معرفي

معرفی کارکنان

 شرح وظایف

 

 


  معرفی کارکنان:

 

رديف

نام ونام خانوادگي

رشته و مدرك تحصيلي

سابقه خدمت

محل خدمت

پست الکترونیک

1

حنيفه ساراني

کارشناس پرستاری

27سال

مركز بهداشت استان

Healtheducation@chmail.ir

2

سكينه انصاري مقدم

كاردان مامايي

7سال

مركز بهداشت استان

Sm.amozesh@gmail.com 

3

راضیه کیخائی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

6 سال

مركز بهداشت استان

raziehkeikhaee@chmail.ir

4

طلعت امیری خلیل آباد

کارشناس بهداشت عمومی

 

مرکز بهداشت استان

 

5

عباس بهزادیفر

کارشناس بهداشت عمومی

25 سال

مركز بهداشت استان

 

6

ابوالفضل امتحانی

کارشناس حسابداری

10 سال

مركز بهداشت استان

 

7

مريم شجاعي فر

كارشناس مامايي

12سال

مركز بهداشت زاهدان

lvl.shojaeifar@gmail.com

8

محمد رضا مرادزاده فهرجی

کارشناس بین الملل

15سال

مركز بهداشت زاهدان

 

9

جمشيد حسين زهي زماني

كاردان بهداشت حرفه اي

2سال

مركز بهداشت خاش

jamshid1368@gmail.com

10

محمد صديق محمدي

كاردان بهداشتي

18سال

مركز بهداشت خاش

 

11

واحد بخش  سپاهيان

ليسانس بهداشت عمومي

18سال

مركز بهداشت سراوان

hvahed.46@gmail.com

12

حسین ایزدی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

 

مرکز بهداشت مهرستان

 

13

محمد امین پورمند

کارشناس بهداشت محیط

 

مرکز بهداشت سوران

 

14

عبدالرشید ملازهی

کاردان بهداشت محیط

24 سال

 

مركز بهداشت سرباز

 

15

زينت حاجي زاده

 

 

 

مركز بهداشت نيكشهر

 

16

حنانه بيگناه

كاردان مامايي

5/6سال

مركز بهداشت كنارك

 

 

17

آسیه افشار

كارشناس مامايي

16سال

مركز بهداشت چابهار

 

 

شرح وظايف واحد آموزش و ارتقاي سلامت:

 

vآموزش :

v           تعيين نيازهاي آموزش سلامت جامعه از طريق طراحي برنامه نيازسنجي آموزشي با همكاري كارشناسان برنامه معاونت

v            طراحي ومهندسي برنامه هاي آموزش سلامت و  تهيه بسته هاي آموزشي

v           نظارت بر فرآيند طراحي برنامه هاي آموزش سلامت واحدها و گروه هاي معاونت            

v           مشاركت در طراحي و اجراي بسيج هاي چند رسانه اي وآموزش همگاني معاونت

v           پايش ، نظارت ، كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات آموزشي  معاونت

 vاطلاعات :

v           جمع آوري تحليل ، و ارائه اطلاعات و گزارش ادواري در زمينه اطلاعات تخصصي به منظور طراحي مداخلات آموزش سلامت معاونت

v           تشكيل و به روز نمودن بانك اطلاعات آموزش سلامت معاونت در كتابخانه

v           ايجاد بانك رسانه واحد آموزش سلامت از طريق دريافت ، آرشيو و ايجاد دسترسي به مواد آموزشي توليد شده

v           برنامه ريزي و تامين تجهيزات توليد رسانه آموزش سلامت معاونت

v           شناسايي موسسات برتر در طراحي و چاپ و توليد رسانه

v           هدايت و نظارت بر فرآيند توليد و انتشار و ارزشيابي مواد و رسانه هاي آموزش سلامت

v           هدايت و نظارت بر پيش آزمون مواد آموزشي و تحليل نتيجه و ارسال آن به طراحان مواد آموزشي

v           اطلاع رساني در زمينه مواد آموزشي دريافت شده به متقاضيان

v           تهيه نشريه الكترونيكي معاونت

v           ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه اطلاعات تخصصي آموزش سلامت به شركاي برنامه هاي آموزش سلامت

v           تهيه و توليد منابع آموزشي مورد نياز و ترويج رويكردهاي نوين آموزش سلامت به مشتريان

v           نظارت بر فرآيند توليد و توزيع رسانه هاي آموزش سلامت معاونت 

vارتباطات:

v           نظارت و هدايت برنامه هاي ارتباطي و آموزشي ارتباطي و آموزشي از طريق عضو يت كميته هاي هماهنگي درون بخشي و پيگيري اجراي مصوبات معاونت

v           توسعه ارتباط برون بخشي و بازاريابي اجتماعي سلامت از طريق شناسايي ، طبقه بندي و جلب مشاركت افراد و گروههاي حامي سلامت همچون خيرين و واقفين

             ،‌مراكز و سازمانهاي دولتي ،‌غير دولتي ،‌خصوصي و بين المللي

v           برنامه ريزي ،‌اجرا و ارزشيابي جشنواره ها و مناسبت هاي سلامت معاونت

v           جذب ، سازماندهي و توانمندسازي رابطين سلامت اعم از سازمان ها و ادارت در جهت ارتقاي سطح سلامت افراد ، خانواده و جوامع در سطح معاونت

v           شناسايي ، طبقه بندي و جلب مشاركت رسانه هاي جمعي در راستاي ترويج مفاهيم سلامت در جامعه در سطح معاونت

v           تهيه برنامه هاي مشاركتي در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت با صدا و سيما و ساير رسانه هاي گروهي معاونت

v           بررسي نقش ،‌دسترسي ،‌استفاده و اثر بخشي رسانه هاي جمعي در آموزش و ارتقاي سلامت معاونت

v           پايش ، نظارت ،‌كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات آموزش سلامت             

vپژوهش:

v           توانمند سازي كاركنان در زمينه انجام پژوهش هاي كمي و كيفي

v           طراحي و اجراي پژوهش هاي كمي وكيفي در زمينه رفتارهاي مرتبط با سلامت

v           ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه پژوهش به متقاضيان پژوهش در بخش بهداشت

v           ايجاد و توسعه پايگاه هاي تحقيقات جمعيت

v           برقراري نظام تحقيقات سلامت

v           پايش ، نظارت ،‌كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات پژوهشي         

vسمعي بصري :

v           آماده سازي تجهيزات سمعي بصري براي برگزاري برنامه هاي آموزش

v           نگه داري و مراقبت از تجهيزات فضاهاي آموزشي

v           برنامه ريزي و زمان بندي استفاده از فضاها و تجهيزات آموزشي معاونت

v           توزيع رسانه هاي توليدي يا دريافت شده توسط معاونت

v           تهيه گزارش ازبرنامه هاي آموزشي ، مناسبت ها و ... 

           رايانه :

v           فعاليتهاي بخش نرم افزار شامل:

v           به روز رساني برنامه ها و نرم افزارها ي موجود در معاونت بهداشت ودرمان

v           انتخاب وپياده سازي نرم افزار ها

v           نگهداري وپشتيباني نرم افزارها

v           فعاليتهاي بخش سخت افزار شامل:

v           راه اندازي ،نصب وپشتيبايي از كامپيوتر ها و تجهيزات جانبي آنها از قبيل پرينتر، اسكنر و ......

v           ارتقا سستيمهاي كامپيوتري موجود در معاونت بهداشت ودرمان

v           عيب يابي تجهيزات شبكه اي ومخابراتي         

v           فعاليتهاي بخش شبكه:

v           تامين شبكهLANداخل با بيش از 250ايستگاه كاري كه فعلا بيش از 50 ايستگاه كاري فعال مي باشد و به اينترنت متصل است

v           هدايت و نظارت بر اتوماسيون اداري

v           در بخش آمار:

v           جمع آوري كليه فعاليتها ي آموزشي ستاد ومراكز بهداشت تابعه

v           تجزيه وتحليل وتهيه گزارش عملكرد هر سه ماه يكبار

v           نظارت بر بهبود كيفي عملكرد هاي ارسالي 

  

    


آموزش و ارتقای سلامت

محتوای مرتبط