اخبار جدید

1396/04/27

روابط عمومی/کسب رتبه دوم کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه خدمات سلامت نوروزی به مردم ..تقدیر معاون بهداشت وزیر از ریاست دانشگاه،مع

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از نظر فعالیتهای بهداشت محیطی وارائه بهترین خدمات در برنامه سلامت نوروزی به مردم ومسافرین رتبه دوم را در بین دانشگاههای کشور کسب کرد.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

رویدادهاخانه