برنامه کشوری ارتقاء سلامت دهان ودندان

  • § کاهش نابرابری در دریافت خدمات بهداشتی بین گروههای مختلف جامعه
  • § ارج نهادن به جایگاه اجتماعی و فعالیت های قانونی افراد ارائه دهنده خدمت
  • § طراحی برنامه هایی برای پیشگیری و کنترل بیماری های دهان و دندان که قابل دسترسی بوده و هزینه اثر بخشی آن به اثبات رسیده باشد.
  • § حمایت از سیاست های قابل اجرا و اولویت دار و برنامه هایی که صد در صد از منابع علمی موجود استفاده کند ( دندانپزشکی مبتنی بر شواهد)
  • § حسن رفتار با بیمار
  • § آگاه کردن بیمار از عوارض احتمالی و غیر قابل پیش بینی و آموزش دادن مراقبت های لازم قبل و بعد از درمان

 


بهداشت دهان ودندان

محتوای مرتبط