1399/11/07
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان؛
نگرانی از خطر نو ترکبیی ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با آنفلوانزای فوق حاد انسانی
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: اگر نو ترکیبی ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با آنفلوانزای فوق حاد انسانی اتفاق بیافتد می تواند یک همه گیری وسیع در جامعه رخ دهد.