معرفي

سلامت دهان و دندان از شاخه هاي مهم بهداشت عمومي است كه در سلامت كلي افراد تاثير بسزايي دارد.از آنجایی که سلامت انسانها و در نتیجه سلامت جامعه نقش موثری در توسعه و توانمندی جامعه دارد و سطح سلامتی جامعه نیز از توسعه یافتگی آن تاثیر می پذیرد. مهم ترین مسئله در این راستا داشتن آگاهی و دانش بهداشتی  تک تک افراد جامعه می باشد. با ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم در زمینه بهداشت دهان و دندان از طریق آموزش روشهای صحیح بهداشت و پیشگیری، فرهنگ سازی و جلب مشارکت آنها میتوان نگرش، رفتار و عملکرد آنان را در رابطه با سلامت دهان و دندان تغییر داد.استفاده از شبكه موجود مراقبت هاي اوليه بهداشتي در جهت ارائه مراقبت هاي بهداشت دهان ودندان نه تنها موجب گسترش مراقبتهاي بهداشت دهان ودندان در سطح جامعه مي شود بلكه با پيشگيري از شيوع بيماريهاي دهان ودندان ، در كاهش هزينه هاي درماني نيز موثر خواهد بود. رعايت بهداشت دهان ودندان در راستاي حفظ دندانها ولثه سالم درسلامت عمومي افراد تاثيرگذار مي باشد . پيشگيري ازبيماريهاي دهان ودندان كه شايعترين موارد آن پوسيدگي دندان وبيماري لثه است مقرون به صرفه مي باشد. همچنین درمانهای زودهنگام پوسیدگیهای اولیه وبیماریهای لثه درافراد مستعد وآسیب پذیر جامعه از تحمیل هزینه های سنگین درمانی به مردم ودولت جلوگیری می نماید.

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با دارا بودن 12 بیمارستان، 64 مرکز بهداشتی درمانی شهری ، 93 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ، 56 پایگاه اورژانس، 680 خانه بهداشت ، 23 پایگاه بهداشتی مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی را عهده دار می باشد

در شهرستان زاهدان در 7 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 2 مرکز بهداشتی درمانی روستایی خدمات دندانپزشکی توسط 10 نفر دندانپزشک و 1 نفر بهداشتکار دهان و دندان و 2 نفر کاردان بهداشت دهان و دندان ارائه می گردد

ماموریت اين واحد ارتقا سلامت دهان و دندان جمعيت تحت پوشش با اولويت گروه هدف در زمينه بهداشت دهان و دندان مي باشد . گروههاي هدف شامل کودکان زير ٦ سال، کودکان ٦ تا ١٢ سال، خانمهاي باردار و شیرده است و طرحها و برنامه ها ي پيشگيري با هدف آموزش و پيشگيري و در نهايت درمان اين گروه تدوين و اجرا مي گردد.

 


بهداشت دهان ودندان

محتوای مرتبط