خانهاخبار جدید

1396/06/27

روابط عمومی/توسعه برنامه های طرح تحول سلامت در دور افتاده ترین مناطق سیستان وبلوچستان

پیرو سفرهای مقام عالی وزارت به استان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برنامه های طرح تحول سلامت در دور افتاده ترین نقاط استان با تداوم وتوسعه بیشتری دنبال میگردد.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

رویدادها