعيت كمتر از 1500 نفر، مي توان بازاي دو خانه بهداشت مجاور، يك بهورز مرد مشترك در نظر گرفت.

براي جمعيت از 1501 تا 2500 نفر ç دو بهورز زن + يك بهورز مرد

براي جمعيتهاي بيشتر از 2500 نفر (در صورتيكه وسعت روستا طولي يا طوري باشد كه دسترسي مردم با يك ساعت پياده روي براي مردم مشكل ايجاد كند) بهتر است دو خانه بهداشت در نظر گرفته شود و بهورز مرد را مشترك بين دو خانه بهداشت قرار داد. چنانچه خانه بهداشت دوم درنظر گرفته نشد، بازاي افزايش هر بهورز اضافي به 700 نفر جمعيت بيشتر نياز است. به عبارت ديگر، تا جمعيت 3200 نفر، يك بهورز اضافه مي شود.

 • 8- نحوه هزینه کرد اعتبارات برنامه پزشک خانواده چگونه است ؟

سال جاري 49% اعتبارات سطح اول براي حق الزحمه پزشكان خانواده؛ 12% براي     حق الزحمه ماماهاي تيم سلامت؛ 26% به منظور تهيه اقلام دارويي سطح اول و 7% براي خدمات پاراكلينيك (3% راديولوژي و 4% آزمايشگاه) هزينه مي شود.

 • 9- نحوه پرداخت حقوق پزشک خانواده و مامای قرارداد بیمه روستایی را بیان کنید؟

کليه افراد طرف قرارداد بايد حداکثر تا سوم ماه بعد 80% حقوق خود را دريافت کنند و 20% مربوط به پايش عملکرد حداکثر تا يک ماه پس از انجام پايش تسويه گردد  البته، سهم پايش افراد تيم سلامت 30درصد است.

 • 10- تصمیم گیری بر اساس نتیجه پایش چگونه است ؟

چنانچه نتيجه پايش سه ماهه فرد از 8/0 (80%) كمتر شد علاوه براينكه 20% باقيمانده سه ماه مورد پايش به وي تعلق نمي گيرد بايد برحسب درصد نتيجه پايش كمتراز 8/0 (تا 7/0) از مطالبات وي (به عنوان مثال دريافتي هاي بعدي) كسر گردد. ممكن است چند حالت پس از نتيجه پايش پيش آيد:

 • 1. نتيجه پايش فرد بين 80 تا 90 درصد شود. در اين صورت مشكلي پيش نمي آيد چراكه اگر 80% شد، كل 20% سه ماهه به فرد پرداخت نمي گردد. اگر مثلا" 85% شد، فقط 5% بازاي هر ماه پرداخت مي شود. در صورتي كه 89% شد، 11% بازاي هر ماه پرداخت نمي شود.
 • 2. نتيجه پايش بين 70 تا 80 درصد شود. بازاي هر درصد كمتراز 80% بايد از حقوق ماه چهارم وي كسر گردد. به عنوان مثال: اگر نتيجه پايش 75% شد، 20% كه نزد شبكه باقي است و به فرد پرداخت نمي شود بعلاوه بازاي هر ماه بايد 5% هم كسر گردد كه براي سه ماه، 15% مي شود. بنابراين، در ماه چهارم كاركرد فرد به جاي 80% حقوق پايان ماه، بايد 65% به وي پرداخت گردد و توضيح داده شود كه 15% كسري به دليل پايش عملكرد ضعيف وي در سه ماهه قبل بوده است. اگر نتيجه پايش 70% بود اين كسري براي سه ماه، 30% مي شود (هرماه 10% علاوه بر 20% باقيمانده).
 • 3. نتيجه پايش 90% يا بيشتر شود. در اين صورت براساس بند 6 ماده 53 دستورعمل بازاي هر 1 درصد اضافي بايد 2% تشويقي هم به فرد علاوه بر 20% حقوق خودش، پرداخت گردد.

در هريك از شرايط فوق پس از پرداخت بايد از فرد رسيد دريافت شده و در پرونده وي درج گردد كه علت كسر شدن حقوق يا تشويقي وي براساس نتيجه پايش سه ماهه فرد روشن باشد.

 

 • 11- در صورت تامین دارو توسط داروخانه بخش خصوصی حق فنی از بیمار چگونه دریافت می شود ؟

براساس بخشنامه شماره 7194/د مورخ 14/10/1387 معاونت غذا و دارو وقت، مبلغ تعرفه حق فني براي نسخ كمتراز 15000 ريال معادل 3000 ريال و براي نسخ 15000 ريال و بالاتر معادل 4000 ريال مي باشد كه فقط در حضور داروساز قابل دريافت است.در صورتيکه دارو در محل مرکز بهداشتي درماني و توسط پرسنل داروخانه طرف قرارداد ارائه گردد فقط مبلغ 1500 ريال "هزينه نسخه پيچي" علاوه بر قيمت دارو از بيمار اخذ مي شود. ارائه دارو در غيرساعات اداري مرکز و در زمان دهگردشي شامل حق فني يا هزينه نسخه پيچي نمي شودو اخذ تعرفه حق فنی داروساز تنها زمانی که ارائه خدمات دارويي در محل داروخانه خصوصی و در حضور داروساز انجام می شود، وجاهت قانونی دارد.

 • 12- میزان دریافتی مسوول مرکز بهداشتی درمانی با سایر پزشکان چه تفاوتی دارد ؟

مسوول مركز بهداشتي درماني و رابط مركز با مركز بهداشت شهرستان تعيين خواهد شد با اولويت پزشك رسمي يا پيماني  مركز بهداشت شهرستان مي تواند ماهانه از 4% تا حداکثر 7% کل مبلغ قرارداد را به عنوان حق مسووليت باتوجه به درصد عملکرد پزشک در نتيجه پايش، براي اين فرد قائل شود (5% تا 7% فقط خاص مراكز شبانه روزي طبق دفترچه هاي طرح هاي گسترش است).

 • 13- اگرجمعیت تحت پوشش ماما کمتر از 4000 نفر باشد محاسبه حقوق وی چگونه است ؟

چنانچه جمعيت تحت پوشش يك ماما يا پرستار كمتر از 4000 نفر باشد، قرارداد تا سقف 4000 نفر با وي منعقد  مي گردد.

 • 14- محاسبه ميزان حقوق تكنيسين دارويي، تكنيسين يا كاردان آزمايشگاه يا راديولوژي چگونه است ؟

محاسبه ميزان حقوق تكنيسين دارويي، تكنيسين يا كاردان آزمايشگاه يا راديولوژي مشابه حقوق افراد پيمانی هم رديف آنها خواهد بود و از محل اعتبار کارانه مرکز نيز به آنها سهمی براساس نتيجه پايش عملکرد تعلق  می گيرد.

 • 15- دهگردشی پزشكان خانواده چگونه است ؟

پزشكان خانواده موظفند هر يك روز درميان يا حداقل 2 بار در هفته  به جمعيت تحت پوشش خود در روستاهاي اصلی خانه هاي بهداشت تابعه براساس جمعيت، سركشي و نظارت (دهگردشي) نمايند. اين اقدام در تعيين ضريب عملکرد آنها بسيار موثر است. فقط درمورد مراكز داراي يك پزشك خانواده، يا وقتي پزشك بيش از 5 خانه بهداشت در پوشش خود دارد، انجام حداقل يكبار دهگردشي به خانه هاي بهداشت تحت پوشش در هفته كافي است. محل استقرار پزشك، خانه بهداشت خواهد بود و توصيه مي شود يك ميز و صندلي براي اين كار در خانه بهداشت درنظر گرفته شود.

پزشكان خانواده موظفند ماهانه به جمعيت تحت پوشش خود در روستاهاي قمر زيرپوشش خانه هاي بهداشت تابعه سركشي و نظارت (دهگردشي) کنند. اين اقدام در تعيين دريافتی و ضريب عملکرد آنها بسيار موثر است. براي استقرار پزشك مي توان باكمك شوراي روستا از مدرسه يا مسجد يا ... استفاده كرد.

پزشكان خانواده موظفند هر سه ماه يکبار به جمعيت تحت پوشش خود در روستاهاي سياری زيرپوشش مرکز محل خدمت خود، سركشي و نظارت (دهگردشي) کنند (به شرط وجود راه برای عبور خودرو). اين اقدام در تعيين دريافتی و ضريب عملکرد آنها بسيار موثر است. براي استقرار پزشك مي توان باكمك شوراي روستا از مدرسه يا مسجد يا ... استفاده كرد.

 • 16-ميانگين اقلام دارويي تجويز شده در هر نسخه چند قلم بایستی باشد؟

ميانگين اقلام دارويي تجويز شده در هر نسخه پزشك نبايستي در بررسيهاي فصلي نسخ آن پزشك، بيشتر از5/2 قلم باشد. افزايش اقلام متوسط دارويي سبب كم شدن ضريب عملكرد در پايش پزشک مي شود. چنانچه بيش از 25% جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده در گروه سني بالاي 50 سال باشند، مي توان اين رقم را تا 3 قلم دارو پذيرفت.

 • 17- ميانگين موارد ارجاع براي انجام آزمايشات سطح اول چند درصد باشد.؟

ميانگين موارد ارجاع براي انجام آزمايشات سطح اول در بررسيهاي فصلي نبايستي بيش از  10 درصد باشد.

•18-           ميانگين موارد ارجاع براي انجام خدمات راديولوژي سطح اولچند درصد باشد؟

ميانگين موارد ارجاع براي انجام خدمات راديولوژي سطح اول در بررسيهاي فصلي نبايستي بيش از 4 درصد مراجعه کنندگان باشد. مواردي مثل سونوگرافي رحم كه در برنامه جاري مراقبت مادران باردار آمده است ولي جزو خدمت رايج برنامه پزشك خانواده در سطح اول خدمات نيست، در محاسبه 4% وارد نمي شوند.

19 - درصورتيكه پزشك بدون عذر موجه 10 روز بطور كامل در محل خدمت خود حضور نيابد چه باید کرد ؟

 بازای هر روز غيبت به ميزان 5/2 روز از کل دريافتی وی کسر شده و لغو قرارداد گردد.

20-چنانچه ضريب عملكرد پزشكي طي دو دوره پشت سرهم پايش عملكرد، 75/0 بدست آيدچگونه باید عمل کرد؟

 در هر بار به پزشک اخطار كتبي داده مي شود و سپس قرارداد وي لغو مي گردد

 • 21-مدت زمان مرخصی پزشکان خانواده چگونه است و چند روز را می تواند به صورت متوالی استفاده کند ؟

پزشكان خانواده 5/2 روز در ماه مرخصي استحقاقي دارند (30 روز در سال). ولي بطور متوالي نمي توان بيش از 10 روز از مرخصي استحقاقي استفاده كرد. هنگام استفاده از مرخصي استحقاقي نبايد هيچ مبلغي از پزشك كسر گردد و فقط اگر زمان مرخصي، با بيتوته پزشك همزمان بود، مبلغ مربوط به بيتوته كسر مي شود.

 


توسعه شبكه و ارتقاء سلامت

محتوای مرتبط