1396/12/23
روابط عمومی/ روند نزولی و کنترل عفونتهای بیمارستانی دستاورد نظارتهای مستمر و مشترک تیم های بهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان...نقش مهم همراهان بیمار وملاقات کنندگان در کنترل عفونتهای بیمارستانی
در سالهای اخیر با نظارتهای ویژه ومستمر تیم های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شاهد روند نزولی عفونتهای بیمارستانی در بیمارستانها ومراکز بهداشتی ودرمانی هستیم.