توزیع خدمات بهداشتی درمانی در شهرستانها

در شهرستان خاش به دلیل فقدان نیروی انسانی در حال حاضر فقط 2 مرکز شهری در زمینه سلامت دهان و دندان فعال می باشند.

در شهرستان سراوان 3 نفر دندانپزشک و 2 نفر بهداشتکار دهان و دندان در2 مرکز شهری و2 مرکز  روستایی مشغول فعالیت می باشند.

در شهرستان ایرانشهر به دلیل فقدان نیروی انسانی در حال حاضر در 2  مرکز شهری فعال  خدمات دندانپزشکی توسط 2دندانپزشک ارائه میشود.

در شهرستان نیکشهر در  2 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 1 مرکز بهداشتی درمانی روستایی  2دندانپزشک و 1 نفربهداشتکار ارائه کننده خدمات دندانپزشکی می باشند.

در شهرستان سرباز در 2 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 1 مرکز بهداشتی درمانی روستایی فعال خدمات دندانپزشکی توسط 2 نفر بهداشتکار  ارائه می گردد.

در شهرستان کنارک 1 دندانپزشک و 1 بهداشتکار در 2 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 4 مرکز روستایی ارائه دهنده خدمات در زمینه سلامت دهان و دندان می باشند.

در شهرستان چابهار 2 دندانپزشک در 2 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 1 مرکز روستایی ارائه دهنده خدمات میباشند. یک نفر بهداشتکار در مرکز زابلی و یک نفر بهداشتکار در مرکز سوران مشغول فعالیت می باشند.در مراکز بهداشتي درماني شهري و روستايي دندانپزشكان شاغل به آموزش، بازديد از مدرسه، معاينه دهان و دندان دانش آموزان مدرسه، ارائه خدمات کشيدن دندانهاي عفوني، ترميم دندانهاي پوسيده، جرمگيري، فيشورسيلا نت، فلورايد تراپي در مراکز ، آموزش به مراجعين واحد بهداشت خانواده و بازديد از خانه بهداشت و پايش کارکرد بهورز مي پردازند .


بهداشت دهان ودندان

محتوای مرتبط