1398/04/26
روابط عمومی/عرض تسلیت
تسلیت به همکار گرامی جناب آقای دکتر علیرضا امیرآبادی