اخبار جدید

1396/03/29

روابط عمومی/ارتقای کمی و کیفی اطلاعات سلامت مردم استان در سامانه سیب... روزانه 60 هزار خدمت در استان ثبت می گردد.

از ابتدای خرداد روند ثبت خدمات سلامت به صورت الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی دو برابر گردیده است به طوری که به صورت میانگین روزانه شاهد ثبت حدود 60 هزار خدمت در سامانه سیب هستیم.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

رویدادهاخانه