آموزش

حضور نیروهای متخصص (دندانپزشک) بومی در اکثر مناطق تحت پوشش

شناخت کافی نیروهای بومی نسبت به فرهنگ و سنن مناطق مختلف

بهره مندی جمعیت از پوشش مناسب خدمات مراقبت های اولیه توسط خانه های بهداشت، مراکز بهداشتی روستایی و شهری

انجام معاینات دهان و دندان دانش آموزان توسط نیروهای متخصص (دندانپزشک یا بهداشتکار) در پایگاههای سنجش و مدارس

آموزش مدیران، معلمان و رابطین بهداشتی مدارس در زمینه های مختلف بهداشت دهان و دندان

اجرای سیستم ارجاع در زمینه ارائه خدمات دندانپزشکی

اجرایی کردن طرح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در کلیه مراکز تحت پوشش جهت افزایش انگیزه نیروهای شاغل

اجرای موفق طرح وارنیش فلوراید در مدارس و مهد کودک ها توسط نیروهای متخصص (دندانپزشک یا بهداشتکار) در پایگاههای سنجش و مدارس

 


بهداشت دهان ودندان

محتوای مرتبط